Författaren och titeln Tredje Testamentet

Martinus avslutade sin tid här på jorden med att publicera hela sitt verk under den gemensamma titeln ”Tredje testamentet” precis innan han gick vidare. Denna titel var inte något plötsligt infall, men Martinus var tvungen att skapa sitt verk innan han kunde presentera det för världen i sitt färdiga sammanhang.

Författarens val av titel är en direkt förlängning av händelserna påsken 1921, där Martinus upplever att en livslevande Kristusfigur går in i, och blir ett med honom, det han senare kallar sin kosmiska födelse. Han upplever då sin egen och alla världsalltets varelsers högsta identitet som Guds medvetande och organism. Han märker också, att han inom sig direkt får svar på de frågor han i tankarna formulerar. Med invigningsprocessen börjar Martinus kosmiska mission.1933 skriver Martinus: "Jag har mottagit den bebådade Hjälparen, sanningens Ande. Den visar mig alla ting och påminner er om allt jag sagt. Och det skall vara ett tecken för varje läsare att detta mitt uttalande är absolut sanning."
Källa: Kosmos nr. 5, 1933

1947  I Livets Bog V, stycke 1849 skriver Martinus: ”Är det inte just detta krav (vetenskaplighet), som nu skapar den andliga vetenskapen, vilken därför måste bli det tredje och sista testamentet." 


1951  Den 29 oktober håller Martinus ett föredrag med titeln: "Profeter och dogmer kan inte frälsa världen" och undertitlarna: "Kristus och den nya vetenskapen" (den andliga), "Talesmannen den helige Ande" samt "Tredje testamentet". 


Martinus håller föredrag i Klint

1955  I ett föredrag detta år beskriver Martinus kristendomens tre steg och tillhörande testamenten: ”Kristendomens världsepok består av tre stora stadier, varav det första utgörs av Gamla testamentet och judendomen och det andra av Nya testamentet och kristendomen, genom vilket det materiella tillståndet skulle utvecklas. Det tredje stadiet är Tredje testamentet eller den andliga vetenskapen, som blir fundamentet för mänsklighetens vidare utveckling samt garantin för att människorna under denna epok kommer att bli ett med Gud."...”Vi ser således, att det sista stadiet i den kristna världsepoken, den nya världskulturen, redan är inbyggd  i de tidigare kulturerna.”...”Den andliga vetenskapen är inte andlig vetenskap, om den inte i alla avseenden bekräftar Jesu bergspredikan."..."Det är detta som Kristus kallar himmelriket som är den sanna kristendomen, det sanna gudomliga uppträdandet, den sanna kärleken till nästan."
Föredraget har fått titeln "Kristendommens verdensepoke" och kan läsas i Kosmos nr 11, 1991. 1969  Den 13 maj håller Martinus ett föredrag i Jönköping med titeln Tredje testamentet. Citat: ”Detta är den nya vetenskapen vilken Kristus har förebådat som Talesmannen den helige Ande".

1969  Den 2 oktober håller Martinus ett föredrag på Martinus Institut med samma titel ”Tredje testamentet”. Utdrag: ”.. det är Tredje testamentet som börjar nu…”...”Tredje testamentet är fortsättningen av Kristus…”..."... den skall föra Kristusmissionen vidare…”

1971 Martinus: "Tiden har inte kommit för den stora uppenbarelsen för det, den kommer först när jag inte längre är här. För det är inte menat att vara en personkult. Det är inte .. det är analyserna som spelar roll och inte personen."
Källa: Föredrag den 24. marts 1971. Finns som artikel med namnet "Intuitionens epok".

1971  Martinus: "Nu har tiden kommit då vi behöver inse och behöver göra uppenbart vad det är som pågår där i Skandinavien, och det är Tredje testamentet. Det är det, som Kristus inte kunde berätta för sina lärjungar, men som han sa att sanningens ande, 'Hjälparen den helige ande', skulle Fadern sända, och den skulle lära människorna allt som de då inte förstod. Den skulle fördjupa hans förklaringar, den skulle ta från hans och ge till människorna. Och då måste jag säga, att när jag nu som Kristus står och säger det, är det därför att jag blev invigd till att skapa denna världsbild, där allt går jämt upp och där kärleken är grunden för all existens och det inte finns ett enda angrepp på någon, utan det är bara ett stort försvar för allt som händer för alla människor, för allt vad de gör, och det visar att det inte finns någon förtappelse, och det finns inget helvete utöver det djävulsmedvetande som mänskligheten måste gå igenom eftersom det är ett led i Guds plan."..."Jag fick ju denna invigning genom att Kristusgestalten gick in i mig och blev stående, då såg jag världen som jordklotet och visste att hans strålar från mig skulle gå ut över klotet och dagen efter fick jag en upplevelse som helt öppnade upp min hjärna och från det ögonblicket kunde jag klara alla dessa kosmiska frågor. Men det är en moral för mig att jag inte får rikta in dessa frågor på privata ämnen.” ... ”Det måste hållas inom det som handlar om mänsklighetens frälsning."
Källa: Martinus tal den 11 augusti 1971.

1975  Martinus meddelar att titeln Tredje testamentet omfattar hans samtliga verk. ”Tredje testamentet är alla böcker och alla analyser, som jag har skrivit, samt alla vägledningar och hjälpmedel som jag gjort. Allt detta är Tredje testamentet."
 Citat från välkomsttalet på Klint sommaren 1975. Kan läsas i Kosmos nr 7, 2004. 


1975  Citat från ett samtal med hans vänner den 5 augusti ”Men Tredje testamentet - ja - det framgår ju inte vad det är för något testamente.”  …”det blir fullständigt förklarat, att det jag håller på med är fortsättningen på Nya testamentet."

1975  Citat från ett samtal med hans vänner den 16 december: ”Det är Bibeln, som är färdiggjord. Den helige Ande som Kristus har bebådat”.


Martinus med Livets bog - den nya layout


1978  Martinus presenterar det slutgiltiga omslaget till Tredje testamentet vid en sammankomst hos Inge Sørensen. Man ser titeln ” Tredje testamentet” och de två stora och mycket tydliga symbolerna ”Ljuset” och ”Mörkret”.

Deltagarna är förutom Martinus: Tage o. Sysse Buch, Mischa Lim, Ray Hopkins, Catherine Wooten och Inge Sørensen.

1978  Martinus ber Grete Brinkhardt att visa samtliga böcker i Tredje testamentet för Jarl Borgen. Martinus bad specifikt om att Livets Bog, del I-VII, Logik, Bisättning, Den Eviga Världsbilden, del I-III, och alla småböckerna skulle visas upp för den kommande utgivaren av hans samlade verk. 1979  Den 24 juni håller Martinus ett föredrag och säger till ex: ”... det som Livets bog eller Tredje testamentet står för, det är ju det jag har kallat Kristi återkomst.” Martinus hänvisar, som alltid, till Kristi egna ord omkring denna händelse (mörker, oro och falska profeter) med betoning, att det inte var Kristus som person, som skulle återkomma. Föredraget anknyter till början av Gamla testamentet, skapelsen av människan som Guds avbild ”Om man icke blir allsmäktig och allkärleksfull  så är man ju icke som Guds avbild”. Orsaken är att kärleken öppnar det kosmiska medvetandet och därmed sammansmältningen med  alla övriga Kristusvarelser. Detta är den högsta yogan. Därför kunde Kristus säga: ”Jag är given all makt." 1979  På Martinus 89-årsdag, vid ett föredrag för 500 åhörare på Hotel Sheraton, hänvisar han igen till Kristi ord om en kommande talesman: ”Denna tid har kommit, och nu har jag myndighet säga, att Tredje testamentet är Hjälparen den helige Ande. "Martinus föredrag, ”Kristi återkomst – Hjälparens ankomst” kan läsas i Kosmos nr 8, 1994.

I ovanstående föredrag säger Martinus också: ”Det är en hel mängd kristna människor som är gömda. Vi kallar dem icke kristna…”  Citat från ett annat föredrag, "Den religiösa principen": ”Genom kristendomen skall hela världen frälsas och välsignas".1980  På Martinus 90-årsdag den 9 augusti, vid ett föredrag för 1200 åhörare på Falkoner Centret, som var hans sista, offentliggör han sitt beslut angående namnet på sitt livsverk: ”Jag har fått en impuls om att mitt verk skall heta Tredje testamentet." ... "Den gamla kristendomen är inte så naiv eller dum” - ”Kristi återkomst är en ny världsepok som han invigde för snart 2000 år sedan, då han predikade på jorden.” ... ”Kristus gav huvudprinciperna för denna nya världskultur.” ... ”Kristi uppgift var att vara Guds modell, människan som sin avbild. Det måste vara en förebild, så att människorna kan se hur de skall vara.” ... ”Man skall utvecklas så man blir som Kristus.” ... ”Därför är kristendomen ett stort mysterium för människorna, men nu är detta löst genom Tredje testamentet, där man kan läsa och studera det.” ... ”Det jag berättar är det som Talesmannen den helige Ande berättar." ... ”Människorna får inom kort tillgång till detta, när Livets Bog för första gången kommer ut på ett offentligt förlag under titlen Tredje testamentet.” Föredraget är nedtecknat under titeln ”Kristusprincipen” i Kosmos nr 8, 1991.

1980 I november/december sluts avtal med Borgens Forlag om utgivningen av Livets bok under titeln Det Tredie testamente.

1981  Martinus bortgång den 8 mars betyder starten på offentliggörandet att det rätta namnet på hans samlade verk är Tredje testamentet. Kamouflage-perioden med beteckning "Martinus kosmologi" är därmed passé. I november börjar utgivningen av Martinus samlade verk på Borgens Forlag under titeln Det Tredie Testamente med de två symbolerna ”Ljuset” och ”Mörkret” på omslaget.

 

livets bog 1-7