Kristi återkomst

Förklarat av Martinus:

»Då det efterhand skall framträda många falska profeter, av vilka en del till och med kommer att utge sig för att vara Jesus Kristus, har frågan om hur man skall kunna känna igen dessa uppstått och blivit aktuell. Jag har därför känt mig manad att här hänvisa till Kristi egna uttalanden om den händelse som betecknas som ”Kristi återkomst”. Kristus har själv mycket allvarligt varnat för dessa falska profeter och falska kristusväsen, liksom han i symbolisk form med bestämdhet förklarat för dem som har öron att höra med och ögon att se med, hur denna så kallade ”återkomst” skall bli.

Jag skall därför hänvisa till Matteus-, Markus- och Johannesevangelierna, där han säger:”Jag har nu sagt eder det förut. Därför, om man säger till eder: 'Se, han är i öknen' så gån icke ditut, eller: 'Se han är inne i huset', så tron det icke. Ty såsom ljungelden när den går ut från öster, synes ända till väster, så skall Människosonens tillkommelse vara. - Och då skall Människosonens tecken visa sig på himmelen, och alla släkter på jorden skall då jämra sig. Och man skall få se 'Människosonen komma på himlens skyar' med stor makt och härlighet.” (Matt. 24:25-27,30).

Kristus varnar vidare och säger: ”Se till, att ingen förvillar eder. Många skall komma under mitt namn och säga: 'Det är jag' och skola förvilla många. - Och om någon då säger till eder: 'Se, här är Messias', eller 'Se, där är han', så tron det icke. Ty människor, som falskeligen säger sig vara Messias, skall uppstå, så ock falska profeter, och de skall göra tecken och under för att om möjligt förvilla de utvalda.” (Mark. 13:5-6, 21-22).

Men Kristus talar vidare om sin återkomst, vilket vill säga fullbordandet av sin mission. Han uttrycker det så här: ”Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära eder allt och påminna eder om allt vad jag sagt eder”. (Joh. 14:26). Jag hade ännu mycket att säga eder, men ni kan inte nu bära det. Men när han kommer, som är sanningens Ande, då skall han leda eder fram till hela sanningen. Ty han skall icke tala av sig själv, utan vad han hör, allt det skall han tala; och han skall förkunna för eder, vad komma skall. Han skall förhärliga mig, ty av mitt skall han taga och skall förkunna det för eder.” (Joh. 16-24).

Vi har här några framställningar från Bibeln av Kristi egna uttalanden om sin så kallade ”återkomst”. Vilken är nu den sanna verkligheten bakom dessa av världsåterlösaren uttalade gudomliga löften om denna ”återkomst”? - Eftersom han vid denna återkomst varken kan finnas här eller där, kan hans återkomst absolut inte vara som en Kristus i form av en vanlig fysisk man. I så fall måste han ju vara lätt att känna igen. Han varnar ju för att tro på dem som kommer och säger, att de är Kristus eller att han finns här eller där. Hans återkomst skall alltså inte i någon särskild grad vara av fysisk natur. Hans framträdande kommer i varje fall att vara anonymt.

Det är alltså inte själva hans fysiska person som skall vara det primära i hans återkomst. Den är alltså dold.

Vad är det då som skall uppenbara hans återkomst? - Ja, vad säger han själv? Säger han inte, att denna skall vara såsom ljungelden, som går ut från öster och syns ända till väster? Vad är det i hans återkomst som kan ha denna kapacitet? - Detta är endast och allenast hans världsfrälsande budskap till mänskligheten över hela jorden, som syns från öster till väster. Och här fortsätter han: ”Och då skall Människosonens tecken visa sig på himmelen, och alla släkter på jorden skall då jämra sig. Och man skall få se 'Människosonen komma på himmelens skyar' med stor makt och härlighet”. Vad är det för ett Människosonens tecken, som skall visa sig på himlen? - Himlen betyder här livets allra högsta medvetenhets- eller tankesfär, alltså den oändliga kärlekens domän. Den oändliga kärleken är alltså Människosonens tecken. Då detta visar sig skall jordens släkten jämra sig. Är det inte just detta vi ser? - Befinner sig inte världen i ett permanent elände? - Har vi inte i detta århundrade upplevt två stora världskrig? - Och råder det inte alltjämt krig och kalla krig, är det inte mord och dråp över hela världen, koncentrationsläger och tortyrkamrar, där människor pinas till döds under de förskräckligaste plågor? - Kan det finna större orsaker till jämmer? - I detta jämmer skall Människosonen visa sig på himlens skyar med stor makt och härlighet. Människosonen betyder alltså hans gudomliga budskap; detta kommer alltså att visa sig på den oändliga kärlekens gudomliga medvetenhetssfär med stor makt och härlighet. Vilken härlighet är det som Kristi budskap, som är en intellektualiserad förnyelse av hans ointellektualiserade budskap för omkring två årtusenden sedan, skall uppenbara? - Denna härlighet är kosmisk vetenskap, vilket avslöjar som fakta: Guds existens, de levande varelsernas odödlighet, reinkarnation eller återfödelse, mörkrets existens som en livsbetingelse för upplevelse av ljuset och alla varelsers kommande framträdande som människan som Guds avbild, Guds primära medvetande och Guds sekundära medvetande, livets kosmiska spiraler, mikrokosmos, mellankosmos och makrokosmos som levande varelser, den oändliga kärleken som världsalltets grundton, varelsernas identitet med Gudomen, tiden, rummet och evigheten, ingen kan göra orätt - allt är mycket gott. Detta är huvudupplysningarna i Kristi ”återkomst”, som alltså är detsamma som kristendomens fortsättning, förnyelse och fullbordan. Kan mänskligheten beredas en större härlighet än denna Guds ande i medvetenhetsform, i tankar, kunskap och uppträdande?

Men Kristus talar vidare om denna sin återkomst, vilket vill säga sin missions fullbordan genom uppenbarandet av Guds helige Ande som vetenskap om hela Gudomens existens, förståelig för utvecklad intelligens och känsla. - Vad är Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända till människorna i Jesu eller Kristi namn, som skulle lära människorna allt vad han sagt? Är det inte tankar och kunskap om de allra högsta realiteterna i livet om Guds existens och människornas existens och Guds kärleksplan med alla levande varelser? - Vad annat kan vara identiskt med den helige Ande eller Guds medvetande?

Att människorna under Kristi fysiska inkarnation på jorden inte var så utvecklade att de kunde förstå hela hans mission och han därför måste förebåda fullbordandet till en senare tidpunkt, bekräftar han ju när han meddelar lärjungarna, att han ännu har mycket att säga dem, men att de inte kan bära det; därför måste han räkna med att fullborda sin mission vid en senare tidpunkt, då människorna blivit mer utvecklade. Han nämner på nytt den helige Ande eller sanningens ande, vilket vill säga den sanningens vetenskap,som kommer och skall vägleda mänskligheten till hela sanningen. Den skall förkunna för mänskligheten om de kommande tingen. Den skall förhärliga Kristus, ty den skall taga av hans och förkunna det för mänskligheten.

Kristusmissionen skall alltså denna gång inte baseras på en fysisk Kristuspersonlighet med auktoritet och mirakler. Personen är denna gång anonym. Endast Kristusmedvetandet i form av kosmisk vetenskap blir det primära i Kristusmissionens förnyelse och fullbordan, som bebådats eller uppfattas som Kristi återkomst. Det är denna sanningens ande eller den oändliga kärlekens vetenskap, livets tredje testamente, som skall bli den nu begynnande nya världsepokens livsfundament.

Jag har här i en något kortfattad form förklarat Kristi egna uttalanden om sin så kallade ”återkomst” och hans allvarliga varning till människorna att inte tro på alla de många falska profeter som samtidigt med denna återkomst skall framträda och som inte skall dra sig för att framställa sig själva som Jesus Kristus. Det är väl att många av dessa självutnämnda profeter är så naiva, att de ger sig ut för att vara Kristus. Därmed avslöjar de för den utvecklade människan att de inte är det.

Jag hoppas att dessa rader kan vara till gagn för de människor som känner sig osäkra beträffande ”Kristi återkomst.”«

Första gången publicerad i Kosmos under titeln "Falska profeter".
© Citaten från Tredje testamentet är skyddade enligt lagen om upphovsrätt. Copyright innehas av Martinus Institut i København.