Stycke 134 - 149 svar

Livets Bok I - Inledning - 5 Kapitlet: Jordmänsklighetens mottaglighet för den nya världsimpulsen
Stycke 134 - 149 Svar:
 1. Utmärkande för individer tillhörande tredje kategorin, grupp A är att deras känsla är för liten i förhållande till intelligensen.
 2. a) Känslolivets natur skapar en andlig inställning. Obalansens kulmination hos känslokategorins individer tar sig  uttryck i överreligiositet, fanatism, utsvävningar, perversiteter och själv­mord.
  b) Intelligenslivets natur skapar en mer materiellt inriktad inställning till livet. Obalansens yttersta konsekvenser hos intelligenskategorins individer yttrar sig som antireligiositet, religionsförföljelse, materialism, förbrytarväsen och avrättningar.
 3. a) Utmärkande för första avdelningens individer är att intelligensen endast är obetydligt överlägsen känslan. De står på gränsen till den stora födelsens förgård. Undantagsvis kan det ske att de får tillträde till denna förgård. De är inte i stånd till att tro på något som de inte omdelbart kan finna en logisk förklaring på. Men då första avdelningens individer äger en någorlunda utvecklad känsla, ger denna dem likväl en religiös inställning, som tar sig uttryck i ett starkt begär efter att avslöja andliga problem. Dessa individer har därför filosofi eller andlig forskning till livsuppgift. Första avdelningen utgör ett område i utvecklingen där känslolivets erfarenheter börjar förenas med intelligenslivets analyser.
  b) Hos andra avdelningens individer är disharmonin mellan känslan och intelligensen större än hos individerna i första avdelningen. Känslolivet inom andra avdelningens medvetande omfattar endast rent materiella erfarenheter, dvs kunskap som är tillgänglig genom de rent materiella sinnena och tekniska hjälpmedel. Denna materiella kunskap betecknas i Livets Bok som den egentliga vetenskapen - till skillnad från visdomen som inte endast rymmer materiellt vetande utan även består av känslokunskap eller andligt vetande. Individerna inom andra avdelningen kan alltså betecknas som de egentliga vetenskapsmännen.
  c) Tredje avdelningens individers huvudintresse är regeringsförhåll anden och samhällsfrågor. Dess utövare kallar vi för politiker. Allt beroende på hur ädelt känslolivet har utvecklats till att bli, kommer den politik, som dessa individer vill föra, att vara mer eller mindre ädel. Inom denna grupp finns också individer som samtidigt är förkämpar för, och motståndare till, världsreformationen. De bekämpar dess andliga, men stimulerar dess materiella energier. Utan att själva veta det är dessa individer således i färd med att neutralisera sina egna förehavanden. Då deras antireligiositet egentligen endast beror på en bristande intelligensmässig insyn i de kosmiska lagarna, kommer denna antireligiositet att upplösas i samma mån som dessa individer, vilka innerst är idealister, kommer i beröring med en för intelligensen tillfredställande analys av nämnda lagar.
  d) Fjärde avdelningens individer är de, för vilka affärsvärlden är det rätta, elementet, dvs de vilkas kvalifikationer och medvetenhetsskikt på alla områden passar väl in i den kombination av ofullkomliga eller primitiva tankeklimat, varav den jordmänskliga handelsvärlden är sammansatt. Då dessa tankeklimat huvudsakligen består av en allt behärskande egoism, snikenhet, maktlystnad, hänsynslöshet, girighet, hyckleri och äregirighet, kan man lätt förstå, att en individ, som med förkärlek uppehåller sig i en zon, sammansatt av dessa energier, måste ha ett medvetande av motsvarande sammansättning .
  e) Femte avdelningens individer har ett ännu primitivare känsloliv än individerna i fjärde avdelningen. Detta primitiva känsloliv yttrar sig i öppet röveri eller plundring, och de väjer inte ens för mord och dråp, där sådant blir nödvändigt för tillfredställandet av deras egoistiska tendenser. De befinner sig sålunda i kon­flikt med den auktoriserade rätten och moralen, vars lagar de absolut inte frivilligt kan underordna sig, och de stämplas därför som förbrytare. Hit räknas inte sådana individer som under begreppet sexualförbrytare felaktigt hänförs till förbrytarvärlden.
 4. Kännetecknande för individer tillhörande grupp A är att de allä mer eller mindre oemottagliga för religiös inspiration och kraft från den gamla världsimpulsen. Individer tillhörande grupp A kan endast basera sin religiösa inställning på vetande, medan individer tillhörande grupp B baserar sin religiösa inställning på tro.
 5. Suggestion utgör en föreställning som påförs individen - inte genom intelligensen utan helt genom känslan - och som till följd därav få verklighetsprägel och inflytande över individen utan någon materiell eller intelligensmässig grund och motivering.
 6. Förmågan att tro är inte underkastad viljan.
 7. Intelligensen på det religiösa området är ännu allt för outvecklad.
 8. Med hjälp av dessa upprätthålls tron, och individen tillförs religiös näring.
 9. De blir i många fall motståndare till denna bok.
 10. I de första zonerna av sin jordmänskliga tillvaro kan individen inte analysera och förstå så mycket med hjälp av intelligensen. Genom suggestionen får hon andlig ledning till dess att intelligensen är tillräcklig för att individen ska kunna förstå livets direkta tal.
 11. Individer tillhörande första kategorin, grupp B, utgörs av de uppriktigt troende eller verkligt troende.
 12. Andra kategorin, grupp B, utgörs av individer med ett för starkt framträdande känsloliv i förhållande, till sitt intelligensliv. Dessa kan bli fanatiska anhängare av vissa inom den gamla världsimpulsen hemmahörande begrepp och bokstavsformer. De visar på grund av sitt översuggererade tillstånd en utprägoad benägenhet för intolerans, och de kommer också i blind religiös iver att göra motstånd mot den nya världsimpulsen.
 13. Tredje kategorin i grupp B utgörs av individer som är nya inom civilisationen, med vars lagar de därför kolliderar. Samtliga väsen i tredje kategorin saknar i stor utsträckning samvete inför överträdelser av civilisationens lagar. I de fall där de avstår från att överträda dessa, sker det huvudsakligast av fruktan för straffet.
 14. Deras medvetande domineras av primitiv känsla och instinkt och de behärskas av rester från en tidigare världsimpuls. De kommer efterhand att glida in i civilisationen och därmed de stora huvudgrupperna.
 15. Först efter 30-årsåldern