Stycke 15 - 22 frågor

Livets Bok I - Företal
Stycke 15-22 Frågor:
 1. Vilken inställning har Martinus till läsaren av Livets Bok ?
 2. Vad önskar Livets Bok inspirera läsaren till ?
 3. Vad vill Livets Bok lära läsaren om den dagliga livsupplevelsen ?
 4. vad är förutsättningen för att individen fullt ut ska kunna förstå sin växelverkan med omgivningen ?
 5. Vad är enligt Martinus tillvarons absolut enda fundamentala religion ?
 6. Vilken särskild förmåga vill Livets Bok stimulera hos läsaren ?
 7. Varför kan Livets Bok inte stimulera till skapandet av någon sekt, religion eller trosbekännelse ?
 8. a) Vilken betingelse måste uppfyllas för att en kunskapskälla ska kunna sägas vara den rätta? samt
  b) vad sker om denna betingelse inte är uppfylld ?
 9. Vart är en individs rätta plats i tillvaron ?
 10. Från vilken zon i tillvaron härrör kunskapsmaterialet i Livets Bok ?
 11. Hur visar sig livet ifrån denna zon ?
 12. Vad är det enda som kan föra individerna bort ifrån allt det som hör hemma under begreppet "smärta" ?
 13. Vad är den verkliga orsaken till det s k onda ?
 14. Vad menar Martinus med begreppet "den stora födelsen" ?
 15. Hur beskriver Martinus sin syn på tillvaron efter upplevelsen av den stora födelsen ?
 16. Vilken betydelse har det att Martinus inte har varit påverkad av andra tänkare ?
 17. Vilken jämförelse gör Martinus mellan sig själv och andra ?