Stycke 94 - 108 svar

Livets Bok I - Inledning - 4 Kapitlet: Ett internationellt världsrike under skapande
Stycke 94 - 108 Svar:
 1. Utvecklingen styr hän mot en gemensam andlig och materiell grund.
 2. Den djuriska självbevarelsedriften.
 3. a) Privatintresset och gemenskapsintresset och de avspeglar sig i samhället som penningmakten och statsmakten
  b) Människan medvetande styrs av två medvetenhetsenergier; själviskhet och osjälviskhet. Dessa är hos den nutida människan blandade och verkar olika starkt i olika sammanhang. Privatintresset styrs av det själviska tänkandet och gemenskapsintresset av osjälviskheten.
  c) Statsmakten utvecklas, penningmakten degenererar.
 4. Själviskheten i form av penningmakten betyder för samhället: truster, överpris på alla förnödenheter, armod, nöd och elände, vilket i sin tur avföder hat, revolution, krig, lemlästning och sjukdom. Osjälviskheten i form av statsmakten betyder däremot för samhället: utveckling av lag och rätt för varje medborgare, kostnadsfri undervisning, fria skolor och sjukhus, hjälp till obemedlade sjuka och gamla, förbättrar skydd mot röveri, plundring och oblyg avans, upprättande av polisväsen, trafikanläggningar, parker, museer osv.
 5. Samhällsproblemen består i svårigheten att förena rätt med makt.
 6. a) Statsmakten.
  b) Inte när statsmakten är identisk med osjälviskheten.
 7. Som ett samhälle som vad det gäller administration eller organisation befinner sig på ett stenåldersfolks utvecklingsnivå och endast skiljer sig härifrån vad det gäller djuriskt barbari och grymhet.
 8. Upprättandet av en världsöverhet. Skapandet av ett internationellt lag- och rättsväsen.
 9. Ta exemplet med allmän värnplikt. Handlingar som i ena tillfället är belagda med stränga straff medför i andra situtioner belöning och medaljer.
 10. Med hjälp av en överfolklig eller internationell domstol baserad på själva världsmakten i förening med världsrätten.
 11. Som ett foster till en världsrätt som saknar polis, lag och rättsväsen, inte äger värdena och således inte har någon makt.
 12. För att världsdomstolen skall kuni.a garantera trygghet och rättvisa måste alla vapen överlämnas till denna. Jämför individerna i en stat.
 13. Privatföretagen kommer stillsamt att konkurreras ut av statsföretagen.
 14. Kvalifikationer som harmonierar med de begrepp om rätt och moral som den nya världsimpulsen ger.
 15. Att ge individer och nationer kunskap om själva lagen för tillvaron.
 16. Att de kroppsligen och själsligen utgör ett plus för ifrågavarande individer och ett plus för världsstatens ekonomi.
 17. När ingen av klasserna längre existerar.
 18. Endast jordmänniskosamhället kan vara arbetsgivare och den enskilda individen kan endast vara arbetstagare. I den fullkomliga världsstaten kan sålunda ingen varelse komma till världen för att låta sig betjänas utan endast för att tjäna.