Vetenskapen om allkärleken

presse foto 04 big1

Martinus:

1. Världens största religiösa påbud
Varför skall man studera världsalltets kosmiska analyser, som för en del människor kan vara svåra att förstå? - Människorna har genom sina religioner och världsåterlösare fått vägen till Gud anvisad! Finns det verkligen någon som kan se en bättre och fullkomligare väg till Gud eller verklig kulturskapelse än den som redan givits t ex i Jesu Bergspredikan och andra av Kristi heliga påbud? - Kan man få en bättre anvisning på vägen till ljuset än denna: "Älska Gud över alla ting och din nästa som dig själv"? - Svaret måste bli att det är totalt omöjligt att anvisa någon väg till Gud, ljuset eller absolut fullkomlig kulturskapelse, som inte först och främst har samma orubbliga, gudomliga bud i sin vägledning som livets verkliga fundament. Och det är således inte för att föra människorna bort från Kristi heliga bud eller bort från andra av de stora världsreligionernas mer eller mindre heliga bud eller vägledning i moral och uppträdande som de kosmiska analyserna eller symbolerna över livets struktur har manifesterats. Det är tvärtom just för att visa att kärnan i dessa personligheters uppenbarade största kosmiska facit eller dogmer är absolut sanning.

 2. Världssituationen eller den bebådade "domedagen"
Att påvisandet av detta är nödvändigt blir till faktum genom själva världssituationen av idag. Den är sådan att man måste beteckna den som det domedags- eller ragnarökstillstånd som, enligt Kristus, skulle komma till människorna i de "yttersta tiderna". Heter det inte vidare i den bibliska berättelsen om framtiden att "Djävulen skulle rasa i hela sitt välde"? - Vad är det vi har sett i form av de två världskrig som rasat inom den jordiska mänskligheten i detta århundrade? - Har vi inte sett försök att utplåna miljonstäder med deras befolkningar och kulturvärden? - Ja, har man inte dessutom försökt utplåna en hel människoras? - Har vi inte sett miljontals människor mördas. - Inte bara på själva krigsskådeplatserna i försvar för sitt land eller i angrepp på andra folks livsrum, utan också i sitt civila liv föras till gaskamrar och här direkt mördas utan någon som helst hänsyn till de livsbetingande buden: "Du skall icke dräpa", "Du skall förlåta din nästa", "Stick tillbaka ditt svärd, alla som griper till svärd skall dödas med svärd". Är inte hela lagens uppfyllelse just det stora budet: "Du skall älska din Gud över alla ting och din nästa som dig själv"? - Var finns tron på en kärleksfull Gud och praktisk kristen kultur i denna domedagstillvaro, där människomassor, såväl barn som vuxna, gamla som unga, har försmäktat till döds i de fasansfulla koncentrations- eller dödsläger som kastade sin skugga av Djävulsmedvetande över hela jorden?


3. Människornas utveckling bort från de religiösa dogmerna
Varför har de religiösa ideal som förkunnats för mänskligheten genom århundraden inte kunnat förhindra dessa Djävulsmanifestationer och härav följande dödsrosslingar, invaliditet, sjukdom, nöd och omoral? - Är det inte här tydligt att de traderade religiösa idealen eller dogmerna, hur gudomliga de än varit, inte har kunnat befria mänskligheten från deras domedags skräckepok? - Ja, ser vi inte att människorna växer bort från dessa ideal, nästan som barn växer ur kläder och skor? - Att man därför mister förmågan att tro på dem är naturligt. Har inte miljontals människor blivit materialister, blivit gudlösa? - Är det inte ett orubbligt faktum att detta antal ständigt ökar? - Att det blir fler och fler tomma stolar i kyrkorna eller Gudshusen under gudstjänsterna? Blir det inte härigenom ett faktum att de högsta livsbetingande kosmiska sanningarna, religiösa buden eller dogmerna blivit mystik, har blivit något man rent av menar att intelligenta människor inte kan nedlåta sig till att syssla med eller tro på? Är det människorna det är något fel på eller är det de religiösa idealen som är felaktiga?


4. Människor som inte kräver logisk motivering för att acceptera de traderade religiösa idealen eller dogmerna
I absolut mening är det varken människorna eller de religiösa idealen som det är något fel på. De religiösa idealen är genialt anpassade för människor på de utvecklingssteg de gavs. Och för dessa människor är de ett bärande livsfundament. Men en stor del av mänskligheten har vuxit ifrån dessa utvecklingssteg. Dessa människor har mer eller mindre vuxit fram till högre utvecklingssteg. De lever i en helt annan mental sfär än den för vilken de traderade religiösa faciten eller dogmerna var anpassade och som ifrågavarande individer hundraprocentigt kunde hänge sig åt tack vare sin ännu till en viss grad blomstrande instinkt. De var ännu inte så intelligensmässigt utvecklade att de krävde intellektuell bekräftelse på eller motivering för nämnda religiösa ideal eller dogmer. För dem var det nog att de gavs av auktoriteter.

5. De människor för vilka symbolerna och det huvudarbete vartill de är ett supplement har manifesterats
Men så är det inte idag. Idag har stora människomassor förlorat förmågan att tro, därför att deras instinkt mer eller mindre har degenererat beroende på deras intelligensutveckling. De har därmed fått förmåga att själva analysera, forska och iakttaga. Allteftersom denna utveckling tilltar, blir följden att de kräver logisk motivering eller vetenskaplig grund för varje tankebyggnad eller föreställning som de skall acceptera som sanning. Men det skulle vara alldeles orimligt att förebrå dessa människor något för deras tillstånd. För dem är det omöjligt att tro på de religiösa idealens dogmer, just därför att dessa manifesterats som rena facit eller postulat utan den logiska eller vetenskapliga uppbyggnad varav de utgör facit. Det är med hänsyn härtill föreliggande symbolbok*  och det huvudarbete den är ett supplement till har skapats. Denna bok har alltså skapats till hjälp för människor som omöjligt kan tro på blotta påstående eller postulat utan intellektuell eller logisk underbyggnad, men som inte desto mindre med hjärta och förstånd söker efter det rättfärdigande av domedagstillståndet som de börjar förnimma måste finnas bakom det dagliga livets primitivitet och oförstånd. För dessa människors kosmiska studium har det här banats väg fram mot livets eget alltöverstrålande rättfärdiggörande av mörkret i världen som ett led i skapandet av det eviga vidmakthållandet av världsalltets grundton, kärleken."

* "Den eviga världsbilden".

Citerat ur förordet till Martinus symbolbok "Den eviga världsbilden" vol. 1 Copyright innehas av Martinus Åndsvidenskabelige Institut i København.

 

Det evige verdensbillede

© 1981 Martinus Institut