Stycke 150 - 170 svar

Livets Bok I - Inledning - 5 Kapitlet: Jordmänsklighetens mottaglighet för den nya världsimpulsen
Symbol Nr 3. Jordmänsklighetens medvetandekategorier Symbol Nr 4. Intolerans
Stycke 150 - 170 Svar:
  1. Se text.

  1. Avsikten har varit att ge en analys över de särskilda faktorer i jordmänniskans medvetande, som är bestämmande för hennes viljeföring eller inställning till den gamla eller till den nya världsimpulsen. 

  1. Intoleransen utgår från de djuriska medvetenhetstendenserna.

  1. Med intolerans förstås en utlösning av indignation eller hat mot en annan individ, därför att denne uppträder med en annan uppfattning, en annan livssyn, eller andra ideal och därmed ett annat handlings­ sätt en vederbörande själv.

  1. Som berättigad vrede eller harm.

  1. De bakom hans vilja liggande själs- och medvetenhetskrafterna, vilka kulminerar i det vi kallar för "uppfattning".

  1. Därför att man därigenom kan förstå sin nästas handlingssätt utifrån hennes verkliga, kosmiska bevekelsegrunder och därför bli tolerant och förstående.

  1. Det är viktigt att förstå, att en individs livsuppfattning inte är en viljeakt, utan en akt, som bäres upp av dess djupast anlag och natur, och som självfallet inte kan dikteras av andra.

  1. Det krävs, att individens själskrafter är genomsyrade av sådana erfarenheter som är besläktade med, eller någorlunda når upp till de erfarenheter som får uttryck genom ifrågavarande undervisning.

  1. Den väsentliga utvecklingsfaktorn för varje individ är hans egen direkta upplevelse av glädje och sorg, av behag och obehag och all indirekt eller teoretisk påverkan kan endast vara en bifaktor.

  1. Att denna påverkan endast riktas mot individer, som visar intresse och därmed mottaglighet för den, och har glädje av den, ty hos alla andra kommer den att skapa disharmoni, eftersom dessa ju saknar förmåga eller vilja att förstå den.

  1. Genom det intryck man gör genom sitt sätt att vara i det praktiska livet.

  1. Genom en ständigt pågående träning eller övning. Intoleransen kan uteslutande besegras genom en permanent vilja som utlöser sig i dagliga små segrar.

  1. Tyngdenergi.

  1. a) Den är fasthållande och sammanfogande.
   b) Den är explosiv.

  1. a) Där känslan och intelligensen ingår i ett harmoniskt förhållande till varandra, och därigenom binder tyngdenergin, där uppstår kärleksmanifestationer.
   b) Där tyngdenergin inte förmås bindas på tidigare beskrivna sätt, där uppstår mörka manifestationer.

 1. Se text.