Stycke 193 - 208 svar

Livets Bok I - Inledning - Kapitel 6: Från djur till människa
Stycke 193 - 208 Svar:
 1. Upplevelsen av välbehag eller smärta på tyngdplanet innebär fysiskt behag eller smärte. Upplevelsen av behag och obehag på känsloplanet medför en andlig eller mental förnimmelse av glädje respektive sorg.
 2. Harmoniserad känslo- och intelligensenergi, vilket är det samma som "kärleksenergi".
 3. Som kärlek respektive hat.
 4. Sådana minnen kan endast bearbetas av individen, när samarbetet mellan hans känslo- och intelligenskroppsföster har nått en sådan harmoni och renhetsgrad, att kärnan till en ny andlig kropp kan börja utvecklas i dess medvetande.
 5. Förmågan att uppleva själva världsalltets grundval, upplevelsen av den eviga sanningen eller åsynen av Gud. Denna upplevelse bärs av intuitionskroppen.
 6. Den befinner sig på sitt latenta stadium i kretsloppet.
 7. Intuitionsförmågan utgör grundvalen i alla former av högre andliga manifestationer.
 8. Med intuitioner förstås genom glädje eller extas plötsligt uppkommna, nya och färdiga tankebilder eller idématerial. Intuitionsförmågan sätter individen i stånd att utnyttja minnesmaterial som för länge sedan utgått ur dagsmedvetandet medan man med hjälp av intelligens­energin endast kan utnyttja det i dagsmedvetandet redan existerande minnesmaterialet.
 9. Intelligensfunktionen sker under inflytande av viljans och medvetandets kontroll, medan intuitionsfunktionen sker omedvetet och tillfälligt, allt enligt lagen om tilldragning och frånstötning. Så småningom kommer också intuitionsfunktionen in under viljans och med­ vetandets kontroll.
 10. Det krävs att känslokroppsfostret nått så långt i utvecklingen, att det kan bära individens dagsmedvetande och alltså inte längre är en fosterkropp. Då blir individen permanent i sin kärleksfunktion och sålunda också permanent i sin intuitionsfunktion.
 11. Man kan andligen förlyfta sig och bli fanatiker, i värsta fall kan sinnessvaghet eller sinnessjukdom bli följden.
 12. En utrensning av alla lägre tendenser såsom äregirighet, högmod, intolerans, maktbegär, oärlighet osv.