Stycke 120 - 133 svar

Livets Bok I - Inledning - 5 Kapitlet: Jordmänsklighetens mottaglighet för den nya världsimpulsen
Stycke 120 - 133 Svar:
 1. Man tror ofta att en människas hållning endast är en fråga om vilja.
 2. En  människas mening om tillvaron betingas av arten och kvaliteten av de föregående erfarenheter hon till dags dato har upplevt.
 3. Martinus vill hjälpa oss med att bekämpa indignation, som i form av intolerans, orsakar så mycket olycka och lidande.
 4. Religionen har inte utvecklats i takt med det övriga i människans medvetande.
 5. a) Förhållandet till den gamla världsimpulsen, dvs religionerna.
  b) Den samlade jordmänsklighetens medvetenhetsliv delas in i två huvudgrupper, A och B, beroende på förhållandet till den gamla världsimpulsen. Dessa två grupper delas ytterligare in i tre mindre kategorier, allt beroende på det inbördes förhållandet mellan intelligens och känsla i individernas medvetande. I grupp A indelas dessutom 2:a och 3:e kategorin i 6 resp 5 avdelningar.
 6. Känslan och intelligensen väger någorlunda jämnt, och dessa individer framträder med en sund jämvikt i medvetenhetslivet. De har övervunnit äregirighet, högmod, missundsamhet och svartsjuka, samt lämnar bakom sig förälskelse och giftermål, laster såsom njutandet av tobak, alkohol eller andra narkotiska och på deras organism nedbrytande ämnen. Ätandet av kött är för länge sedan ett tillryggalagt stadium. De är begåvade med dygder som tolerans, kärlek, visdom, förkärlek för obemärkthet.
 7. Känslan dominerar på bekostnad av intelligensen.
  a) De har i stor utsträckning tillägnat sig samma egenskaper som karakteriserar 1:a kategorin, men i något ofärdig form. De kan lätt bli pessimister och kan på grund av rester av äregirighet; och själviskhet göra sig egoistiska förhoppningar som inte alltid slår in, vilket i sämsta fall kan resultera i melankoli och inbillat martyrium.
  b) Känslan dominerar lite kraftigare än i 1:a avdelningen över intelligensen. Individerna representerar en lång rad skilda former av ett felaktigt behärskat och stundom till och med vilselett känsloliv. Deras religiositet präglas i övervägande grad, inte av intellektualiserad känsla, utan av det disharmoniska förhållandet mellan känslan och den klena intelligensen, vilket kommer till uttryck i religiös fanatism.
  c) Den 3:e avdelningen utgörs av sådana individer som manifesterar de yttersta konsekvenserna av ett för starkt utvecklat känsloliv i förening med ett för litet utvecklat intelligensliv. De framstår i tillvaron som fantaster.
  d) Den 4:e avdelningen utgörs av sådana individer som endast delvis vuxit ifrån de gamla trosformerna eller den gamla världsimpulsen, och därför är delvis sökande.
  e) Till 5:e avdelningen hör konstnärerna, dvs individer vilkas känsla inte direkt ger utslag på det religiösa området, utan mer framträder i form av bild-, ton-, scen-, och diktkonst. De ger massorna andlig näring, och i samarbete med vetenskapens och världsåterlösarnas representanter väcker de massorna till liv, skapar förståelse hos dem för skönhet och harmoni, ger dem kultur och andlighet, så att de kan höja sig ur djurrikets mörka träldom till det bebådade människorikets gudomliga frigörelse.
 8. Den sexuella .förvandlingen består i omskapandet av den djuriska parningsdriften till det som kallas människosexualism. Denna förvandling sträcker sig över stadierna "de lyckliga äktenskapens zon", "de olyckliga äktenskapens zon" och "ofruktbarhetens zon". Ju mer av individens känsloliv som ännu finner uttryck i parningsdriften, som visar sig genom vad vi kallar förälskelse, äktenskap, föräldrakärlek, familjeliv, familjeförsörjning osv, desto mindre är individen andligt sett och desto större materiellt sett.
 9. Den 6:e avdelningen utgörs av de individer vilkas sexuella tillstånd helt uppslukar känslolivet.
 10. Många av dessa individers känsloliv börjar reagera inför tanken på att dräpa djur.