Stycke 186 - 192 svar

Livets Bok I - Inledning - 6 Kapitlet: Från djur till människa
Stycke 186 - 192 Svar:
 1. Målet är att göra väsendet medvetet på nästa tillvaroplan, dvs för växten det fysiska planet och för djuret det andliga planet.
 2. a) Växtens dagsmedvetande utgörs av instinktkroppen och dess undermedvetande av tyngdkroppsfostret och kärnan till känslokroppsfostret.
  b) Djurets dagsmedvetande utgörs av instinkt- och tyngdkroppen och dess undermedvetande av känslo- och intelligenskroppsfostret samt kärnan till intuitionskroppsfostret.
 3. Det primitive djuret kan endast, förutom sina aningsupplevelser, uppleva rent fysiska realiteter, medan den jordiska människan också kan uppleva och manifestera rent andliga realiteter.
 4. Med det menas ett rent fysiskt ingrepp i en varelses kropp.
 5. Genom den realistiska upplevelsen av behag och obehag uppstår det i medvetandet ett begär efter att själv stimulera behagsupplevelsen.
 6. Med hjälp av minneskroppen kan djuret bevara intrycken som det upp­lever genom den yttre världens påverkan. (Genom denna påverkan från den yttre världen uppövas således djurets förmåga till att förnimma). Med uppkomsten av bilder i djurets medvetande, börjar det bli med­vetet i en annan värld - tankevärlden. Dessa, i kraft av minnes­kroppen, uppbevarade bilder är de första elementära formerna av tankar. Dessa tankar är oklara eller oskarpa och kan endast defini­eras med hjälp av känsla och instinkt. Genom att djuret hela tiden med hjälp av minneskroppen kan bevara alla nya intryck uppstår slutligen förmågan att på förhand veta om den yttre världens energier medför något behagligt eller obehagligt. Om inga minnesbilder finns är varelsen utlämnad på vinst och förlust till de omgivande energi­erna. Men därigenom skapas ett nytt minne som vidgar igenkänningsförmågan och det upprepar sig om och om igen.
 7. De är alla en form av känsel.
 8. Såsom odefinierad känsla.
 9. Igenkännandet kommer till utlösning i instinktkroppen, därför kan upplevelsen endast förekomma som aning, inte som vetande.
 10. De härrör från djurets föraningsförmåga, vilken ligger till grund för djurens förmåga att känna en uppträdande händelses begynnande späda verkningar, tom medan dessa ännu är hårfina och ej ens till­gängliga för de rent fysiska sinnena. De ligger även till grund för den religiösa principens första uttrycksformer, och för förmågan att kunna tro utan att veta.
 11. Med hjälp av intelligensen kan man flytta och sortera minnesbilder. Då minnesbilderna uppstår i medvetandet i exakt samma ordningsföljd som de ingår i detsamma, medför det en stor fördel för individen då intelligensenergin kan utnyttjas i livsupplevelsens tjänst, Minnesbilderna kan med hjälp av denna energi organiseras, lyftas eller om­placeras så att t ex syn-, hörsel- och smakupplevelser kan urskiljas ifrån varandra och koncentreras genom att de kopplas samman med min­nesbilder av samma art. Igenkänningsförmågan förstärks därvid så att den från att endast kunna resultera i föraning nu blir till förkunskap.
 12. Att definiera, analysera eller tänka på en sak är detsamma som att moblisera redan tidigare upplevda minnen på ett bestämt fält, till förman för igenkännandet av en med dessa beslaktad yttre realitet, varigenom ett ökat igenkännande av samma realitet uppstår.
 13. Individens förmåga att utnyttja intelligensenergin är en förutsättning för tillägnandet av kunskap.
 14. En upplevelse av rent andlig natur är en upplevelse som inte har befordrats av fysiska sinnen, men däremot blivit till igenom en i kraft av minnesenergin och intelligensenergin nykomponerad mental bild. Genom dessa erfarenheter med att kombinera minnena med varandra uppstår den medvetna förmågan att skapa.
 15. Därför att det andliga förnimmandet ar av långt yngre datum inom nuvarande utvecklingsspiralen.
 16. Fysiska kopior av föregående andliga bilder eller tankebilder.
 17. Se text stycke 190-192. Språket är nödvändigt därför att det är den enda möjliga vägen för tankeutbyte eller korrespondens, så länge individernas medvetanden ännu bäres av deras fysiska kroppar.