Stycke 209 - 221 svar

Livets Bok I - Inledning - 6 Kapitlet: Från djur till människa
Stycke 209 - 221 Svar:
  1. Varje minne representerar en speciell energikombination eller ett "andligt föremål" inför vilket minneskroppen reagerar.
  2. Minneskroppen befinner sig för jordmänniskans vidkommande på så låg nivå att den måste jämställas med den fysiska kroppens tillstånd, då denna ännu inte hade fysiska sinnen.
  3. Därför att alla minnen sedan de fullgjort sin mission genomgår en andlig process varefter de framträder som kopior av sina ursprungliga tillstånd, men uppbyggda i kärleksmateria. Alla minnen, de må vara aldrig så mörka och ohyggliga kommer efterhand som de fyllt sin mission i individens medvetande att efterlämna kopior i kärleksmateria, som utgör den andliga världens ädlaste metall eller dess guld.
  4. Minnesförmågan utgör en slags högsta känselförmåga, medan intuitionsförmågan utgör en slags högsta synförmåga. I första fallet blir upp­levelsen liktydig med minne ineden den i andra fallet blir liktydig med nyupplevelse.
  5. Att se betyder att man upplever en reaktion mellan det sedda föremålet och ljuset. Där föremålet inte inverkar på ljuset har vi inte någon kontakt med det. Att känna betyder att föremålet ifråga är i direkt beröring med de organiska beståndsdelarna av vår kropp.
  6. Med intuitionskroppen kan man se andra guldkopior än sina egna minneskroppen kan man endast uppleva sina egna guldkopior eller minnes material.    '
  7. En guldkopia utgör den essens som blir kvar när en upplevelse spelat ut sin roll som erfarenhetsbildande faktor och det av erfarenheten efterlämnade minnet blivit så renat att den verkliga iden eller kärnen blottas. Alla guldkopior är således identiska med facit av en handlings djupaste orsak eller idé, som skapat det ifrågavarande minnet.
  8. Den kosmiska klarsynen utgör en förmåga att se handlingarnas facit, idéer eller orsaker. Den fysiska synen utgör förmågan att se själva manifestationerna.
  9. Med tankeprocessen från nedan förstås upplevelser eller tankar som kommer till medvetandet via påverkan av den fysiska kroppen. Med tankeprocessen från ovan förstås tankar som föds i medvetandet utan någon som helst fysisk påverkan, dvs en tankeprocess som består i utnyttjandet av erfarenheter som sträcker sig ända ned genom de vanliga djurtillstånden, ned genom växt- och mineralriket, genom tillvaroformer på andra planeter, till och med guldkopiorna genom hela planeters, sol- och vintergatssystems utvecklingspanoramer.
  10. Hos sanningssökaren uppstår intuitionsupplevelsen i form av kosmisk kunskap. Hos konstnären uppstår den i form av "skaparkunskap", dvs färdiga utarbetade idéer eller planer till manifestation eller skapelse.