Stycke 50 - 68 svar

Livets Bok I - Inledning - 3 Kapitlet. Den nya världsimpulsen 
Symbol Nr 2. Skaparprincipens Impulser
Stycke 50 - 68 Svar:
 1. Genom att den gudomliga skapelseprincipen inkarnerar i levande väsen och dar visar sig som den reglerande huvudfaktorn i dessa väsens själs-, eller medvetenhetsliv.
 2. a) Det krävs, att den ljusa utstrålningen måste omskapas till tankebilder exakt så avpassade att de inte ligger vare sig för högt eller för lågt för att kunna passera de ifrågavarande väsendenas hjärnor.
  b) De kallas religiösa tankar.
 3. Den ljusa utstrålningen från skapelseprincipen har manifesterat sig som religioner som var för sig besjälat de mänskliga samhällena genom årtusendena. Först efter förlopper av sådana tidsrymder blir det plats för nya utlösningar av skapelseprincipen. Därav följer att skapelseprincipen utlöses impulsvis.
 4. De kännetecknas av att de stimulerar till nyskapelse och fullkomnan­de av de levande väsendenas manifestationer och andliga liv. De kallas kosmiska världsimpulser därför att de är interplanetariska, dvs de sträcker sig till andra planeter eller världars mänskligheter.
 5. De är levande väsen.
 6. Liksom jordmänsklighetens världsåterlosare måste tillhöra motsvarande spiralavsnitt, måste klotsamhällen ha klotåterlösare, solsamhällen ha solåterlösare osv. varje spiralavsnitt har världsåterlosare tillhörande sin egen utvecklingskategori.
 7. Det levande väsendet.
 8. För att avlägsna och förebygga den övertro som människor världen över, på grund av okunnighet, förlänar sina världsåteriösare.
 9. Den utgör dess hjärnorgan.
 10. Där förhållandet mellan intelligensen och känslan i individens medvetande är sådant att känslan dominerar på intelligensens bekostnad där uppstår det vi kallar för övertro. Genom den dominerande känslo­utvecklingen kommer individen i kontakt med realiteter som den ännu inte kan ikläda förnuftsmässiga bilder eller ge en verklig analys av.
 11. a) Världsåterlösaren blev för jordmänniskorna detsamma som Gudomen, uppenbarad i en gestalt som avbländats just så mycket, att den kunde bli en inspirationskälla och lysande ledstjärna för dem alla i deras tillfälliga skede i utvecklingen.
  b) Den försvinner.
 12. Buddhism, Islam och Kristendom.
 13. Som den skyddande hårda hud som den rena ljusa impulsen från skapelseprincipen behövde för sin kontakt med den mörka mentaliteten som då härskade.
 14. För att den nya världsimpulsen med sina diametralt motsatta begrepp skulle bli accepterad som ideal och förnuft, måste den blandas upp med så mycket av de primitiva varelsernas egna invanda begrepp att den kunde använda materiell makt.
 15. Den andlige eller religiösa oron som råder i världen.
 16. Den nya arkitekturen, den moderna musiken, konsten samt vetenskapen. Andra symtom är politiska rörelser och omstörtningar, sexuella abnormiteter, olyckliga äktenskap, sinnessjukdomar, vilka reaktioner Martinus tillsammans betecknar som den nya världsimpulsens födslovåndor.
 17. Den gamla världsimpulsen visade sig i brottstycken av symboliska ordformer, som utgjorde ljusglimtar över enstaka för dess moral viktiga punkter. Den nya världsimpulsen visar sig i fullt sammanhängande tankeföljder klarlagd och tillfredställande inte endast för människornas känsla utan också för deras snabbt växande intelligens och gryende intuition.
 18. Att det stora budet "älsken varandra" blir till vetenskap och därigenom efterhand bevisar och garanterar att omskapandet av detta stora bud till naturliga egenskaper och anlag är det för den jordiska människan enda nödvändiga, nyckeln till allt kosmiskt uppfattande eller förmågan till att se Gud och därmed uppleva källan till all verklig skönhet, glädje, inspiration och fullkomlig skapelse.
 19. Se symbolförklaring i texten