Stycke 193 - 208 frågor

Livets Bok I - Inledning - 6 Kapitlet: Från djur till människa
Stycke 193-208 Frågor:
 1. Den framskridna varelsen kan uppleva välbehag och smärta både på tyngdplanet och känsloplanet. Förklara skillnaden.
 2. Vad menar Martinus med ”ren kärlek”?
 3. Känslomanifestationer kan yttra sig ytterst kontrastmässigt. Med vilka namn betecknar man dessa livsyttringars kulminerande motsättningar?
 4. Vad krävs för att individen skall kunna bearbeta minnen av en sådan andlig finhet, att de utgörs av ren kärlek?
 5. Vad menas med kosmisk klarsyn och vilken kropp bär denna upplevelse?
 6. Tillvarons sex grundenergier befinner sig i ett evigt kretslopp. På vilket stadium befinner sig intuitionsenergin i jordmänniskans medvetande?
 7. Vad krävs för att en individ skall uppnå genialitet i någon form av högre andlig manifestation?
 8. Vad är ”intuitioner” och vari består intuitionsenergins fördel framför intelligensenergin?
 9. Nämn en viktig skillnad mellan intelligensfunktionens och intuitionsfunktionens uppträdande i jordmänniskornas medvetande.
 10. Vad krävs för att intuitionen skall komma under viljans kontroll?
 11. Vilka olyckliga följder kan ett för tidigt uppnående av en kosmisk glimt få?
 12. Vilket ofrånkomligt pris måste den kosmiska klarsynen betalas med?