Stycke 69 - 79 svar

Livets Bok I - Inledning - 4 Kapitlet: Ett internationellt världsrike under skapande
Stycke 69 - 79 Svar:
 1. I fjärde kapitlet påpekar Martinus vilka realiteter som är ofullkomliga och därför på retur inom jordmänniskosamhället och i vilka realiteter som är under utveckling.
 2. Det krävs att man förstår under vilka livsbetingelser de levande väsendena lever.
 3. Hon är underställd djurrikets, dels det blivande riktiga människorikets livsbetingelser.
 4. De medför att det uppstår en kamp mellan å ena sidan djurrikets livsbetingelser, som kan uttryckas i formeln makt är rätt, och åt andra sidan människorikets livsbetingelser som består i strävandet efter att göra rätten till makt - alltså två absoluta motsättningar.
 5. Den medför en gradvis stegrad underminering av de djuriska livsbetingelserna och en utveckling i riktning mot människorikets livsbetingelser.
 6. a) Syftet med statsmakten är att med hjälp av lag- och rättsväsen. stödja den enskilda medborgaren i principen att göra rätt till makt.
  b) På sitt nuvarande stadium är statsmakten långt ifrån att uppfylla sitt syfte.
 7. I kampen om pengar.
 8. Statsmakten kan bara utveckla sig på basis av förutgående erfarenheter vilket naturligtvis medför att erfarenheterna först måste göras. Därför befinner sig statsmakten alltid en bit efter händelseutvecklingen.
 9. Genom att de visar sig i en sådan förklädnad eller maskering att flertalet jordmänniskor ännu inte tillräckligt tydligt uppfattar dem som stridande mot den verkliga rätten och moralen.
 10. Varje värde betalas med ett motsvarande värde.
 11. Överallt där något inte betalas med sitt verkliga värde sker det till antingen över- eller underpris. Över- resp underpris lämnar båda ett överskott; vid överpris till säljaren och vid underpris till köparen.
 12. a) Som en obetald vara eller ett "något",som man inte presterat något för.
  b) Det övergår till att bli säljarens eller köparens privategendom och blir därmed ett motsvarande underskott i den samlade världsekonomin.
 13. Överskott och privatförmögenhet är identiska, därav följer att de båda utgör det Martinus kallar för obetalda värden. Förmögenhet är i det som blir över när tillfredställandet av de dagliga livsförnödenheterna ägt rum. Den utgörs av det som direkt framkommer som ett onödigt överskott. Det hör hemma i världshushållningens kassabok, under rubrikerna för utgifter och underskott.
 14. a) Överskottet kan såsom liktydigt med makt sätta arbetsgivaren i stånd att pressa ned sina obligatoriska avgifter till samhället i form av arbetslöner och skatter varigenom han ytterligare berikar sig själv osv.
  b) Därför att den stora massan tvingas köpa värdena av penningmakten som äger värdena och som givetvis inte säljer efter den kosmiska affärsprincipens lag.
  c) Samhällets individer delas mellan dem som tillägnat sig värdena och dem som inte äger något.
 15. a) Penningmakten och statsmakten
  b) Penningmakten bygger sin makt på det som själva namnet säger, penningen, och statsmakten bygger sin på antalet anhängare.
  c) Att värdena eller livsförnödenheterna tornar upp sig i det ena av samhällets två läger, samtidigt som de försvinner från det andra, vilket medför överflöd, frosseri och dagdriveri i det förra, armod, undernäring och träldom i det senare lägret.
  d) Hela jordmänniskosamhället undergräver sig självt.
 16. Därför att det vedertagna målet för jordmänsklig uppfostran är att bli kapitalist. Det beror som regel endast på tvingande omständigheter och inte på frivilligt avkall på värdena att de individer som idag är kapitalisternas motståndare, inte själva befinner sig bland kapitalisterna.
 17. Den samlade jordmänskligheten har ännu inte helt vuxit ifrån djurriket.
 18. Rättens förening med makten.