Stycke 171 - 177 svar

Livets Bok I - Inledning - 6 Kapitlet: Från djur till människa
Stycke 171 - 177 Svar:
 1. Som en övergång från djur till människa.
 2. Sådana manifestationer som kommer till utlösning genom organen för tyngdenergin. Där denna energi har övertaget yttrar den sig som den "dräpande principen".
 3. Förvärvandet av makt, vilket är en nödvändighet under de livsbe­tingelser som existerar i djurriket.
 4. Därför att dessa varelsers fattningsförmåga ännu är så primitiv eller föga utvecklad, att de absolut inte kan påverkas genom något annat än hårda och grova manifestationer.
 5. Ur den robusta livsform som djuret lever under utvecklas så småning­ om förmågan till att känna sann rädsla eller ängslan för att mista livet. Ångesten väcker sålunda impulser till liv i djurets medvetande, vilka efter hand utvecklar sig till tron på en existerande försyn.
 6. De visar sig i form av ångestskriken?
 7. Att befordra själviskheten.
 8. Att vederbörande, antingen i nuvarande elller tidigare liv, själv upplevt lidanden.
 9. Lidandet medför att organ för manifestation av ett högre känsloliv och ett gryende intelligensliv börjar utvecklas. Efterhand som dessa blir fullkomligare blir individen mottaglig för högre energier, nämligen intuitions- och salighetsenergier.
 10. Förmågan att uppleva livet utanför den materiella världen eller de bakom de fysiska företeelserna framträdande andliga eller kosmiska realiteterna, krafterna, idéerna och planerna, sin egen odödliga tillvaro, erinringar från tidigare liv, världsalltets identitet som ett levande väsen osv.
 11. Nej, det kan de inte på grund av dessa energiers snabba vibrationstillstånd. De kan endast upplevas genom andliga organ.
 12. a) Jordmänskligheten befinner sig i en utvecklingszon som representerar en skala av olika stadier i en uppvakningsprocess. Utvecklingszonen omfattar förvandlingen från djur till människa. De jordmänniskor som står närmast de varelser vi kallar djur är robusta, och deras utveckling försiggår huvudsakligen genom brutalitet, hårdhet och lidande. Ju närmare människoriket vi kommer finner vi individer mer och mer mottagliga för att förnimma högre energier, såsom känsla, intelligens och intuition. Utveck­lingen från djur till människa är identisk med ett förandligande eller utvecklingen av organ som möjliggör erfarenheter som ligger utanför den fysiska världen och som därför inte kan ses med fysiska ögon eller höras med fysiska öron.
  b) Om man är mottaglig för den förfinade andliga ström av energi, som i form av en inre röst neutraliserar varje lust till själviska intressen, varje lust att ljuga, bedraga, dräpa, gå på jakt och fiske, njuta av kött och blod, vägra vända den högra kinden till, när man blir slagen på den vänstra, neutraliserar varje lust att motstå en oförrätt, varje lust att icke taga emot högre undervisning och lärdom, att icke känna tolerans osv, så är detta tecken på att "himmelriket" eller "den stora födelsen" är nära.
 13. Upplevelsen av lidandet.
 14. Som illusorisk, dvs ingenting är här som det ser ut att vara.
 15. Jordmänniskans nuvarande liv är i förhållande till tillvaron efter "den stora födelsen" att likna vid det ofödda fostrets liv i för­ hållande till den tillvaro som detta vid sin födelse till den fysiska världen blir inlemmat i.