Världsreligionernas förutsägelser

I samtliga världsreligioner finns profetior om framtiden - ett kärleksljus som skulle visa sig, när människorna blev mogna för hela sanningen - för att vägleda dem ända fram till paradiset.

 

Kristendomens profetior
Kristendomen

"Jag hade ännu mycket att säga eder, men i kunnen icke nu  bära det. Men när han kommer, som är sanningens Ande, då skall han leda eder fram till hela sanningen..." (Joh 16:12-13).
Buddhismens profetior
Buddhismen

Maitreya Buddha (den framtida Buddha) skall komma, vilket innebär förnyelsen av undervisningen i dharma, avsedd för de människor, som kan förstå och ta emot den.
Islams profetior
Islam

Islams seger (fred och harmoni) i förbindelse med framkomsten av "sanningens ande" - i de sista tidernas domedag.
Hinduismens profetior
Hinduismen

I vår nuvarande tidsepok (Kali-yuga) kulminerar orätten och överskuggar till sist dharmaen helt. Men just då kommer den gudomliga hjälpen så människorna åter kan komma i harmoni med livet och bli medvetna i evigheten, sanningen och kärleken, kallat "Satya-yuga" (sanningens epok).

 

Kristendomen


Enligt Kristus skall vi inte förvänta oss en människa, som vandrar i öknen, eller sitter i kammaren, utan ett andligt ljus, vilket liksom solen, skall skina från öst till väst. Han kallar detta ljus för "Hjälparen" och "Talesmannen den helige Ande". (Joh 14:25-26). "Ande" betyder medvetande/tankar, "heliga" tankar är de högsta tankarna om Gud och evigheten i form av en "Talesman" - ett ord judarna använde för bokrullen med dess heliga skrifter. I Johannes Uppenbarelsebok, kap 20 omtalas öppningen av "livets
bok". Därefter beskrivs att "döden och dödsriket" kastas i "den brinnande sjön" och i kap 21 nämns en "ny himmel och en ny jord". Vad betyder allt detta? Kan uttrycket en "ny himmel" symbolisera en ny världsbild med ett evigt perspektiv på livet som avslöjar att döden är en illusion? I så fall blir begreppet en "ny jord" adekvat.

Buddhismen


I buddhismen kallas det en förnyelse av undervisningen i dharma (den högsta sanningen/läran om livet, universum, det goda och de rätta handlingarna). Några profetior hänvisar denna förnyelse till en tid, då det inte undervisas om dharma som det gjorts tidigare. Rör det sig om vår tid samt ockupationen av Tibet? Om de gamla profetiorna rörande Maitreya - framtidens Buddha - avser nutiden stämmer de med förutsägelsen att buddhismen vissnar för att återfödas efter 2500 år.

 

Hinduismen


Även i hinduismens epos "Mahãbhãrata” (sanskrit: महाभारत) berättas, att Gud vill uppenbara visdomen när orätten härskar på Jorden (Bhagavad-Gita, kap 4:7). I vår nuvarande tidsepok (Kali-yuga) kulminerar orätten och överskuggar till sist dharmaen helt. Men just då kommer den gudomliga hjälpen (t ex omtalas namnet "Kalki"), så människorna åter kan komma i harmoni med livet och bli medvetna i evigheten, sanningen och kärleken, kallat "Satya-yuga" (sanningens epok). (The Vishnu Purana, bok 4, kap 24 - The Agni Purana 16.10 - Srimad-Bhagavatam 12.2.37-38).

 

Islam


Islam sätter liksom Bibeln Jesus (Isa) i förbindelse med domedagens händelser. I Sura 61 vers 6 eller 7 (beroende på Koran-utgåva) benämnes Messias som "Ahmad". I Koranen finner man dessutom yttranden om heliga böcker i samband med dessa tilldragelser "Varje människas öde har vi fäst om hennes hals och på uppståndelsens dag skall vi lägga en uppslagen bok med texten ´Läs denna bok!´ I dag är din egen själ en vedersakare som räcker långt." (Sura 17:14-15 eller 17:13-14 beroende på utgåvan, se också Sura 69:18-25). Ja, rättfärdigheten skall vägas med ett senapskorns noggrannhet. (Sura 21:48 eller 21:47).

När skall detta ske?


Profetiornas uppfyllelse inträffar tydligen samtidigt med en omfattande mörk period på jorden - i Bibeln och Koranen kallad "domedagens period". De många tecknen på denna period är "krigslarm och rykten om krig", "folk skall resa sig upp mot folk och rike mot rike, och det skall bliva hungersnöd och jordbävningar på den ena orten efter den andra; men allt detta är allenast begynnelsen till ´födslovåndorna´" (Matt 24:6-9). "Och den ene brodern skall då överlämna den andre till att dödas, ja ock fadern sitt barn; och barn skola sätta sig upp mot sina föräldrar och skola döda dem" (Mark 13:12). "Därför att laglösheten förökas, skall kärleken hos de flesta kallna", "så ock falska profeter, och de skola göra stora tecken och under". (Matt 24:12  och 24).

Det är upp till läsaren att själv värdera, om dessa profetior stämmer med tidigare samt nuvarande århundrades världskrig, folkdråp, förföljelser, laglöshet, kamp om pengar, terror, hungersnöd, naturkatastrofer, upprustning, sjukdomar, lidande och andligt mörker.

Det profeterades dessutom, att det kommande kärleksljuset skulle komma till människorna, efterhand som de blev mottagliga för det - när de kunde "bära det".

Är det upplevelsen av lidande, egoism och materialism, som väcker människornas längtan och mottaglighet för kärleken?

Martinus förbinder profetiorna om det kommande kärleksljuset med den andliga vetenskapens tillkomst. I Tredje testamentet förklaras begreppet "domedagen" som den slutgiltiga uppgörelsen med själviskheten dvs den ofärdiga människans djuriska tendenser.

Denna kärlekslära är således en hjälpande hand under det sista vägavsnittet i utvecklingen från djur till människa. "Domedagen" äger rum såväl på det inre som det yttre planet. De ofärdiga sidorna bearbetas, vilket efterhand leder till visdomens seger dvs ett i alla situationer kärleksfullt beteende.

Dessa dödsryckningar är således också födslovåndor före tillkomsten av ett riktigt fredsrike - uppfyllelsen av profetiorna om det framtida Gudsriket på jorden.