Stycke 23 - 32 frågor

Livets Bok I - Inledning - 1 Kapitlet: Världssituationen 
Stycke 23-32 Frågor:
 1. Världens alla existerande mentala tillstånd kan indelas i två huvud­grupper.
  a) Hur upplevs dessa av individen ?
  b) med vilka ord brukar de betecknas ?
 2. a) Behag respektive obehag skapar två olika reaktioner hos individen, vilka ?
  b) Nämn ytterligare en konsekvens av denna behagliga respektive obehagliga påverkan.
 3. Hur har man försökt förklara det s.k. goda och ondas existens ?
 4. Hur beskriver Martinus den religiösa helhetssyn på tillvaron som för närvarande behärskar miljoner människor ?
 5. Mänskligheten har genom tiderna varit underkastad en ständigt tilltagande utveckling, vad har denna utveckling resulterat i ?
 6. Hur har synen på det s.k. goda och onda förändrats ?
 7. Trots att uppfattningen om tillvaron ständigt har ändrats menar Martinus ändå att alla uppfattningar var för sig utgör fundamentala sanningar. Hur förklarar Martinus detta ?
 8. När är avslöjandet av den eviga sanningen fullbordat ?
 9. a) Vad menar Martinus med att det goda och det onda blir identiskt ?
  b) Vad menas inte med detta ?
 10. Vad krävs för att man, enligt Martinus, skall vara berättigad att kallas ett moraliskt geni ?
 11. Hur har det gått med den religiösa helhetssynen på tillvaron ?
 12. Vad blir vi vittne till genom själva världshändelserna ?
 13. Tillvaron verkar för ett tilltagande antal människor som ett hav av orättfärdigheter. Hur tolkar Martinus detta ?
 14. a) Vad är det som upprätthåller världsalltet ?
  b) Vad är dessa betingelsen (villkoret) för ?
 15. Vad är mänsklighetens nuvarande lidandetillstånd uttryck för ?
 16. Nämn en positiv verkan av mänsklighetens lidande tillstånd.
 17. Vad krävs det, säger Martinus, för att avhjälpa mänsklighetens nöd ?
 18. Vad grundar sig denna nya världskultur på ?
 19. Hur karaktäriserar Martinus jordens nuvarande lidandetillstånd ?