Stycke 1 - 14 svar

Livets Bok I - Företal 
Stycke 1 - 14 Svar:
 1. Växt- och mineralriket
 2. En växelverkan mellan två former av energi. Den från universum, i form av omgivningen samt den ifrån vårt eget inre, i form av våra livsyttringars utstrålande energi.
 3. Naturen kan påverka människan i en skala som sträcker sig från de mest fruktansvärda former av obehag till de mest vidunderliga former av behag.
 4. Vidden av vår egen kunskap.
 5. Kampen för tillvaron är identisk med en strävan att övervinna allt som är av obehaglig natur.
 6. a) Begreppet utveckling
  b) Utvecklingen är identisk med individens ständigt tilltagande ansträngning att övervinna och tygla de i naturen förekommande obehagliga energiformerna.
 7. Genom kedjan av olikartade öden och existensformer.
 8. Varifrån vi kommer - vart vi går - vilka vi är, och hur vi skall leva för att bringa vår egen energiutstrålning i kontakt med den av naturen mot oss riktade manifestationen, för att därmed göra oss själva till föremål för den absoluta lyckan.
 9. Det krävs en absolut sann kunskap om tillvarons djupaste lagar och eviga grundprinciper och därmed kunskap om själva livets mening.
 10. Martinus eget liv är av en sådan natur, att han genom självsyn upplevt kunskapen om livets mening så renodlad att den på alla sätt gör rättvisa åt de gudomliga orden "Se allt är mycket gott".
 11. Avsikten med symbolerna är att göra studiet av det kosmiska eller andliga världsalltet lika lätt tillgängligt för allmänheten som studiet av de fysiska materiella landområdena nu genom geografin är tillgängligt för barn på skolbänken.
 12. Att skapa den över hela världen så efterlängtade bestående freden.
 13. Martinus symboler illustrerar mentala eller kosmiska realiteter, som inte har materiell eller fysisk form utan är identiska med kosmiska världslagar, grundprinciper, idéer, orsaker och fattningsmetoder. Dessa realiteter har inte materiell form och kan därför inte konstnärligt återges, kopieras eller fotograferas. Illustrationerna är sålunda inte biidlika, utan symboliska, och skall därför uppfattas enbart som symboler.
 14. Nej, därför att dylika anspråk aldrig kan ställas utan att vara symtom eller kännetecken på okunnighet. Alla manifestationer, såväl mörka som ljusa, är absolut lika nödvändiga, varigenom varje levande varelse framträder som en absolut oumbärlig rollinnehavare i det gigantiska äventyr som heter tillvaron.
 15. Ett medvetande som observerar från en utvecklingsnivå eller utsiktspunkt av fullt utvecklad kärleksförmåga.
 16. En mindre utvecklad eller partisk kärleksförmåga.
 17. En opartisk kärleksförmåga existerar där en individs självupplevda erfarenhetsmaterial är av en sådan karaktär att det som ett naturligt anlag sätter individen i stånd att se eller förnimma att ingen enda manifestation kan existera utan att samtidigt vara ett resultat av ett lägre och fundament för ett högre manifestationstillstånd och därmed i sig själv identiskt med ett ofrånkomligt moment i den process som heter utveckling samt en bekräftelse på att allt är mycket gott. En individ vars självupplevda erfarenhetsmaterial inte gör det möjligt att uppleva detta har en partisk kärleksförmåga.
 18. Den utgörs av hela tillvaron i sig själv, med alla sina detaljer eller livsyttringar, vilka i absolut lika hög grad är nyttiga och därför i motsvarande grad oundgängliga för den bestående utvecklingsbasen eller individordningen.
 19. Att endast delvis vara i kontakt med den verkliga sanningens helhetsmanifestation.
 20. Den yttrar sig som en mot alla varelser riktad kulminerande sympati eller kärlek, vilken är helt opartisk, oavhängig eller oberörd av samtliga varelsers manifestationer eller utvecklingstillstånd.
 21. Huvudorsaken är den studerandes - på naturliga anlag baserade eller medfödda - partiska kärleksförmåga.
 22. En bild som är mer eller mindre partisk till fördel för de fält där kärleksförmågan är mest utvecklad och mer eller mindre ofördelaktig för de fält där denna förmåga är minst utvecklad.
 23. Inom de erfarenhetsfält där kärleksförmägan ännu inte är fullt utvecklad.
 24. Under förklädnaden rättfärdighet.
 25. Inte med intolerans, utan med ett på kärlek baserat svar i form av en vägledande och hjälpande hand.
 26. För allt och alla.