Stycke 222 - 231 svar

Livets Bok I - Inledning - 6 Kapitlet: Från djur till människa
Stycke 222 - 231 Svar:
 1. Med en andlig funktion förstås ett kombinerande av minnesbilder, vil­ket ju omöjligt kan utföras med händerna eller andra fysiska hjälp­medel. Allt sådant som vi upplever på det fysiska planet och inte förstår, dvs sådant till vilket vi inte har besläktade eller motsvarande minnesbilder, utgör rent fysisk upplevelse. Förståelsen av en upplevelse kan äga rum endast genom en andlig process. Exempel: Se Martinus exempel om skriften i st 222.
 2. De andliga kropparna är ännu inte tillräckligt utvecklade till att bära dagsmedvetandet. Dagsmedvetandet bäres av den fysiska kroppen, och den fysiska tillvaron överröstar så att säga den späda andliga tillvaron.
 3. Alla andliga funktioner är av "elektrisk" natur, de kan därför endast komma till fysisk utlösning eller reaktion genom ett "lednings-" eller "antennsystem". Ett sådant system har individen i sitt hjärn- och nervsystem.
 4. Det representerar ett lednings- och antennsystem som utgör individens "port" in till den andliga världen.
 5. I "porten" till den andliga världen, dvs hjärn- och nervsystemet finns små speciella öppningar för de olika arterna av elektriska vågor, vilket alltså vill säga, att det i hjärn- och nervsystemet finns särskilda centra eller komplex för de olika andliga funktionerna. Jordmänniskorna kommer alltså att vara offer för den illusionen, att dessa särskilda centra eller komplex är själva orsaken till funktion­erna, medan de i själva verket endast utgör särskilda inställningsorgan för fysisk avsändning och mottagning av de motsvarande speciella andliga energivågorna eller vibrationerna.
 6. Endast förnimmelsesupplevelser - inte kunskapsupplevelser.
 7. Fysiska fakta baseras på rent fysiska förnimmelseupplevelser. Med ut­gångspunkt i de detaljer som är tillgängliga för materiell förnimmelse ersätter vetenskapsmannen de icke materiellt synliga detaljerna med förmodade detaljer. Detta är vad vi kallar teorier.
 8. Tyngdkroppen och känslokropoen måste utvecklas till en bestämd inbördes harmoni för att kunna ge individen förmågan av fysisk förnimmelse. Den fullkomliga andliga förnimmelsen förutsätter en bestämd inbördes harmoni mellan känslokroppen och intelligenskroppen.
 9. Den framskridne vetenskapsmannen befinner sig på gränsen mellan den fysiska och andliga världen. Detta medför att forskningsobjekten endast delvis kan upplevas fysiskt-praktiskt. Där det fysiska stödet, för en teori saknas blir kvaliteten betingad av de andliga kropparnas grad av utveckling. Det krävs ett medvetande där det inte finns några som helst tendenser till jakt efter ära, makt och rikedom, ett medvetande i vilket alla krafter är förenade i koncentrationen på detta endas sanningen.
 10. Det andliga planet, dvs tanke- och själslivet.
 11. När väsendet blir mottagligt för intelligensenergin, är det naturligt att denna energi används för de djuriska begärens tillfredställelse.