Stycke 23 - 32 svar

Livets Bok I - Inledning - 1 Kapitlet: Världssituationen 
Stycke 23 - 32 Svar:
 1. a) De upplevs som behag respektive obehag.
  b) De betecknas med orden det goda respektive det onda.
 2. a) Behag verkar tilldragande medan obehag verkar frånstötande.
  b) Det uppstår hos individen ett starkt begär att själv komma in under det som hör samman med begreppet "det goda".
 3. Genom att tänka sig ett upphov till dessa realiteter, "Gud" och "djävulen".
 4. Livet tänkes fortsätta efter den fysiska kroppens undergång. Beroende på om livet levts i anknytning till det goda eller onda kommer man efter döden till upphovet för det goda eller onda, dvs. till himlen eller helvetet. Helvetet var kulminationsorten för sorg och lidande, paradiset för glädje och kärlek. Individens viktigaste uppgift var att kunna urskilja vad som är ont eller gott för att därigenom fullkomna sitt handlande i det godas tjänst och därmed nå ett framtida liv i evig salighet.
 5. Att dess iakttagelseförmåga blir större och större.
 6. Gränsen mellan det s.k. goda och onda har förskjutits så att det godas område ökat.
 7. Var och en utgör en beskrivning av vad man vid ifrågavarande tidpunkt var i stånd att observera av själva tillvaron.
 8. När individens medvetande utvecklats så långt att han är i stånd att som ett realistiskt faktum uppleva att allt är mycket gott.
 9. a) De utgör båda en välsignelse.
  b) Det onda är inte behagligt men däremot något obehagligt gott.
 10. Att man genom egen insyn kan se att allt är mycket gott.
 11. Den har blivit föråldrad för stora delar av jordens befolkning.
 12. En underbalans I världsmoralen.
 13. Som ett skrik efter mera kunskap, som en kapitulation för de gamla religiösa begreppens inspirationskraft, som en hunger efter en för individernas nuvarande och framtida rättfärdighetssinne tillfredsställande, gudomlig förklaring av själva det dagliga livets tillsynes orättvisa företeelser och mysterium.
 14. a) eviga lagar
  b) orsak och verkan
 15. Att flertalet individer utlöst orsaker vilkas verkningars yttersta konsekvenser de inte känt till.
 16. Det visar individens andliga okunnighet och blir därigenom en stimulans för mottagligheten av en ny andlig impuls.
 17. En alltigenom ny, andlig världsimpuls.
 18. På vetande, inte på tro.
 19. Som de födslovåndor vilka föregår en ny stor världsepoks födelse. Vi upplever en världskulturs undergång och en världskulturs födelse.