Stycke 178 - 185 frågor

Livets Bok I - Inledning - 6 Kapitlet: Från djur till människa
Stycke 178 - 185 Frågor:
 1. Vilken kosmisk grundenergi är det som särskilt präglar den nuvarande kulturmänniskans utveckling ?
 2. Vilken förutsättning måste uppfyllas för att en individ skall kunna bli permanent mottaglig för intuitionsenergin ?
 3. Hur karakteriserar Martinus vetenskapen ?
 4. a) Vad utgör i Livets Bok den sammanfattande beteckningen på alla ämnen, såväl fysiska som psykiska ?
  b) Hur motiverar Martinus valet av denna beteckning ?
 5. a) Hur många manifestationskroppar har ett levande vasen ?
  b) Hur mänga av dessa är jordmänniskan medveten i ?
  c) Vilket begrepp använder jordmänniskan för de kroppar som hon inte är medveten i ?
 6. Martinus talar om två medvetenhetsformer: dagsmedvetande och nattmedvetande (undermedvetande). Vari består skillnaden mellan en växt och ett djur beträffande upplevelsen av dags- och nattmedvetandet ?
 7. Vilken kosmisk grundenergi dominerar i växtens medvetande ?
 8. Vad menas med instinktmässiga upplevelser ?
 9. Hur upplever växten urformerna behag och obehag ?
 10. Vad medför det att växten befinner sig nära en av tillvarons högsta ljusregioner, salighetsriket ?
 11. Vad är avsikten med det arbete som försiggår på det fysiska planet via växtens nattmedvetande ?
 12. Hur formar sig upplevelsen av livet för växten på dess eget plan ?
 13. Vari består skillnaden mellan växtens resp djurets upplevelse av behag och obehag ?
 14. I vilken kropp har upplevelsen av lycka och lidande sitt säte ?
 15. På vilket stadium i utvecklingen börjar djuret framträda som jordmänniska ?
 16. Jordmänniskans undermedvetande består av tre på olika stadier framträdande fosterkroppar. Vilka ?