fbpx

 

Window SEVem är jag? Vart är vi på väg? Finns Gud?

Läs introduktion med kosmiska symboler.

11På väg från djur till att bli riktiga människor.

Guds eviga världsplan i en kosmisk symbol.

19Lidandet får sin förklaring via reinkarnationen.

Hämndens princip och de smärtsamma konsekvenserna:
Vi skördar som vi sår.

De kosmiska symbolerna

DEV

Följande korta förklaringar har inte skrivits av Martinus själv. De är baserade på analyserna i Tredje testamentet. Denna förkortade utgåva kan också användas vid utställningar och liknande presentationer.

Den intresserade hänvisas till författarens egna originalförklaringar i Den Eviga Världsbilden I-IV.

 

 

 

 

 

 

 

 

Klicka på symbolerna för att se dem i större format. 

  symbol_01s.jpg

Guds ande över vattnet
– Symbol 1

 

 

 

Världsalltet lever och tänker
Världsalltet är en evigt levande, allomfattande organism, som vi genom religionerna lärt känna under begreppet Gud. Denna organism besjälas liksom vår egen organism av medvetande.

Guds medvetande genomtränger världsalltet med sitt allvetande och sin allmakt. I Bibeln symboliseras medvetande med vind och materia med vatten. Bakom alla naturens rörelse- eller skapelseprocesser finns således ett osynligt medvetande som dirigerar allt.

Det flammande korset symboliserar Guds eviga, fullkomliga manifestation och skapelse. Strålhavet symboliserar kosmiska världsimpulser av mörkare eller ljusare karaktär. Religion, politik, vetenskap, arkitektur, konst och andra kulturyttringar har sitt ursprung i dessa. Världsimpulserna upprätthåller tillvaroplan för alla levande varelser på skilda utvecklingssteg.

Cirklarna symboliserar ett lokalt avsnitt av världsalltets stora och små solar och klot, samt invånarnas medvetenhetsliv, i såväl mikro- som makrokosmiska världar (se symbol 7).

Dubbelcirkeln visar vårt jordklot och dess mänsklighet. Allt i världsalltet är levande enligt Tredje testamentet. Vi är i vårt samspel med jordklotet i beröring med tre stora tankeimpulser.

Den nedersta är på väg ut ur jordklotets intressesfär och representeras av naturmänniskornas tankar och kulturmanifestationer.

Det dominerande mittfältets tankesfär betecknas som den gamla världsimpulsen. Hit hör de humana världsreligionerna, t ex buddism, kristendom och islam. De har inspirerat människor på det religiösa trosstadiet. Det ljusare fältet överst på cirkeln symboliserar tankeimpulser som betecknas som den nya världsimpulsen. Tecken på dessa är skolor, forskning och även materialism, alltså det vi vanligtvis uppfattar som irreligiositet. Denna impuls ligger till grund för en accelererande såväl tankemässig som human utvecklingsperiod. Vetenskap, modern konst, arkitektur och musik tillhör denna impuls, men också mindre behagliga upplevelsetillstånd som olyckliga äktenskap, sinnessjukdom, sexuella abnormiteter, politiska revolutioner mm.

Materialistisk forskning kommer efterhand att förena sig med de stora eviga sanningarna, som fortfarande ligger oupptäckta i den religiösa mystiken världen över.

Det stora budet: “Älska varandra” blir också inom den nya världsimpulsen dokumenterat som vetenskap och "den förlorade sonen" kommer åter att bli förenad och ett med sin evige Fader.
 

  symbol_02s.jpg

Världsåterlösningsprincipen
– Symbol 2

 

Den andliga föräldraprincipen
Människors och högre utvecklade djurs avkommor blir normalt kärleksfullt omhändertagna och uppfostrade tills de kan klara sig på egen hand. Denna kärleksfulla omtanke gäller också andligt minderåriga och deras vägledning genom jordeliven från djur till färdig människa. Individer, som är före oss i utvecklingen, blir naturligt våra lärare, på såväl ont som gott, tills vi kan klara oss själva.

Men det finns också en kosmisk variant av denna princip, där de äldre blir lärare i en långt djupare och mer omfattande grad, så kallade världsåterlösare. Deras föräldraroll sträcker sig över hela utvecklingssteg, som i sin tur sträcker sig över många århundraden eller årtusenden innan de är tillryggalagda. Mose är ett exempel på en handfast lärare, vars bud eller lagar skulle dämpa den värsta barbariska anarkin. Jesus är ett annat exempel på en världslärare. Moselagens hämndprincip ”Öga för öga, tand för tand”, blev avlöst av Jesu motsatta hållning: ”Älska din fiende!” Med Tredje testamentet får Jesu ord och gärningar logiska förklaringar, som kan kontrolleras genom våra egna erfarenheter.

Trappfiguren symboliserar mänsklighetens utveckling från djur till människa, och strålarna symboliserar mänsklighetens andliga vägledning uppåt genom trappformationen, stimulerad av den kosmiska föräldraprincipen dvs de högre andligt utvecklade individerna, religionsstiftarna, som visat oss vägen framåt.

Det orangefärgade fältet visar djurriket och det gula fältet det fullkomliga människoriket.

De två nedersta stegen symboliserar de hedniska religionerna, som stimulerar hämndprincipen samt djur- och människooffer.

Nästa steg, där strålarna övergår från orange till gult, symboliserar de humana världsreligionerna, buddism, kristendom och islam. De tre strålarna betecknar många, och inte bara dessa tre världsreligioner.

De översta stegen är vita, vilket betyder att trosreligionerna har ersatts av den andliga vetenskapen, vars syfte är att förklara livsmysteriet för alla jordens människor. Den vita stjärnan symboliserar Gud, som via utvecklingsstegens olika religiösa ideal och förklaringar, liv efter liv, för oss uppåt och framåt mot det fullkomliga människoriket.
 
   

  symbol_03s.jpg

Intolerans
– Symbol 3

 

Alla krig och konflikters verkliga orsak
Intolerans stänger ute upplevelsen av Guds ljus och kärlek i medvetandet. Intolerans är orsaken till alla krig och konflikter.

På grund av den är världen ännu inte präglad av fred, glädje och harmoni för allt och alla. Så länge nästan uppfattas som en fiende får vi aldrig verklig frid i sinnet. Enbart förståelse, förlåtelse och kärlek kan förvandla en fiende till vän. I kampen mot den yttre fienden utvecklas alltmer dräpande tankearter och raffinerade mordvapen. Dessa är i verkligheten ett sabotage mot Gud och världsalltets grundton, allkärleken.

På utvecklingens väg från djur till människa, möter vi medmänniskor på olika steg och med olika erfarenhetsbakgrunder. Medvetandena befinner sig på olika utvecklingssteg. Detta kan jämföras med en skola med barn i olika klasser. Vi förväntar oss inte samma mognad och kunskap av ett barn i första klassen, som av en elev i avgångsklassen. De flesta kan acceptera att små barn uppför sig omoget. Precis som barnet, måste vi först inhämta erfarenheterna innan vi kan tillämpa dem. När vi förstår, att roten till allt ont, kosmiskt sett, är okunskap, blir det lättare att förlåta. Denna hållning är vägen till kosmiskt medvetande och för oss ut ur djurriket. Med utvecklingen av förmågan att förlåta kommer alla krig och olyckliga öden att försvinna från jorden, och djuret slutgiltigt förvandlas till en fullkomlig människa.

Flamkorset till vänster på bilden symboliserar Guds eviga, alltgenomträngande och fullkomliga medvetande, som upprätthåller det samlade världsalltet. Det är detta allkärleksfulla medvetande som all intolerans är i konflikt med och stänger sig själv ute från, vilket leder till alla olyckliga öden. Kristus var moraliskt suverän. Sin fullkomliga förmåga till tolerans gav han uttryck för, då han på korset förlät sin bödlar genom bönen: "Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör". De två stjärnfigurerna visar två personer eller grupper av individer eller nationer, som krigar med varandra. Oenigheten, som symboliseras av de orangefärgade strålarna, ger upphov till konflikter och mentala kortslutningar.

 

De två figurerna kan t ex vara anhängare av olika religiösa uppfattningar och därmed oense om vägen mot ljuset. Intoleransens följeslagare, krig och elände (världsbranden på symbolen) förhindrar Guds allkärlek (ljushavet som utgår från flamkorset) att lysa över jorden.
 

   symbol_04s.jpg

Vägen mot ljuset
– Symbol 4

 

Det kosmiska medvetandets utvecklingshistoria
Symbolen visar det eviga livets väg. Alla levande varelser vandrar på denna väg, från lägre till högre tillvaroformer. Markerat med indigofärg, till vänster, ser vi salighetsriket, som fått denna beteckning pga det inre upplevelsetillstånd de levande varelserna befinner sig i. På det yttre fysiska planet kallar vi salighetsriket för mineralriket. Därefter följer växtriket med röd, djurriket med orange och det kommande fullkomliga människoriket med gul färg. Det lodräta strecket mitt i djurriket skiljer det renodlade djurriket från människans sfär.

De tredelade lodräta staplarna symboliserar var för sig en levande varelse. De växande staplarna visar utvecklingen samt de mångfaldiga jordeliven samma individ genomlever. Antalet är symboliskt.

Det vita fältet överst symboliserar vårt eviga jag eller X1 och det violetta fältet individens eviga kosmiska struktur, X2 som med jaget bildar det eviga övermedvetandet.

Det färgade fältet symboliserar allt skapat, dvs medvetandet och den fysiska organismen, X3. Den orangefärgade stjärnan där den gröna strålen pekar bakåt och den gulgröna strålen framåt, symboliserar med grönt den naturvetenskapliga forskningen. Denna forskning relaterar till den fysiska delen av livet. Strålen där färgerna blandas symboliserar högre filosofi. Den söker sig vidare inåt mot det andliga.

Den gula strålen överst symboliserar den religiösa principen, som vägleder människorna från tro och irreligiositet fram till det självupplevda kosmiska medvetandet markerat med den femuddiga stjärnan. Den religiösa principens placering överst relaterar till den eviga och andliga delen av människans identitet.

Myter från Jordmänniskans religiösa forntid gömmer således ännu oupptäckta kosmiska sanningar.

Jordklotets placering visar mänsklighetens utvecklingsstadium i djurrikets sista del. På den lilla bilden nederst till vänster symboliserar solen det allomfattande ljuset i det kosmiska medvetandet. Den invigde förnimmer både den eviga och den skapade aspekten av världsalltet. Den lilla triangeln symboliserar den ofärdiga människan och hennes, av tid och rum begränsade förnimmelsehorisont. Se nästa symbol.

   symbol_05s.jpg

Kosmisk medvetslöshet
– Symbol 5

 

 

 

 

Om att inte känna sig själv
Medan ateisten inte räknar med någon Gud utan tror att livet är identiskt med den fysiska kroppen, så har den religiösa människan en förhoppning om en fortsatt tillvaro efter döden. Båda är lika troende. Det enda de säkert vet är att den fysiska kroppen är förgänglig. Vad man däremot inte vet, är att den fysiska organismen, kosmiskt sett, blott är ett redskap för det icke materiella, eviga jaget.

Enligt den kosmiskt invigde lever vi omväxlande i en fysisk och en andlig värld. Efter varje övergång från den fysiska världen till den andliga hälsas vi välkomna av nära och kära, som gått före oss till det paradis som under en period blir vår hemvist, till dess vi på nytt skall inkarnera i en ny fysisk organism.

Födelsen till den andliga världen kommer av framtidens människor att upplevas som en lyckans och glädjens fest. Ordet död kommer att bli ett musealt begrepp från forntiden.

Frågetecknet på symbolen, illustrerar de nuvarande jordmänniskornas okunnighet om sin sanna natur och härkomst, livssituation och framtid. Det mångfärgade området symboliserar de olika grund- eller medvetande-energierna, som man har en begynnande kännedom om, men vars lagbundna organisation man ännu inte känner till. Se symbol 6.

Den orangefärgade cirkeln visar den tillfälliga fysiska kroppen. Korset symboliserar det eviga jaget och dess högre kosmiska struktur och funktioner. Korset är ljusets, allkärlekens och det eviga livets symbol.
 
   

  

 symbol_06s.jpg

Det levande väsendet I
– Symbol 6

 

 

 

 

Alla levande varelsers odödlighetsnatur
Guds och alla levande varelsers evighetsnatur beskrivs här som en treenig princip. Ett jag, X1 som visas med det översta vita fältet. Därunder ser vi övermedvetande med jagets skapar- och upplevelseförmåga, X2 samt i det nedersta fältet den skapade kroppen och redskapet för jagets skapelse och upplevelse i den andliga och den fysiska världen, X3. Alla levande varelser har en evig del. Vi är alla odödliga. Den violetta färgen, mittfältet, symboliserar moderenergin där alla livets evighetsfunktioner och skaparprinciper bevaras och har sin upprinnelse. Även den maskulina polen och den feminina polen regleras härifrån. Se symbol 33 och 35.

I övermedvetandet lagras alla anlag och förmågor vi genom övning och träning bygger upp genom det ena livet efter det andra.

De runda, färgade fälten symboliserar jagets grundtalangkärnor eller eviga spiralcentra.

De färgade trianglarna visar nedtransformeringen av moderenergin till de sex olika grundenergierna som möjliggör skapelse i det timligas värld.

De sex lodräta färgade fälten avser grundenergierna och de av dessa sammansatta kropparna, rött för instinktkroppen, orange för tyngdkroppen, gult för känslokroppen, grönt för intelligenskroppen, blått för intuitionskroppen samt indigo för minneskroppen.

Korset symboliserar individernas totalt fullkomliga, evigt kosmiska struktur, oavsett vilket rike eller utvecklingssteg individen än befinner sig på.
 

   symbol_07s.jpg

Livsenhetsprincipen – den första glimten av Guds existens
– Symbol 7

 

 

 

”I min Faders hus finns det många boningar”
Det synliga världsalltet är Guds fysiska organism - symboliserat med det ljusgrå fältet i den stora cirkeln. I världsalltets ”tomrum” finns Guds oändliga jag och medvetande, markerat med den vita cirkeln och den treeniga principen i mitten.

I Guds allomfattande fysiska organism är livet organiserat som liv inuti liv i det oändliga. Liksom vår organism är uppbyggd av mindre levande varelsers organismer, exempelvis organ, celler, molekyler, atomer osv befinner vi oss med vår organism inuti större organismer, som jordklotet, solsystemet och Vintergatan.

Även jorden, den livgivande solen och Vintergatan är levande varelser, liksom vi. Alltså, som i det lilla, så ock i det stora.

På symbolens ljusgrå ytterfält ser vi hur principen levande varelsers organismer inuti varandra upprepas i det oändliga. Alla levande individers organismer utgör således enheter eller “organ” i Guds samlade oändliga organism. Vi är således alla eviga livsenheter. Vårt dagliga liv blir på det viset ett samtal med Gud genom såväl mikro- som mellan- och makrokosmos. Med insikten om livet i mikro- och makrovärldarna visar sig ett hittills närmast okänt ansvarsområde där kärleksbudskapet också gäller. Nästan är också livet i vår organism liksom planetindividen är precis lika levande som vi själva. I den bor och lever vi. Vi lever inte i ett lik.

Kärleken till djuren, såväl som till livet i mikrovärldarna, kommer med tiden att förändra vår syn på kosten till fördel för vegetarisk föda i stället för den nu så vanliga animaliska födan.

Begravningsmetoderna kommer också att förändras. Likbränning kommer att bli avlöst av humanare metoder då man förstår att liket lever. Först i mineraliskt tillstånd har allt liv diskarnerat från den kroppen. Makroväsendets organismer ger oss vår yttre livsmiljö, himmel och jord, medan mikroväsendenas organismer bygger upp vår fysiska organism, så vi kan se, höra, lukta, smaka och känna. Allt utgör en enhet; ”det är i honom vi lever, rör oss och är till”. Apg 17:28.
 

  symbol_08_09_10s.jpg

Den treeniga principen
– Symbol 8, 9 och 10

Guds eviga och oändliga treenighetsnatur
Dessa tre symboler åskådliggör samma tre eviga principer som beskrevs i symbol nr 6 vilka här betecknades som X1, X2 och X3. De betingar att alla levande varelser är odödliga och ett med evigheten och oändligheten.

Här visas de tre eviga principerna åtskilda. I verkligheten existerar de som en odelbar enhet, en treenighet. Det är enbart i teorin de kan åtskiljas.

Då världsalltet eller Gud enligt Tredje testamentet också är levande har det samma grundanalys som vilken som helst levande varelse. När vi känner oss själva känner vi därför samtidigt också Guds existens.

X1 (den vita skivan) symboliserar Guds eviga, oändliga jag, som bor i alla levande varelser.

X2 (den violetta skivan) symboliserar Guds eviga skaparförmåga och tillvarons högsta vibrationstillstånd, som i Tredje testamentet benämns moderenergin.

X3 (skivan med de sex olikfärgade fälten) symboliserar Guds medvetande och fysiska organism. Detta är det skapade området, som evigt befinner sig i förvandling.

Då treenigheten är ett fundamentalt begrepp i den traditionella kristendomen förklaras den på följande sätt i Tredje testamentet:

Fadern. Världsalltets evige Gud. En totalt fullkomlig stillhet utgör alla varelsers innersta jag och fasta punkt, X1. Denna skapare är upphovet till det skapade, och därför utan avgränsning i tid och rum.

Sonen. Guds skaparförmåga som spaltar upp Guds allestädes närvarande oändliga jag till de många, dvs ett oändligt antal eviga Gudasöner, X2. Med Kristi ord: ”Fadern och sonen.”

Den helige Ande. Guds eviga medvetande och kropp, X3. Gud är, enligt Tredje Testamentet, identisk med det evigt existerande världsalltet.

Guds skaparförmåga består av alla levande väsens skaparförmågor och Guds organism består av samtliga levande individers organismer. I samarbetet mellan Gud och Gudason uppstår olika mentala och fysiska livsrum. T ex instinktsfären – växtriket, tyngdsfären – djurriket. I djurrikets senare del är vi som allra mest invecklade i materien och tror oss vara ett med den. Detta är ett nödvändigt led i Guds skapelseprocess. Men utvecklingen slutar inte här. Den leder till att alla utan undantag fullkomliggörs som: ”Människan som Guds avbild efter hans liknelse.”

Efter denna moraliska förädling fortsätter vägen genom nästföljande riken, beskrivna i symbol 13. Hela denna process äger således rum i Gud. Vi kommer alla att liksom Jesus kunna säga: ”Jag och Fadern är ett.”
 

  symbol_11s.jpg

Den eviga världsbilden, det levande väsendet II, den eviga Gudomen och de eviga Gudasönerna
– Symbol 11

 

 

 

Gud och Gudason är ett
Denna symbol knyter samman principerna från symbol 8, 9 och 10. Här framträder de som en odelbar enhet.

Föregående tre symboler är lagda ovanpå varandra. Världsalltet är levande och identiskt med Gud. Gud och de levande varelserna – Gudasönerna – befinner sig i evig dialog genom sex olika tillvaroplan. Gudasönernas liv är organiserade som organismer inuti organismer, som vi såg på symbol 7. Den vita stjärnan med strålfältet som utgår från mitten, symboliserar Guds eviga jag. De många vita cirklarna, i periferin, och de härifrån utgående strålarna representerar de enskilda levande individerna, Gudasönerna. Gud bor i alla och förenar därmed allt och alla. Symbolen visar hur livet existerar som ett samtal mellan Gud och Gudasönerna. Vi talar med Gud genom allt i vår omgivning.

Livets scen eller de sex tillvaroplanen är markerade vart och ett med sin färg: rött för växtriket, orange för djurriket, gult för det riktiga människoriket, grönt för visdomsriket, blått för den gudomliga världen samt indigo för salighetsriket. Rikena förklaras i symbol 13.

De eviga Gudasönerna genomgår, om och om igen, en vandring genom dessa riken, i en evigt uppåtgående spiral. Se symbol 14.

På symbolen är jorden placerad i djurriket. Den är på sin egen vandring mot kosmiskt medvetande, och ger därför livsrum åt jordmänskligheten, som är på samma väg. Alla levande varelser kommer genom utvecklingen genom flera liv att få kosmiskt medvetande, vilket är markerat med den lilla stjärnfiguren. Denna kosmiska födelse utgör inledningen till det riktiga människoriket. Det är detta rikes födelse vi nu upplever allt tydligare tecken på.

Denna process kommer att vara fullbordad inom ca 3000 år. Därefter fortsätter den eviga livsvägen genom andliga riken, som i realiteten är ett rike med olika avdelningar.
 

  symbol_12s.jpg 

Grundenergiernas kombinationer
– Symbol 12

 

 

 

Det eviga medvetandets lagbundna förvandling
På symbolen ser vi hur världsalltets energier och individernas medvetandeenergier är olika blandade genom ett kosmiskt kretslopp.

Mellan de båda vågräta, grövre, svarta linjerna upptill och nertill är ett kretslopp markerat. Varje vågrät färgat avsnitt symboliserar ett tillvaroplan eller rike. De sex rikena, omtalade i föregående symbol, upprepar sig i det oändliga. I de vågräta fälten ser vi hur ett rike är uppbyggt genom olika kombinationer av de sex medvetandeenergierna, som hela tiden förändras lagbundet: instinktenergin (röd), tyngdenergin (orange), känsloenergin (gul), intelligensenergin (grön), intuitionsenergin (blå), minnesenergin (indigo).

De högre grundenergierna, med intuitionen som den högsta, genomtränger de lägre. Individernas upplevelse- och skaparmöjligheter är således relaterade till de grundenergier de på sitt aktuella utvecklingssteg behärskar. Se symbol 13.
 
   

   symbol_13s.jpg

Den eviga världsplanen
– Symbol 13

 

 

 

Guds eviga skaparmetod och teknik
Här får vi en fördjupad och mer detaljerad förklaring av symbol 11. Vi ser åter det eviga kretsloppet. Vidare ser vi livsupplevelsens grundförutsättning, den evigt skiftande växlingen mellan ljus och mörker. Vi ser var i kretsloppet de olika kontrasterna kulminerar respektive är latenta. (Den yttersta ringen runt de olika rikena markerade med var sin färg och energiblandning).

Den eviga världsplanen med alla dess kontraster är Guds eviga skaparmetod. Den garanterar såväl Gud som de eviga Gudasönerna livets eviga upplevelse. Den vita triangeln i mitten, symboliserar också här det eviga namnlösa “något som är”, X1.

Det violetta fältet i mitten symboliserar Guds eviga skaparförmåga, X2.

Strålkorset i det här fältet skall visa den gudomliga världsplanens absoluta fullkomlighet.

De sex svarta figurerna visar de sex tillvaroplanens olika energiblandningar, som upprepar sig genom spiralkretsloppen.

Varje energi genomgår ett kretslopp. Varje kretslopp har två tillväxts- och degenerationsfaser, två faser fram mot kulmination och två faser mot latens. Grundenergiernas olika styrka och blandningsförhållande markeras med olika storlekar i var och en av de svarta figurerna. Hela figuren symboliserar tillvaroplanets helhetskropp.

Ser vi nu på djurriket med den orangefärgade tyngdenergin i kulmination, så består detta rikes helhetskropp också av intelligens (grönt) i första stadiet för tilltagande, känsla (gult) i andra stadiet för tilltagande, instinkt (rött) i första stadiet för avtagande, minne (indigo) i andra stadiet för avtagande medan intuitionskroppen (blått) är latent. De punkterade linjerna visar hur dessa grundenergier förändras från rike till rike. De skiftande förhållandena mellan grundenergierna, ligger till grund för de olika tillvaroplanens olika upplevelse- och skaparförmågor. Varje tillvaroplan har fått sin beteckning från den energi som kulminerar.

Den röda färgen symboliserar växtriket, där instinktenergin kulminerar. Instinktförmågan styr automatiskt växtens yttre livsfunktioner. Att instinkten fungerar så genialiskt, beror på att växten i tidigare spiralkretslopp haft kosmiskt medvetande som efterhand har blivit till omedvetna automatfunktioner. Instinktväsendet lever i ett inre, andligt lyckorus. En blomma är således ett yttre tecken på detta inre salighetstillstånd. Genom naturens påverkan vaknar växtens medvetande i den yttre materiella världen. När den upplever realistiskt i den yttre fysiska världen har den förvandlats till djur och blivit dagsmedveten i ett nytt rike.

Den orange färgen symboliserar djurriket.  Individualitetskänslan börjar långsamt att förstärkas. Organismerna upplevs här mer och mer som åtskilda från den övriga världen. Det sker en betydande utvidgning av den fria viljan i förhållande till växtens rotbundna liv. Organismerna framträder här som specialiserade han- och honkönsorganismer. Med den följer parningskampen, kampen för att skydda avkomma, kampen om föda. Djurriket är mörkrets och därmed lidandets kulminationszon.

Lidandet, utvecklar känslan (den gula färgen), som utgör nästa tillvaroplan. Lidandet gör att den humana förmågan växer. Genom att vi alltid skördar vad vi sår kommer vi alla med tiden att bli riktiga människor.

Med de humana och intellektuella anlagens utveckling har vi alltså letts vi in i nästa rike, det riktiga människoriket. Där har intuitionsenergin vaknat till liv. Det är den som ger oss kosmiskt medvetande. Den gör oss ett med Guds medvetande. Den gula färgen symboliserar människoriket där känsloenergin (gult) kulminerar. Lidandeerfarenheterna och intellektualiseringsprocessen som skett under utvecklingspassagen genom djurriket har nu fört oss hit. Här lever alla i kontakt med allkärleken. Detta rike är framtidsmålet för den jordiska mänskligheten. Det var detta rikes realisering här på jorden som Kristus lovade skulle komma. Det är alltså detta fullt färdiga människorike som mänskligheten nu i allt hastigare tempo är på väg mot. I detta rike har mänskligheten förenats och blivit till ett folk och ett rike. Tandagnisslandets tid är här definitivt förbi. Här gifter sig man och kvinna inte längre. Här föds man inte längre av kvinna. Den fullkomliga människan är nämligen varken man eller kvinna. Hon fortplantar sig nu inte längre på djurets vis. Här börjar en ny metod att göra sig gällande med hänsyn till inkarnation i fysisk materia, nämligen materialisation och dematerialisation. Här är det utlovade “himmelriket”.

Den gröna färgen symboliserar visdomsriket. Här kulminerar intelligensenergin. Tredje testamentet ger oss tämligen knapphändiga informationer om de allra högsta andliga världarna. Dessa ämnen hör ännu i hög grad framtiden till. Lite antyds dock. Från visdomsriket kan mottagliga individer, uppfinnare, ingenjörer, musiker och författare få inspiration till gagn för sina olika kreativa verksamheter.

Allt vad vi ser i naturen, alla de geniala skapelseprocesserna och organismerna har sin upprinnelse i de högsta andliga världarna. Här finns modeller och tankeritningar till alla levande varelsers fysiska organismer och tekniska fullkomligheter. I de andliga rikena skapas allt enbart i tankemateria. Dessa tankebilder eller idéer kan överföras till mottagliga individer på det fysiska planet.

Bakom allt skapat finns således andliga orsaker. Från dessa fullkomliga världar övervakas och styrs allt i den fysiska världen i enlighet med kärlekens högsta lagar. Via bönen kan vi få direktkontakt med dessa världars osynliga, men alltid lika tjänande andar.

Den blå färgen för intuitionen symboliserar den gudomliga världen, livets högsta medvetenhetssfär från vilken alla idéer till skapelse och manifestation kommer, för att sedan bearbetas i visdomsriket.

Indigofärgen symboliserar mineral- eller salighetsriket. Här kulminerar förmågan att minnas. Detta rike utgör spiralkretsloppets sista rike. Här vandrar den evige Gudasonen uteslutande i sin helt privata, inre minnesvärld. Alla minnen har nu förvandlats eller förgyllts, så att de upplevs som guldkopior, oberoende av hur smärtsamma de varit i själva upplevelseögonblicket. Därför kallas denna upplevelseform för “salighetsriket”. Här minns vi våra många liv långt tillbaka i en försvunnen fysisk förtid. Vi minns våra liv som växter och djur, ja vi får här summerat ett helt kosmiskt spiralkretslopps utvecklingshistoria. Men då vi nyligen lämnat kärlekens högsta zoner och blivit mätta på denna upplevelseform längtar vi nu tillbaka till livet i den fysiska världen.

Det första mötet med denna värld sker alltså i vårt inre. Därefter fortsätter utvecklingen vidare in i den fysiska världen. Att mineralriket för oss icke invigda ter sig så dött beror på att vi inte kan förnimma andligt. Då salighetsindividerna lever i lycklig och överdådigt rik ensamhet behöver de inte ett kommunikationsredskap i fysisk materia. De lever, som sagt, helt ensamma. Det vi ser här i världen som mineralmateria är en slags överskottsmateria från salighetsriket. Genom frostblommorna på fönstren anar vi inte desto mindre en organiserad kraft även här. Detta eviga skiftande liv i mörker och ljus, mellan inveckling i materien och utveckling ut ur materien och in i de andliga världarna, symboliseras med den svartvita cirkeln ytterst på symbolen. Lidandet som realistisk upplevelse är dock begränsad till endast djurriket. I de övriga fem rikena är allt välbehag och ljus. Meningen med det eviga kretsloppets ständiga växlande ljus och mörker är att förnya Gudasönernas kosmiska medvetande. Därmed bevaras Guds fullkomliga medvetande evigt på topp. Det strålar därför i evig ungdom och skönhet sin livgivande allkärlekssol, allmakt och allvisdom genom världsalltets myriader av livsformer.
 

 

   symbol_14s.jpg

Det kosmiska spiralkretsloppet I
– Symbol 14

 

 

 

Den kosmiska resan genom evigheten och oändligheten
Det eviga livet, äger, enligt Tredje testamentet, rum som en oändlig vandring genom högre och högre kretslopp. Dessa kallas därför för spiralkretslopp.

På denna symbol ser vi sju spiralkretslopp markerade med bokstäverna:

A – spiralzonen för atomer/ämnen och liknande.
B – spiralzonen för cellväsen och liknande.
C – spiralzonen för organväsen och liknande.
D – spiralzonen som utgör vår egen organismprincip. Med hjälp av A-, B- och C- kretsloppen byggs vår organism upp, vilken som sagt utgör D- spiralen. Samspelet med mikrokosmos ger oss således tillgång till en fysisk organism.
E – spiralzonen som utgör planeter.
F – spiralzonen som utgör solsystem.
G – spiralzonen som utgör galaxer/vintergator. Med hjälp av kretsloppen E, F och G byggs naturen, alltså vår omvärld upp. Samspelet med makrokosmos ger oss en värld – naturen – att leva i. Jfr symbol nr 7.

Förutom att utgöra material för våra fysiska organismer representerar de underliggande spiralzonerna också vårt förflutna, på samma sätt som de överliggande – förutom att utgöra livsrum för oss – också representerar vår framtid. Vi ser att de sex rikena och medvetenhetszonerna, beskrivna i denna symbol upprepar och varierar sig evigt, också som olika organismprinciper.

Det vita fältet visar den lilla del av det oändliga världsalltet som vi vanligtvis uppfattar som levande.

Vi kanske kan börja ana en organiserande faktor, en Gud, bakom det geniala samarbetet mellan mikro-, mellan- och makrokosmos?
 

   symbol_15s.jpg

Lagen för rörelse
– Symbol 15

 

Den raka linjen är en illusion
Den runda vita figuren upptill symboliserar klotformen, som är alla rörelsers kosmiska grundbalans.

Alla vita linjer betecknar cirklar. Den översta vita linjen utgör en del av en cirkel med 40 meters diameter. De med tunna streck markerade cirklarna visar att världsalltets rörelsearter befinner sig i cirkelbanor. Om energierna inte var bundna i kretslopp, skulle det varken finnas livsupplevelse eller öde, som vi skall se i nästa symbol.

Symbolen visar att all energi är bunden i kretslopp. Kosmiskt sett, existerar det inga raka linjer.
 

  symbol_16s.jpg 

Evighetskroppen
– Symbol 16

 

 

 

”Ty vad människan sår, det skall hon ock skörda”
Här ser vi att all energi eller rörelse – dvs skapelse – i världsalltet utgår från det eviga jaget, markerat med den vita triangeln, samt att alla rörelser också vänder tillbaka till jaget.

All rörelse har ett levande upphov. Symbolen visar ödeslagen, som säger, att vi själva är den första orsaken till vårt eget öde. Allt som utgår från vårt eviga jag vänder förr eller senare tillbaka till oss själva. Denna lagbundenhet styr all ödesskapelse.

Flamkorset symboliserar att vår evighetskropp alltid vilar i fullkomlig balans. De violetta cirklarna symboliserar
handlingar, tankar, livsupplevelser, skapelser och kroppar. Cirklarna rör sig alltså i kretslopp, se symbol 15, av skilda storlekar och tidsdimensioner, vilka är markerade med fyra olika cirkelformat. I vår kropp sätts i varje ögonblick mikroskopiska kretslopp igång. Ett jordeliv är exempel på ett annat kretslopp. Det finns också kretslopp så stora att de löper över miljoner, ja miljarder år.
 

 

   symbol_17s.jpg

Reinkarnation, kretslopp och årstider
– Symbol 17

 

De kosmiska årstiderna
”Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Jag säger dig, den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike”. Så svarade Jesus Nikodemus, som var medlem av judarnas råd.

Jesus förundrade sig över att denne lärde man inte förstod vad han menade. Han utbrister: “Du skall vara lärare för Israel, och förstår inte det!”

Med vatten menade Jesus en ny fysisk organism. Han talade således om reinkarnation. Ande är detsamma som medvetande. Att födas på nytt av ande innebär att man inhämtar nya erfarenheter. Erfarenheter förändrar medvetandet. Fattningsförmågan blir bättre. Det krävdes alltså fler livserfarenheter för att fullt ut förstå detta svar. Detta var det för Jesu samtid obegripliga svaret på Nikodemus fråga: “Hur kan någon födas när han är gammal? Han kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till?”

Vid ett annat tillfälle påpekade Jesus, att Johannes Döparen i ett tidigare liv var Elias, profeten från Gamla testamentet: ”Och om Ni vill ta emot det, han är Elias, som skulle komma.” Matt 11:14, se också Matt 11:9-15, Matt 17:13 Luk 1:1-25, och Mark 9:10-13.

Jesus påpekar också att kommande släkten skulle ha bättre förutsättningar att förstå reinkarnationstanken. “Men när han kommer, sanningens ande, skall han vägleda er med hela sanningen; han skall inte tala av sig själv utan förkunna det han hör och låta er veta det som kommer att ske.” Vilka är dessa kommande släkten? Utan reinkarnationen vilken nytta har då människorna av en kommande “sanningens ande?”

Utveckling, nedbrytning, uppbyggande och kretslopp verkar överallt i naturen. Den mörka natten avlöses av dagens ljus. Det förr så orena vattnet springer åter friskt ur källan. Den kalla, livlösa vintern övergår i vårens och sommarens värme, färger och ljus, vidare genom höstens vissnande löv mot en ny vinter.

Efter barnets omogna period kommer ungdomens vår som varslar om mandomens sommar, följt av ålderdomens höst. Återfödelse och förnyelse är självaste naturens signatur. Skulle jordmänniskorna vara mindre värda än den smutsiga vattendroppen och därmed ett undantag från naturens storslagna ordning? Eller mindre värd än jorden, som har utvecklat sig från en glödande mineralsoppa fram till de sköna scenerier naturen idag omger oss med. Nej, livets eviga kretslopp kommer också att föra oss fram till att lysa som mentala solar. Alla kommer att värma, inspirera och ge liv till allt och alla i sin omgivning. Evigt liv har aldrig börjat och har heller inget slut.

Symbolen åskådliggör kretsloppsprincipen och årstiderna, samt dessa som symboler för ljus och mörker. De enfärgade rektanglarna överst visar tillvaroplanen, som är beskrivna i symbol 13. Den svartvita figuren visar ljusets respektive mörkrets tillväxt och kulmination. Vintern kulminerar i djurriket och sommaren i den gudomliga världen. Kretslopp är helheter där två motsättningar växelvis kulminerar och är latenta.

Fältet med de snedställda ränderna symboliserar kretsloppets årstider: Grått för vintern, grönt för våren, flerfärgat för sommaren och rött för hösten. Vi befinner oss således i det kosmiska spiralkretsloppets vinterzon. Här är ljuset som minst, det tunna orangefärgade fältet nederst. Livet kulminerar först i den gudomliga världen, det bredare blå fältet längre fram till höger. Längst upp finns några svartvita cirklar, som i tur och ordning symboliserar vintersolståndet, vårdagjämningen, sommarsolståndet och höstdagjämningen. Dessa fyra tidpunkter är således också relaterade till spiralkretsloppets olika förhållande till ljus och mörker. Det är denna symboliska betydelse, som ligger bakom de olika kristna högtiderna.

Julen symboliserar ljusets och kärlekens födelse. Påsken symboliserar ljusets seger över mörkret, och pingsten symboliserar Guds eviga ande och allmakt. Nyåret symboliserar ett nytt kretslopps början och är därmed i verkligheten symbol för oändligheten.
 

  symbol_18s.jpg 

Det levande väsendets ödesbågar
– Symbol 18

 

Det eviga nuet
Då Petrus på långfredagen ville ingripa med svärd för att försvara Jesus avvärjde han hjälpen med orden: “Stick tillbaka ditt svärd. Alla som griper till svärd skall dödas med svärd.” Matt 26:52. Men inte dör väl alla som griper till svärd – med svärd – när livet ses från ett ettlivsperspektiv?

Samma insikt dokumenterade Jesus, då han på korset bad för sina bödlar med orden: ”Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör.” Han förlät sina bödlar. Vad var det då som bödlarna inte visste? De visste inte att det vi gör mot vår nästa gör vi i verkligheten mot oss själva. De förstod inte ödeslagen, att vi skördar som vi sår. Så länge vi endast räknar med ett jordeliv stämmer emellertid inte denna lag.

På symbolen ser vi en rad orangefärgade rektanglar som blir ljusare och ljusare i riktning mot höger.

Rektanglarna symboliserar en lång följd av fysiska jordeliv.

I mitten ser vi markerat med en triangel och ett stjärnkors, en evig Gudasons nuvarande fysiska tillvaro markerad med de två lodräta vita linjerna.

De orangefärgade strålarna visar förbindelsen med de tidigare och kommande jordeliven och de vita strålarna förbindelsen med de andliga perioderna däremellan. De vita fälten uttrycker uppehållen i de andliga kärleksvärldarna mellan jordeliven. Denna tillvaro mellan två inkarnationer är befriad från lidandekarma. Det är inte här helvetet finns. Det finns på jorden och skapas när vi befinner oss i den fysiska världen.

Mellan de många jordeliven har vi semester. Här är alla onda tankar bortsuggererade. "Bröllopskläderna" är på och all fiendskap borta. Det är i den fysiska världen medvetandet utvecklas, inte i den andliga. Den är kärlekens och ljusets hemort.

Det gula fältet representerar forntiden och det gröna framtiden.

De violetta bågarna upptill visar hur det nuvarande jordelivet är sammanflätat med tidigare och kommande jordeliv. Det nuvarande jordelivet präglas av våra handlingar, inte bara från detta liv, utan även föregående, liksom vårt framtida liv redan i detta liv bestäms av vad vi gör idag.

Ödet är en undervisning som lär oss att skilja på ont och gott. Våra handlingar vänder alltid, förr eller senare, tillbaka till oss själva. Det dagliga livet innebär att vi äter på Kunskapens träd. Några erfarenheter är behagliga andra obehagliga. När vi uppfyller kärlekslagen och alltid handlar logiskt och kärleksfullt liksom Gud blir ödet lyckligt. Då kan vi börja njuta av frukterna från ett annat träd i lustgården – Livets träd.
 

  symbol_19s.jpg

Genom invigningens mörker - Helvete eller ragnarök
– Symbol 19

 

 

 

 

”Öga för öga, tand för tand”
Bibeln har förutsagt en tid av ”jämmer, fruktan, krigslarm och rykten om krig”. Matt 24, Mark 13, Luk 21 och Joh 14-16. Dessa besvärliga tider kallas också för “de yttersta tiderna”.

Förutsägelserna passar väl på den epok vi lever i, med tidig början i förra seklet. Under denna epok, är det sagt att Kristi kärleksbudskap, skulle förklaras ytterligare: ”Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära eder allt och påminna eder om allt vad jag har sagt eder.” Joh 14:26.

Det som skulle komma är således en andligtvetenskaplig förklaring på Jesu kärlekslära. Inte en person som kommer på den fysiska himlens skyar. En person kan inte komma som “en ljungeld från öster till väster”. Kristusmedvetandet kommer i tankevärldens skyar. Mänskligheten har alltså, av Kristus själv, blivit lovad att få ett andligt vetande om den andliga verkligheten bakom den fysiska världen i en framtid då vi bättre kunde förstå oss själva, vår egen och Guds eviga, odödliga och kärleksfulla natur. Är Tredje testamentet, denna Hjälpare?

Vi ser åter en rad med orange och gula figurer nederst på symbolen. De visar olika jordeliv som är förbundna med varandra genom reinkarnation (de små orange bågarna överst), avbrutet av perioder i de andliga världarna (gult) mellan de olika jordeliven. På symbolen äger mötet med lidandekarma rum, visat med den stora orangefärgade bågen från vänster, samt med svärdet som genomtränger hjärtat i mitten.

Hjärtat symboliserar den fysiska organismen och den vita triangeln att handlingen riktar sig mot en evig Gudason som reagerar på samma hämnande sätt. Hämnaren vet inte att vederbörande med denna handling skapar sitt eget framtida öde. Den mentala förbindelsen med världsalltets grundton, allkärleken, symboliserad med strålglorian bakom skelettet, är nu avbruten.

Först efter otaliga nederlag inför fiendens övermakt börjar sanningen bakom Jesu ord, om att ”älska edra fiender och välsigna dem som förbannar eder, gör dem gott som hatar eder, och bed för dem som kränker och förföljer eder”, långsamt att gry.

Eldhavet symboliserar en värld i brand, där krig, revolutioner, strejker, lockouter, politiska och religiösa strider, fattigdom, sjukdom och nöd florerar. Vulkanen symboliserar naturkatastrofer såsom jordbävningar, översvämningar, cykloner mm. Denna slags karma är av makrokosmisk art. Den uppkommer som en följd av vårt bristande ansvarstagande gentemot vårt mikrokosmos, dvs vår fysiska organism. Här har vi vårt makrokosmiska ansvar. Vi styr dagligen över mikrovärldarna på såväl ont som gott. I vår organism lever oräkneliga levande mikroindivider vars lycka och sundhet är beroende av våra vanor. Lidandekarman är inte ett straff från Gud. Det onda kan inte besegras med Moselagens påbud “Öga för öga, tand för tand.” Mörker och lidande är en invigningprocess som med tiden gör oss mottagliga för ett högre kärleksmedvetande. Det är i mörkret längtan efter ljuset föds. Och se ljuset kommer...
 

  symbol_20s.jpg 

Syndernas förlåtelse
– Symbol 20

 

”Gå, och synda icke härefter”
Om Jesus sägs det att han undervisade med makt och myndighet. Han gjorde under, tröstade och hjälpte olyckliga människor. Till människor som kände sig vara i onåd hos Gud sa han: “Dina synder är dig förlåtna”.

Symbolen visar, att det verkligen existerar syndernas förlåtelse. Men vi får en annan förklaring än den traditionella.

Tredje testamentet visar att vi utvecklar oss i enlighet med de eviga kärlekslagarna genom det ena jordelivet efter det andra. Vi befinner oss dock inte samtidigt på samma utvecklingsstadium, men vi kommer alla att bli fullkomliga. Utvecklingen garanteras av, att vi alltid får erfara konsekvenserna av det vi gör. Men om vi måste ta konsekvenserna av våra handlingar, var kommer då förlåtandet av synder in i bilden? Kan syndernas förlåtelse upphäva ödeslagen? Om så, hur skall vi då kunna utvecklas genom erfarenheter?

Om vi kan skörda annat än det vi sått vart tar då den gudomliga rättvisan vägen? Symbolen förklarar problemet så här. Inom de vita lodräta strecken ser vi ett jordeliv. Vi ser att detta är ett led i en kedja. Till vänster ser vi ett tidigare jordeliv och till höger framtida.

Mellan varje inkarnation befinner vi oss i de andliga världarna (de vita rektanglarna). Nederst ser vi en orange trappformation. Den symboliserar att medvetandet utvecklas liv efter liv. Varje liv gör vi nya erfarenheter. I det nuvarande jordelivet blir en person mördad. Enligt ödeslagen skall detta leda till att personen själv blir mördad.

Den orange ödesbågen som vänder tillbaka i det nuvarande jordelivet visar att så sker. Ibland sker det så, men inte alltid! Det kan också hända att denna mordhandling kommer tillbaka först i nästa jordeliv. Vi ser en andra orange båge som tar längre tid att vända tillbaka till sitt upphov. Den når mördaren först i det efterföljande Jordelivet. Men det kan gå ytterligare ett jordeliv innan mordhandlingen når sitt upphov. Detta illustreras med den tredje orange bågen. Men nu ser vi, att den inte slår igenom med full kraft.

Nästa fält till höger symboliserar ytterligare ett jordeliv längre fram i tiden. Här ser vi att den gula flamman som först var späd nu efter flera jordeliv har växt sig så stark, att den orange ödesbågen inte längre kan tränga sig in. Flamman symboliserar medlidandeförmågan. Den växer genom alla lidanden vi upplever. Den gör att vi nu inte längre kan göra något ont. Vi är då också beskyddade från att skörda något ont. Våra synder är förlåtna, kosmiskt sett. Syftet med lidandet är att utveckla förmågan till att känna medlidande. De vita ödesbågarna markerar, att det också finns ödesskapelse i den andliga världen mellan jordeliven, och att den endast kan vara av ljus och lycklig natur.
 
   

  symbol_21s.jpg 

Den eviga, organiska förbindelsen mellan Gud och Gudason I
– Symbol 21

 

Bönens mening och funktion
Principen att be börjar, kosmiskt sett, redan i djurriket. Djurets ångestskri i dödsögonblicket är ett skrik på hjälp. Det finns andliga hjälpare och därmed också mening bakom en sådan instinktiv automatfunktion. Det fanns också andliga hjälpare som hörde Jesu bön på korset ”Fader förlåt dem, ty de vet inte vad de gör.”

Mellan dessa enorma ytterligheter råder det inga principiella skillnader. Symbolen till höger föreställer världsalltet, dvs Gud. I denna organism befinner sig alla levande varelser i centrum, evigt, organiskt förbundna med Gud.

Den vita cirkeln i mitten symboliserar vårt eviga jag – X1.

Omkring jaget ser vi moderenergien, eller den eviga skaparförmågan, markerad med violett färg – X2.

Utanför det violetta fältet syns den evige Gudasonens skapade helhetskropp – X3.

De avlånga färgade fälten som pekar in mot Gudasonen, symboliserar Guds fysiska organism (den skapade delen av världsalltet), som Gudasonen växelverkar med. Spetsarna på de färgade fälten som pekar utåt representerar den eviga delen av världsalltets grundenergier. Utanför, med violett, är världsalltets eviga skaparförmåga (moderenergin) symboliserad och därefter, allra ytterst, den vita skivan, som symboliserar Guds jag.

Alla levande varelser är således evigt och oupplösligt sammanlänkade med Gud eller världsalltet. Figurerna överst till vänster symboliserar Gudsförhållandets olika utvecklingsstadier:

• Första fältet illustrerar naturmänniskotillståndet, med månggudadyrkan och blodsoffer.
• Nästa fält symboliserar monoteismen dvs de humana trosreligionernas tillbedjan av en enda Gud.
• Det tredje fältet illustrerar det ateistiska tillståndet. Gud har här helt eliminerats ur föreställningsvärlden. Det är exempelvis människor som inte kan tro att ett evigt brinnande helvete väntar alla dem som inte låter sig döpas, konfirmeras eller som föds utanför äktenskapet. De kan inte tro att en allkärleksfull och allsmäktig Gud kräver att hans oskyldige son måste korsfästas som ett offerlamm för att skyldiga skall kunna frälsas.
• Det fjärde fältet symboliserar den färdiga människans fullt medvetna dialog med Gud.
 
   

   symbol_21sdetail.jpg

Del av symbol 21

 

 

De små orangefärgade trianglarna nederst till vänster, föreställer människor som får hjälp och inspiration från andliga varelser från det mittersta fältet med gula trianglar. Det översta av dessa fält symboliserar Försynen, dvs de individer som utgör Guds primära medvetande, vars medvetande är fullständigt i kontakt med Guds medvetande.

Mittfältet symboliserar diskarnerade personer, som mellan två jordeliv kan agera skyddsänglar. Individ nr 1, visat i första fältet med orange trianglar, ber nr 2, om något, men får inte hjälp, då vederbörande inte kan eller vill hjälpa. Därefter ser vi nr 1 (orange triangel) be till Gud. Alla böner, även den minsta suck, registreras av Gud via skyddsänglar (gul triangel), som här inspirerar individ nr 3, att hjälpa nr 1. Detta sker ofta utan att några av personerna längst ner, dvs fysiskt inkarnerade individer (orange) är medvetna om vad som sker. Böner bör dock helst riktas direkt till Gud. Bönen Fader vår är en absolut fullkomlig, kosmiskt medveten bön.

I nästa fält ser vi en annan variation av bönsvar varigenom intellektuella människor, t ex konstnärer och vetenskapsmän, ofta utan att de själva förstår hur det går till, kan få inspiration.

I fältet därefter ser vi den mediumistiska förbindelsen med andliga väsen, vilken dock kan vara riskabel för oinvigda människor. Utan kännedom om det rätta skyddet finns det risk för besatthet. Ibland kan dock mediumistiska förbindelser med den andliga världen bli till stor nytta.

Det sista fältet illustrerar de kosmiskt invigdas fullt medvetna förbindelse med Försynen. De är på intet sätt ensamma i sin mission här på det fysiska planet,
se nästa symbol.

Bönens funktion genomgår som alla andra mentala funktioner en gradvis utveckling. Djurets automatiska och omedvetna bön var ett rop på hjälp inför kapitulationen i mötet med en fysisk övermakt. Jesu medvetna bön gällde förlåtelse för de bödlar och förföljare som korsfäste honom. Kristus var i direkt kontakt med Gud genom bönen.

Det ligger högpsykiska krafter, vit magi, gömd i den osjälviskt, medvetna bönen. Därför ingår det alltid i den fullkomliga bönen “Ske inte min utan din vilja”.
 

   symbol_22s.jpg

Den eviga kosmiska organiska förbindelsen mellan Gud och Gudason II
– Symbol 22

 

 

”Gå in i din kammare”
Symbolen visar hur allt levande (den lilla vita triangeln) är organiskt förbundet med Gud (den stora vita triangeln) tack vare en evig, kosmisk organisk struktur (den vita, grå och violetta pyramiden).

De avlånga färgade fälten runt cirkeln, symboliserar spiralkretsloppets evigt levande varelser och riken (se symbol 13).

Området mellan de två neråt lutande svarta linjerna markerar världsalltets fysiska del medan området ovanför utgör den andliga världen.

Avsnittet med de avlånga orangefärgade fälten symboliserar djurriket. De två minsta av dessa avlånga orange figurer symboliserar de första apliknande jordmänskliga stadierna som i dag är helt utdöda på jorden, men som inkarnerat på andra planeter i världsalltet. Den nästföljande avlånga orange figuren till höger om de två föregående symboliserar det utdöende naturmänniskostadiet som är på väg bort från vår planet och nästa symboliserar kulturmänniskorna, som har mist trosförmågan och blivit materialister.

Den sista figuren (hälften orange och hälften gul) symboliserar de människor som utvecklats till äkta humana människor, på väg mot den stora födelsen och kosmiskt medvetande.

Bönen är en öppen kraftkälla till Guds medvetande som står till allas förfogande. Med bönens hjälp kan vi få styrka och kraft till att klara de sista problemen och lidandena på vår väg mot fullkomning.

Bönhörelsen sker alltid till helhetens bästa. På så sätt blir den till störst glädje och nytta, både för individen själv och dess omgivning. Med en uppriktig önskan bakom bönen ”Ske icke min men din vilja” gör vi oss till ett med Guds vilja. Således allierad med själva den allsmäktige Guden, bygger vi upp vår livskraft och förmåga att ”ta det onda med det goda”.

Med varje kärleksfullt beslut får vi förnyad livsglädje och kraft. Det är denna ”smala väg”, som med tiden leder till en äkta organisk talang för livsglädje och mental balans oavsett alla besvärligheter. Denna väg kommer oundvikligt att föra oss fram till att liksom Kristus konstatera: ”Jag och Fadern äro ett.” Joh 10:30.
 
   

   symbol_22sA.jpg

Den materialistiska eller ofärdiga världsbilden
– Symbol 22A

 

 

Det livlösa världsalltet
När förmågan att tro degenererar och den kosmiska förnimmelsedimensionen ännu inte blivit färdigutvecklad, passerar den evige Gudasonen ett stadium av materialism. Den levande Guden har då för en tid förlorats ur sikte. Fokuseringen på det materiella, blir då helt dominerande. Livet kan då upplevas som blinda krafters slumpmässiga spel.

Men det hindrar inte att materialistiska människor kan vara utomordentligt humana och därmed i praktiken mer kristna i sitt handlingssätt än många troende. Gudsförhållandet handlar ytterst om vårt förhållande till nästan. Ateismen leder, inte desto mindre, också till dödskulturens kulmination. Utvecklandet av effektiva massmordvapen och avlivningsmetoder av människor och djur kan inte kallas djuriskt. Djuren är långt underlägsna människan i dödandets konst.

Människans kulminerande förmåga att döda kan mera rättvist beskrivas som “Djävulsmedvetande”. På detta materialistiska utvecklingsstadium förstår Gudasonen inte att ingen fiende, kosmiskt sett, kan dö. Jaget är evigt. Alla levande varelser är odödliga.

På symbolen ser vi det nedre avsnittet av symbol 22, världsalltets fysiska aspekt. Ovanför det tandade mörka fältet ser vi gudasonens fysiska organism. De många avlånga strålarna som pekar inåt mot symbolens centrum, symboliserar alla de levande varelser, som denna Gudason växelverkar med på det materiella planet, såväl i mikro-, som mellan- och makrokosmos. Denna materialistiska människa förnimmer endast inom tid och rum. Guds existens och jaget förblir därför en gåta.

I den mindre triangelns placering i den stora, ser vi Gudasonens och Guds jag, X1. Då detta ännu är omedvetet ser vi här ett frågetecken.

Triangeln symboliserar den treeniga principen, materiens, medvetandets och jagets eviga förening – X1, X2 och X3. Bönens makt och möjligheter, den eviga kosmiska förbindelsen mellan Gud och Gudason, samt kunskapen om den andliga världen som överallt är närvarande, är också omedveten för den materialistiska människan. Med den materialistiska vetenskapen får människorna kunskap om det fysiska världsalltet. Materien börjar därmed att lystra till våra tankar. Vi skapar geniala tekniska apparater. Men enbart materiell kunskap kan inte hjälpa mänskligheten ut ur lidandet och de olyckliga ödena. Det behövs också en vetenskap om de andliga orsakerna bakom den fysiska verkligheten. Bara den kan ge motivation till en kärleksmoral.

Den fysiska vetenskapens stora mission är att helt avlägsna den bibliska förbannelsen som följde Adam när han lämnade Paradiset och fick höra: ”I ditt anletes svett skall du äta ditt bröd.” Detta kommer att ske när det materiella vetandet blir kontrollerat och använt enbart i nästakärlekens tjänst.
 

  symbol_23s.jpg 

Den färdiga människan som Guds avbild och honom lik
– Symbol 23

 

 

 

 

Om att vända andra kinden till
I Gamla testamentet meddelar Gud människorna syftet med skapelsen:
”Låt oss göra människor till vår avbild.…” Mos 1:26.

Jesu mission var att med sitt exempel visa den fullkomliga människans sätt att vara, målet med skapelsen och utvecklingen. Hans ord och levnadssätt blev bevarat i Bibeln för eftervärlden. Han vände den humana sidan mot sina förföljare och bad för dem, plågad på korset, med orden: ”Fader förlåt dem; ty de veta icke vad de göra.” Luk 23:34.

Så handlar en färdig människa i den allkärleksfulle Gudens avbild. Symbolen visar hur den färdiga människan möter mörker och fiendskap, (den stora orange karmabågen) med vänskap (händerna). Detta handlingssätt skapar en ljus ödesbåge (den stora gula cirkelbågen) som senare vänder tillbaka till samma evige Gudason i form av ljus och glädje.

Detta levnadssätt är det enda som kan föra mänskligheten ut ur mörkret, ut ur krigen och lidandets zon (symboliserat med molnen) som undanträngs av kärleksljuset från Gud (den lysande triangeln) genom världsåterlösningen (den strålande stjärnan utanför). Detta sker gradvis, genom utveckling, genom det ena jordelivet efter det andra (de mindre cirkelbågarna).

Det är inte bara det onda vi gör som vänder tillbaka till oss själva. Vi ser att de små orange bågarna till höger
övergår i alltmer gul färg. De rektangulära gula och orange fälten symboliserar de enskilda jordeliven som avbryts av uppehåll i de andliga världarna (de ljusgula fälten).

Humaniseringsprocessen fortskrider hela tiden baserat på lidandeerfarenheterna. Då vår känslighet och empatiska förmåga med lagbunden nödvändighet hela tiden utvecklas kan vi redan nu börja se, att vi är på väg bort från djurriket fram mot ett riktigt människorike.
 

   symbol_24s.jpg

Det ofullkomliga människoriket
– Symbol 24

 

Sfinxens rike
Världssituationen är ännu i hög grad präglad av djurets självbevarelsedrift, som när den uppträder i kollektiv skala, också yttrar sig som nationalism. Denna nedärvda tendens från djurriket genomsyrar mänskliga relationer på alla nivåer. I djurriket är makt lika med rätt. Strävar inte nationerna efter såväl militär som ekonomisk makt?

Symbolen som helhet visar vår planet med sina många nationer, (de olika fälten i figuren). Vi kan jämföra dessa med ett slags organ, som ännu inte samarbetar fullkomligt. I varje fält ser vi en vit cirkel och pil, landets regering. Pilarna pekar i olika riktningar.

De orange stjärnorna, längst till vänster resp höger, symboliserar det djuriska maktidealet, makt är rätt. Den orange färgen, tyngdenergin, symboliserar att det handlar om djurrikets dräpande princip. Denna inställning är fortfarande en dominerande faktor i många nationers förhållande till andra nationer vilket även gäller de som officiellt anser sig vara kristna stater.

I konflikter tillämpar de stridande i handling det ideal, som är formulerat i Moselagens hämndmoral, öga för öga och tand för tand. Samma princip tillämpas också internt inom nationernas rättsväsen.

I den översta tredjedelen av symbolen pekar pilarna, mer eller mindre, bort från dessa aggressiva ideal, uppåt mot de gula och vita strålarna, som tillsammans med den vita stjärnan symboliserar de äkta humana ideal som redan nu börjar komma till uttryck i vissa länders inre och yttre statsskick.

Antalet, placeringen och indelningen av fälten skall inte tolkas bokstavligt eller geografiskt. Humaniteten sprider sig överallt på jorden.
 

 

   symbol_25s.jpg

Mänsklighetens karma
– Symbol 25

 

Världen förvandlas till ett rike
Liksom vårt personliga öde är ett resultat av våra egna handlingars konsekvenser gentemot nästan, skapas nationernas öden också av deras egna handlingar i förhållande till vad de gör mot andra nationer. När nationerna skördar sina öden på ont och gott sker det som kollektiv karma.

Den orange delen av cirkeln symboliserar de dräpande, djuriska tendenserna i psyket. Detta kan jämföras med ett magnetfält som attraherar lidandekarma (flammorna) när tiden är inne.

Den femuddiga stjärnan symboliserar världsåterlösningsprincipen som vägleder jordmänniskorna ut ur djurriket, genom mörkrets invigning. Vi ser att denna andliga föräldraprincip omfattar alla stadier på vägen ut ur djurriket, såväl de hämndstimulerande (orange färg) som de humana, förlåtande idealen (gul färg) eller det andligtvetenskapliga (vit färg).

Alla krig är hedniska traditioner även om krigarna är såväl döpta som konfirmerade och kallar sig “kristna”. Ingen går dock vinnande ur alla krig. När ödets stund är inne och krigen drabbar en själv med allt vad det innebär av lidande och umbärande växer efterhand längtan efter fred.

Först när vi handlar humant i alla situationer är vi sant kristna. Det är inte ceremonier, exempelvis dop eller nattvard mm eller stämningsfulla predikningar, som är avgörande. Det avgörande är handlingarna.

Den sanna nästakärleken är symboliserad med det översta vita fältet i cirkeln. Det gula fältet därefter symboliserar världsreligionernas humaniserande inflytande på mänskligheten. Det blå fältet visar den humanism som redan nu finns i världen; humana religioner, konst, musik, litteratur, vetenskap och teknik. Hit hör allt som är till verklig nytta och glädje för mänskligheten.

Lidandekarman är av olika styrka. I fältet till vänster handlar det om konsekvenser som inträffar som ögonblicklig död, vilket är mindre plågsamt än livslångt lidande genom invaliditet, tortyr och andra former för lemlästning och sjukdomar.

Lidandekarma är verkningar av nationernas kärlekslösa handlingar också mot djur och natur. Köttätande exempelvis. Genom nästakärlekens A-stadium (teori), övning (B-stadiet), når alla med tiden fram till den moraliska genialiteten (C-stadiet).
 
   

  symbol_26s.jpg 

Det kommande fullkomliga människoriket
– Symbol 26

 

 

Världens förenade stater – ”En hjord och en herde”
Världens länder knyts allt tätare samman och blir därmed också alltmer beroende av varandra. Handel, ekonomi, råvaror, kommunikation, infrastrukturer och liknande har utvecklats och anpassats till globala dimensioner.

Utvecklingen i världen pekar således tydligt i riktning mot internationalism. Dilemmat bakom de stora händelserna i världen är: Nationernas intresse på världssamfundets bekostnad eller nationerna i helhetens tjänst? Fler och fler nationer inser att för att uppnå global fred, välstånd för alla jordens människor och politisk stabilitet, krävs det fungerande internationella lagar och överenskommelser. Detta gäller inte minst det omfattande missbruket av pengar som innebär, att man fullt lagligt kan berika sig på andra människors bekostnad.

Majoriteten av världens folk lever idag, trots de väldiga möjligheterna den moderna produktionstekniken ger hopp om, i fattigdom. Internationalismen är fortfarande en svagare kraft än nationalismen, dvs nationernas själviskhet är ännu starkast. Men början till ett världssamhälle där alla jordens folk ingår som likvärdiga har dock redan fötts under beteckningen Förenta Nationerna eller FN.

Då osjälviskheten är det mål som livet eviga lagar leder oss till insikt om kommer således internationalism att bli framtidens lösning på världens problem. Nationalismen kommer att gå under. Bibelns ord om “En hjord och en herde, ett folk med en Gud och en sann religion”, kommer att bli till en realitet. Vi utvecklas obönhörligen ut ur djurriket. Vi är på väg att bli fullkomliga människor. Vi lär genom erfarenheter, det ena jordelivet efter det andra.

På symbolen visas detta genom att jordklotet har rört sig helt in i ljuset från den nya världsimpulsen, den vita färgen. De tidigare religiösa föreställningarna (gult och orange) försvinner till fördel för vetskap om Gud samt därefter utvecklingen av de förmågor som gör det möjligt att skapa himmelriket på jorden i fysisk materia. Jordens nationer (vita cirklar) och regeringar (pilarna) blir regioner med varsin särprägel (de gröna fälten) i världsstaten. Den gula solen i mitten symboliserar världsregeringen, som i början kommer att ledas av jordmänsklighetens yppersta representanter, inom vars och ens speciella kompetens- och ansvarsområden, valda genom röstning. Efterhand kommer denna regering att bestå av kosmiskt medvetna individer (den blå stjärnan).

Andra faktorer blir:
• Avrustning – världsstaten har ju inga yttre fiender, varför den endast behöver en världspolis som upprätthåller den inre rättssäkerheten.
• Ett öppet, ej hemligt, högsta lag- och rättsväsen, ett rättsväsen som förstår skillnaden mellan förbrytelse och abnormitet och som använder humana uppfostringsmetoder i stället för straff och dom.
• Avskaffandet av pengar och privat ägande av naturtillgångar, införande av kvitton på utfört arbete som betalning i stället för pengar.
• Upprättandet av en fond för betalning av barndoms-, ålderdoms- och sjukdomsperioder.
• Maskiners övertagande av arbete samt utveckling av vegetarism, konst och andlighet.

Tidigare bestämde makten över rätten, nu har det blivit rätten, som avgör alla ärenden. Världsstaten kommer således att ledas av människornas intellektualiserade känsla och humaniserade intelligens, vilket är detsamma som nästakärlek.
 

   symbol_27s.jpg

Jordens kosmiska strålglans
– Symbol 27

 

 

 

Det eviga livets dagar och nätter
Efter natt följer dag. I det kosmiska dygnet, som omfattar eoner av tid, har rymdskeppet Jorden med sina passagerare just passerat kulminationen av mentalt mörker och kyla. Vi har t ex haft två världskrig under ett århundrade, och det tycks inte som det är nog med det.

Liksom vintern är kallast efter vintersolståndet, är jorden fortfarande präglad av den mentala vinterkylans kulmination. Men ljuset växer hastigt nu.

Jordklotets allt ljusare tankeklimat (den tilltagande ljusauran) innebär bl a att rovdjur, giftiga ormar och vissa farliga insekter efter hand kommer att försvinna från jorden, liksom en gång dinosaurier och andra reptiler måste söka sig till planeter med gynnsammare utvecklingsmöjligheter. Det ska väl här påminnas om att jordklotet i detta sammanhang ses som en levande individ.

Naturmänniskor kommer förhållandevis snabbt att kunna utveckla sig till kulturmänniskor tack vare det moderna informations- och kommunikationssamhället som underlättar kunskapsinhämtning inom alla områden.

Figuren nederst visar ett kosmiskt dygn med mörkrets respektive ljusets växlande kulmination. Fältets bredd växer, vilket betyder att livsupplevelsen ständigt växer och förnyas. Makrojaget (klotväsendet), som är alla jordens levande varelsers makrojag, har inflytande på allt liv på jorden.

Efter Jesu mission, som skedde i samklang med jordklotets kosmiska invigningsprocess, kan själviskheten inte längre få varaktigt medhåll av jordklotsväsendet. Den ljusa utstrålningen från auran (den kosmiska strålglansen, som endast kan ses med kosmisk klarsyn) är tilltagande, och därmed är jordmånen för utveckling av rättvisa, barmhärtighet, förlåtelse och kärlek på jorden i favör.

Trappformationen nedtill symboliserar de sex i varje spiralkretslopp återkommande tillvaroplanen. Det vita dimfältet, som på symbolen sträcker sig från fält 6 (salighetsriket) och fram till gränsen av fält 3 (det riktiga människoriket) markerar den ofärdiga Jordmänsklighetens medvetenhetsgräns. Det vi kallar för mineralriket är de yttre ”livlösa” tecknen på ett inre levande tillvaroplan, salighetsriket.

Dimfältet symboliserar således, att Jordmänniskorna endast känner till de fysiska områdena i mineral-, växt- och djurriket.

Det lilla jordklotet nedan är placerat i djurriket strax efter mörkrets kulmination. Jordklotet och dess mänsklighet rör sig nu framåt mot fred och kärlek.
 

 

   symbol_28s.jpg

Det eviga livet eller livsstegen
– Symbol 28

 

Evig livsförnyelse – ”se jag gör allting nytt”
Det eviga livet innebär en ständig förnyelse av livets upplevelse. Sett i detta perspektiv, är livet ett oändligt äventyr!

Upplevelse betingas av kontraster. För mycket hetta skapar längtan efter svalka. Hårt arbete kräver också vila, som när den gjort sin verkan, åter skapar lust till nya aktiviteter. Vi tröttnar även på vår älsklingsrätt om vi äter den varje dag.

Att det ena tillvaroplanet avlöses av ett nytt utan uppehåll har sin orsak i denna ständiga längtan efter nya upplevelser och dess kontrastverkningar. Symbolen visar den oändliga utvecklingsstegen i olika dimensioner.

Den mittersta, trappformationens tillvaroplan är: växtriket (rött), djurriket (orange), människoriket (gult), visdomsriket (grönt), den gudomliga världen (blått), salighetsriket/ mineralriket (indigo).

Dessa sex riken eller medvetenhetstillstånd upprepar sig om och om igen i form av större kretslopp, markerat med de stora violetta stegen till vänster.

Varje tillvaroplan kan indelas i mindre steg t ex enskilda jordeliv eller ännu mindre, karaktärszoner, de mindre stegen längst till höger. De olika rikena beskrivs utförligt i symbol 13.
 

   symbol_29s.jpg

Kosmiska utvecklingsbanor
– Symbol 29

 

Om arternas uppkomst
På symbol 28 såg vi de eviga Gudasönernas oändliga utvecklingsstege sedd från sidan. Här illustreras samma idé framifrån.

Det orange fältet symboliserar djurriket. Vägen genom detta rike har olika banor, markerat med olika tecken. Det finns således flera utvecklingsvägar genom samma rike. Här på jorden indelas de olika organismformerna i olika arter. Varje art är präglad av de skilda yttre fysiska, astronomiska, såväl som mikrokosmiska förhållanden, som de under sin utveckling upplevt. Några arter är mer besläktade. Andra mindre. De har uppehållit sig på olika planeter under sin kosmiska resa. Dessa kosmiska utvecklingsbanor är en viktig faktor bakom arternas uppkomst. De olika arterna till trots, är de alla på väg att fullkomliggöras till “människan som Guds avbild”.

Begreppet människa betecknar ett universellt utvecklingssteg som omfattar samtliga levande varelser oavsett i vilket spiralkretslopp de befinner sig eller genom vilka kosmiska utvecklingsbanor de passerar.

Utvecklingsstegens röda trappsteg symboliserar växtriket, det orange djurriket och det gula trappsteget det riktiga människoriket. Bana nr 5 från höger symboliserar med ett kors vår egen däggdjursbana. Bana nr 6 från höger symboliserar fåglarnas och nr 4 från höger, insekternas bana. Några insektsarter har nått fram till en samhällsordning, som är överlägsen vissa primitiva jordmänniskosamhällen.

Här (på det gula avsnittet) har de eviga Gudasönerna fått förmågan att kunna materialisera sig samt välja organism efter behag. De yttre skillnaderna har utjämnats och alla kan tala, förstå och älska varandra.

Den nedersta streckade linjen vid sidan av pyramiden visar övergången från växtriket till djurriket. Exempelvis köttätande växter.

Den mindre streckade linjen visar övergången mellan det renodlade djurriket och den ofärdiga jordmänskligheten.

Den översta streckade linjen markerar övergången till det färdiga människoriket. Det vita dimfältet symboliserar de levande varelsernas X1. Den svagt antydda violetta färgen symboliserar deras X2. Här symboliserar färgerna att de levande individernas X1 och X2 tillsammans bildar Guds X1 och X2, liksom de färgade fälten symboliserar ett avsnitt av Guds eller världsalltets fysiska organism.
 

   symbol_30s.jpg

Den eviga Gudomen och väsendenas förnimmelseförmåga
– Symbol 30

 

Förutsättningen för att “se Gud”
De levande varelsernas förnimmelseförmåga utgör tillsammans Guds förnimmelseförmåga. Mötet med nästan, dvs allt vi kommer i kontakt med, blir därmed ett möte med Gud. Genom denna växelverkan uppstår de olika tillvaroplanen.

Moderenergin reglerar de sex grundenergiernas skiftande verkningskraft. Den vita figuren symboliserar Guds jag, som består av alla eviga Gudasöners jag tillsammans. De violetta figurerna symboliserar X2 eller Gudasönernas eviga skaparförmågor, som tillsammans utgör Guds X2. Från dessa figurer utgår de färgade fälten, som symboliserar de eviga Gudasönernas medvetande och organismer, X3. Dessa utgör tillsammans Guds X3.

Världsalltets skapade aspekt är således Guds synliga fysiska organism. Allt vi förnimmer är Gud, och Gud förnimmer genom oss.

Trappfiguren till vänster symboliserar utvecklingsstegen. Varje trappsteg bildar ett tillvaroplan. De små trianglarna symboliserar jagen i de eviga Gudasönerna på dessa tillvaroplan.

Strålarna, som utgår från dessa visar, vilken grundenergi som är den härskande i respektive tillvaroplan. Dessa energier avgör vilka skapar- och upplevelsemöjligheter Gudasonen har i förhållande till det omgivande världsalltet.

Förnimmelseförmågans energiblandning avgör hur växelverkan mellan Gud och Gudasonen dvs omgivningen formar sig. Den evige Gudasonens mest framträdande förnimmelsekapacitet blir synlig via de områden de olikfärgade strålarna reagerar med på den vänstra utvecklingsstegen.

Instinktindividen (rött), kan endast ana behag och obehag men kan inte analysera detta.

Djurindividen (orange) kan uppleva och handla i kraft av tyngdenergi, primitiv känsla och begynnande intelligens.

Den färdiga människan (gult) har känslan förbunden med en hög grad av intelligensenergi, vilket gör att tyngd- och känsloenergin endast användes med absolut logik, dvs allkärleksfullt. Detta medvetenhetstillstånd öppnar intuitionsförmågan och den kosmiska klarsynen.

Visdomsvarelsen (grönt) kännetecknas av sin kulminerande intelligens.

Intuitionsvarelsen i den gudomliga världen (blått) har tillgång till den högsta medvetandeenergin, intuitionen, som här kulminerar. I realiteten utgör dessa två högsta riken, ett rike med två avdelningar. Här är alla fullkomliga. Vi ser att intuitionen genomstrålar hela spiralkretsloppet. Den utgör livets allra högsta och alltgenomträngande förnimmelseenergi.

Efter denna kulminerande upplevelse av kärlek och visdom kommer vi till salighetsriket (indigo). Här lever den evige Gudasonen helt i sin egen inre värld. Den kulminerande minnesförmågan ger tillgång till alla upplevelser genom hela spiralkretsloppet. Dessa minneskopior har med tiden fått guldets glans. Det gamla talesättet om att tiden läker alla sår blir bekräftat.
 
Den evige Gudasonen kan nu efter önskan röra sig fram och tillbaka i detta sitt inre världsallt, som sträcker sig över spiralkretsloppets samtliga sex riken. Dock inte som en upplevelse i den yttre världen, utan som en inre minnesupplevelse av den i fjärran tider upplevda yttre världen.

Salighetsväsendet har också en stark intuition, som nu verkar inåt. Allt upplevs därför här från Guds eget upphöjda perspektiv, dvs som fullkomligt. Gudasonen ser och förstår meningen med alla tidigare upplevda detaljer, oavsett om de en gång upplevdes som mörker eller obehag. Alla upplever liksom Gud ”Allt är mycket gott.” De sex rikena beskrivs utförligt i symbol 13.
 
   

  symbol_31s.jpg 

Det levande väsendets förnimmelseförmåga och världsalltet
– Symbol 31

 

Den som har ögon han ser
Käglan till vänster symboliserar världsalltet, som sträcker sig oändligt genom mikro-, mellan- och makrokosmos.

Trappavsnittet till höger symboliserar eviga Gudasöner på olika utvecklingssteg. Den vita triangeln symboliserar en enskild Gudason. Den ljusa strålen, som utgår härifrån, symboliserar Gudasonens utvecklingsstadium och hans begränsade förnimmelseförmåga i förhållande till evigheten och oändligheten.

På detta utvecklingsstadium dominerar de fysiska sinnena helt. Bara det som kan registreras via de fysiska sinnena upplevs då som realistiskt. Resten, dvs det mesta, ligger i mörker. Ju högre utvecklade sinnen, desto mer fullkomligt kan individen uppleva. De högsta sinnena är av andlig natur.

Vi människor tror ofta mycket bestämt, att vår egen uppfattning är riktig och andras felaktig, när vi är oense. Vi glömmer lätt, att vi inte kan se bakom det yttre och därmed säkert avgöra om den vi dömer kan handla annorlunda än vad som sker. Vi kan inte med våra fysiska ögon se att vi står inför en evighetsvarelse. Därför kan vi inte heller avgöra var denne befinner sig på sin eviga vandring. Vi kan inte förstå den andres naturliga utvecklingssteg. Det är ju utvecklingssteget som bestämmer synen på omvärlden och därmed vår uppfattning av det vi ser. Denna kosmiska blindhet ger upphov till intolerans, krig och misär. Först när vi får tillgång till intuitionsförmågan kan vi se hela utvecklingsstegen, oändligheten, dess många steg och naturliga mentala synpunkter ”över” och ”under” varandra.
 
   

   symbol_32s.jpg

De tolv grundfacit eller livsmysteriets lösning
– Symbol 32

 

 

Och Gud såg att allt var mycket gott...
Den orange cirkeln symboliserar den dräpande principens zon som jordmänniskorna alltjämt befinner sig i. Det är i denna medvetenhetssfär de olyckliga ödena äger rum. Här är vi okunniga om den kosmiska verkligheten bakom den fysiska världen. Här uppstår frågan varför?

Svaret på frågan kräver kunskap om det eviga livet. Den tolvuddiga, orange stjärnan åskådliggör att livet och världsalltet är strålande fullkomligt sett ur evighetens perspektiv.

Alla levande varelser är odödliga och lidandet kommer att föra oss tillbaka till Gud och upplevelsen av vår eviga samvaro med honom. Först då är lidandet helt över.

Världsalltet är Guds allomfattande levande organism, styrd och upprätthållen av eviga fullkomliga kärlekslagar. Vi skördar det vi själva sår. Så utvecklas och undervisas vi fram till självkännedom.

Stjärnfält 1. Det är svårt att förneka att vi existerar. Detta är facit nr 1 i lösningen av livsmysteriet. Vi finns. Samma sak gäller för världsalltet. Att förneka detta vore detsamma som att förneka vår egen existens och upplevelse av världen omkring oss. Det existerande är "något”. Om inte, behövs det ingen förklaring av livsmysteriet.

Stjärnfält 2. När vi iakttar vår organism samt världsalltet, avslöjas en oändlig följd orsaker och verkningar. Denna symboliseras här med figurerna i kedjan.

Stjärnfält 3. Kedjan av orsak och verkan avslöjar logik och planmässighet. Vår organism, ögon, händer, blod, muskulatur, skelett och utvecklingen från fosterstadiet till det fysiskt vuxna stadiet, ja, alla normala funktioner i skapelsen uppfyller ett nyttigt syfte i sitt slutfacit.

Stjärnfält 4. Denna planmässiga skapelse avslöjar närvaron av ett medvetande. Det är “något”, som väljer och därmed styr skapelseprocesserna. Där tankar är närvarande är det också liv. Världsalltet är lika levande som vi själva.

Stjärnfält 5. Planmässigheten avslöjar medvetande. Medvetandet avslöjar liv och livet avslöjar ett upplevande jag, som tillkännager sin existens i form av sitt medvetande och sin organism. Tankar och idéskapelser är egenskaper hos levande varelser.

Stjärnfält 6. När vi urskiljer oss själva från omgivningens orsaks- och verkningskedja använder vi ordet jag och det (den vita triangeln resp den färgade triangeln). Denna särskillnad mellan jag och det är det första mötet med vårt jag.

Stjärnfält 7. Det andra och slutgiltiga mötet med vårt jag sker när vi finner detta ”utanför” materiens oändliga orsaks- och verkningskedja. Organismen är verkningar av föregående orsaker medan jaget existerar såväl före som efter organismens födelse och död. Jaget är en orsakslös orsak “före” det skapade, en evig upplevare av skapelsens planmässiga orsaker och verkningar, själva skaparen.

Stjärnfält 8. Livet utgör en evig treenig princip. Materien avslöjade tänkande, tänkandet en skaparförmåga, som i sin tur visar fram till en skapare. Dessa tre principer: skaparen, skaparförmågan och det skapade (medvetande och materia) kan inte skiljas från varandra utan att alla tre försvinner. Därför är alla tre aspekterna eviga realiteter. De har inte uppstått ur intet. Detta gäller såväl oss själva som världsalltet.

Stjärnfält 9. Världsalltet och vi själva uppfyller exakt samma kriterier som gäller för principen, en levande varelse. Naturens skapelseprocesser är inte mindre logiska och planmässiga än våra egna. Alla vittnar om medvetandets närvaro och därmed också om en skaparförmåga och en skapare. Trianglar (det eviga livet) inuti trianglar symboliserar att världsalltet är uppbyggt enligt principen liv inuti liv. Alla levande varelser är eviga och därmed i ”Guds avbild” dvs de har samma eviga existens och oändlighetsstruktur som Gud själv. De “mindre” livsformerna är beroende av livsrum och natur i ett “större”.

Och de större är i sin tur beroende av de mindre för att bygga upp sin organism. Alla ingår i ett fullkomligt samarbete för att bevara Guds eviga medvetande och organism.

Stjärnfält 10. Livets upplevelse skapas. Skapelse förutsätter kontraster. De fundamentala kontrasterna är mörker och ljus, ont och gott. Den ena kontrasten existerar inte utan den andra.

Det eviga livets upplevelse förvandlas och förnyas därför planmässigt mellan dessa motsättningar i form av en oändlig kedja av kretslopp, kosmiska dagar och nätter, beskrivna som spiralkretslopp.

Stjärnfält 11. All skapelse utgår från och vänder tillbaka till den orsakslösa orsaken, jaget, som är alla rörelsers innersta orsak. Jaget i sig själv är omanifesterat, absolut stillhet och därför obegränsat och allestädes närvarande. Ödeslagen – vi skördar som vi sår – medför att alla handlingar i sina slutfacit blir till absolut nytta, glädje och välsignelse för allt och alla.

Stjärnfält 12. Allt är således mycket gott. Vi överlever alla erfarenheter, såväl mörka som ljusa. De är i lika hög grad till fördel för oss eftersom de möjliggör evig livsupplevelse. Den enda vägen till en personlig upplevelse av denna kunskap går via detta ”att älska Gud över alla ting och sin nästa som sig själv”. När så sker vibrerar vi i harmoni med världsalltets grundton – allkärleken.

Symbolen som helhet illustrerar det eviga, levande, allsmäktiga och allkärleksfulla medvetande som upprätthåller världsalltet, den evige Gudomen. Gud är evigt dubbelpolig (varken man eller kvinna, se symbol
33 och 35), medan Gudasönerna under sin mörkerepok är han- och honkön, symboliserat med en primär pol (solen i bildens mitt), och en sekundär pol (solen utanför mittsolen). Den yttersta gulgröna ringen häri representerar intellektualiserad känsla dvs den kärlek som evigt håller världsalltet i sin famn och som växer fram i sanningssökaren själv.
 
   

   symbol_33s.jpg

De djuriska och mänskliga tankeklimaten
– Symbol 33

 

Medvetandets förvandling från djur till människa
Symbolen ger en överblick över psykets gradvisa utveckling och förvandling från djur till fullkomlig människa. Figurerna visar var i denna process de olika tankeklimaten börjar, slutar, kulminerar, avtar eller tilltar.

Som tidigare symboliserar den orange färgen djurriket, och gul, det fullkomliga människoriket. Till vänster ser vi en gul kil som sträcker sig ner i det orange fältet, vilket visar att de mänskliga tankeklimaten föds i djurriket som en konsekvens av lidandeerfarenheterna.

När vi läser från höger ser vi en violett stege. Den symboliserar reinkarnationsprincipen och de oräkneliga jordeliven på vägen genom djurriket. Därefter ser vi, till vänster, en lodrät gulgrön figur. Den gula färgen symboliserar den feminina, och den gröna den maskulina principen. Vi ser att förhållandet mellan dessa två principer ändras under utvecklingens gång uppåt. Denna förändring ligger till grund för det kosmiska medvetandets födelse.

Studerar vi de gulgröna staplarna ser vi att förhållandet mellan färgerna ändras. När den gröna färgen är latent framträder vederbörande i en honkönsorganism. När den gula färgen är latent framträder individen i en hankönsorganism. Följer vi staplarna uppåt så ser vi att den feminina och maskulina principens inbördes förhållande förändras och blir jämbördiga.

Djuret har förvandlats till människa. Den fullkomliga människan har således ingen han- eller honkönsorganism. Därför sa Kristus: “I mitt rike tar man inte till äkta”.

Vänskap är ett exempel på den begynnande allkärleken som värmer och strålar människor emellan oberoende av kön. Den är ett tecken på att vi är på väg ut ur djurriket och på väg att bli fullkomliga människor.

Inom de fält där förändringen av den maskulina och feminina strukturen sker inträder en avgörande förvandling av såväl djurets psyke som dess organism. Genom att studera de olika figurerna till vänster får vi en överblick över de viktigaste faktorerna i det mänskliga psykets födelseprocess.

Medvetandets utveckling från djur till människa har symboliserats med 12 lodräta figurer. Vi kan följa dessa olika tankeklimats början, tillväxt, kulmination, degeneration och minimikapacitet.

Läst från höger symboliserar figurerna följande:

1. Orange figur. Djurorganismen, dit mänsklighetens fysiska organismer också hör. Från en apliknande kropp förvandlas den till en mer och mer förfinad mänsklig organism. Den antar långsamt ett alltmer tvåkönat yttre.

2. Rödsvart figur. Symboliserar den dräpande principen som är överlevnadsmetoden i djurriket. Handlingar som har med dråp, krig, djuroffer och köttätande att göra.

3. Rödgrön figur. Dräpande tankearter som leder till handlingar exemplifierat i den förra figuren.

4. Gulbrun figur 1. Högmod, äregirighet, fåfänga, skryt och annan självöverskattning på såväl det materiella som andliga området.

5. Gulbrun figur 2 placerad något högre. Könsförvandlingens konsekvenser, exempelvis äktenskapets degeneration samt andra lidanden som följer i denna djuppsykologiska omvandlingsprocess spår. Beskrivs samlat som “Födslovåndor före den stora födelsen”.

6. Gulgrön figur. Nästakärleken som börjar med de humana religionerna och blir till vetenskap och självupplevelse med hjälp av den andliga vetenskapen.

7. Blå figur. Djurrikets konst som hyllar och stimulerar krigiska ideal, jakt och fruktbarhet. Senare sker också en romantisering och idealisering av äktenskapet med dess skiftande manliga och kvinnliga ideal.

8. Orangegul figur med vitt ljus. Den religiösa principen. Ju ljusare gult desto humanare.

9. Den synligt längsta figuren. Psykiska förmågor. Från djurens tillförlitliga föraningsförmåga går utvecklingslinjer till bl a klärvoajans. Psykiska förmågor använda i egoistiska syften blir till svart magi. Under inkvisitionen blev dessa lågpsykiska förmågor ivrigt bekämpade, ofta med grymma metoder.

Vi kan lära oss skilja mellan låg- och högpsykiska förmågor. Att använda bönen riktigt är en högpsykisk förmåga, vit
magi. Se symbol 22.

10. Figuren med den vita triangeln. Den stora födelsen. Med det kosmiska medvetandet blir Gud synonym med världsalltet, dvs alla riken eller medvetandezoner blir till själupplevda fakta symboliserat med färgerna kring den femuddiga stjärnan.

11. Figuren med det vita korset. Hjälparen, den helige Ande representerat av kosmiska och högkosmiska invigda Gudasöner (det översta korset) med Kristusmedvetande. Med allkärlekens psykiskt-organiska utveckling behöver inte människan längre födas av kvinnor. Då kan hon materialisera och dematerialisera sig som Jesus gjorde vid flera tillfällen efter korsfästelsen för att stärka och inspirera sina lärjungar. Även på detta högpsykiska fält var han lik sin Fader “Ty han sade och det vart; han bjöd och det stod där.” Ps 33:9

12. Den helt gula figuren till vänster. Den i vardande helt fullkomliga helkönade människokroppen. Med ett högt utvecklat allkärlekspsyke. I denna förfinade kropp och nervsystem kan den högsta elden, dvs den sexuella principens innersta kraft, kulminera och stråla genom hela den fysiska organismen.

Alla möten och all beröring med andra blir till glädje, livslust, lycka och salighet.

Överst, bredvid det gula fältet ser vi den högsta elden flamma obegränsat. Den är synonym med Guds alltbestämmande vilja, ande och kraft bakom allt skeende i den fysiska världen. Som det ses av de mycket små flammorna mellan han- och honkönsindividen är den högsta elden här på sitt latenta stadium. Se nästa symbol.


Mänsklighetens psyke befinner sig, som vi här sett, i ett övergångsstadium mellan två riken. När Gudasönerna i djurriket åter skall vända tillbaka till ljuset, så måste föreningen av det maskulina och det feminina ske i psyket. Då uppstår åter allkärleksmedvetandet. 

Nu är vi än en gång en avbild av Gud. Detta tillstånd har symboliserats ovanför den breda violetta linjen. Här är de gula och gröna färgerna i balans och människan har återuppstått från de dödas rike.
 
   

  symbol_34s.jpg 

Parningsakten eller Guds ande i mörkret
– Symbol 34

 

 

 

 

”Hur kan en gammal man åter komma in i...”
Guds ande genomströmmar alla levande organismer såväl omedvetet som medvetet. Omedvetet via könsorganen och medvetet som upplevelsen av föreningen med Gud. Denna livgivande och livslustbefordrande organiska kraft beskrivs i Tredje testamentet som den högsta elden. Kraften regleras så att inom varje spiralkretslopp finns det ett ljus- och ett mörkerområde. Djurriket utgör den mörkaste zonen. Här kan Guds lysande ande endast upplevas glimtvis i parningsakten via könsorganen.

Parningsakten i djurriket är inte osjälvisk men den gör det möjligt för diskarnerade Gudasöner i den andliga världen att förbinda sig med två "skyddsänglar" (en mor och far) och återfödas mitt i djurrikets dödsbringande zon.

Triangeln överst symboliserar en individ på visit i salighetsriket mellan två jordeliv som är redo att på nytt inkarnera i kött och blod. Den röda ringen symboliserar instinktenergin. Den styr cellutvecklingen fram till färdig organism. Först vid trettioårsåldern, är hela inkarnationsprocessen genomförd. Vi börjar då i det nya jordelivet där vi slutade i förra. Tiden fram till detta stadium är en repetitionsprocess.

De två vita trianglarna nedtill symboliserar faderns och moderns jag. De två orange cirklarna och de gula strålarna härifrån symboliserar att de befinner sig i en parningsakt. Hankönsvarelsen till vänster och honkönsvarelsen till höger. Den hormonstyrda förälskelsen förstärker känslokroppen, (de gula cirklarna).

Övriga ringar symboliserar de andra grundenergierna. Indigofärgen visar hur salighetsupplevelsen i parningsakten skapar en bro mellan det fysiska och andliga tillvaroplanet. Den diskarnerade Gudasonen befinner sig just i salighetsriket och genom den sexuella utlösningen i parningsakten skapas motsvarande mentala våglängd här på det fysiska planet.
 

   symbol_35s.jpg

Polprincipens kosmiska kretslopp
– Symbol 35

 

Det eviga livsäventyrets magiska trollspö
Liksom vår fysiska organism, hör också vårt medvetande till det skapade området, X3. Allt som är skapat förvandlas och förnyas evigt. Urkraften bakom förnyelsen av livets eviga upplevelse är könsförvandlingen. Se symbol 33.

På symbolen ser vi två långa vågräta gula och gröna fält. Dessa symboliserar den feminina (gul) och den maskulina principen (grön). I alla levande varelser finns båda dessa poler. Under passagen genom spiralkretsloppets djurrike stagnerar den ena. De levande individerna framträder därför här som antingen han- eller honvarelser.

De översta två fälten symboliserar en hankönsindivid i spiralkretsloppets djurrike. Den feminina polen är latent. I fälten under är det den maskulina polen (grön), som är latent och det är således tal om en honkönsindivid.

Han- och honkönsindividerna är förutsättningen för att spiralkretsloppets kulminerande mörker kan skapas (följ det orange steget rakt upp). Men mörka handlingar kommer att skördas som smärta och lidande och blir därmed undervisning om vad som är ont och gott. Se symbol 20. Genom att kunna skilja på dessa två skulle vi bli som Gud, bli ett med Fadern.

Medvetandets utveckling i djuret beror på den motsatta polens tilltagande styrka. Den är upphovet till allkärlek, konst och vetenskap. Den är också upphov till äktenskapskärlekens degeneration. När polerna återigen kommer i balans är vi inte längre han- eller honkönsindivider utan fullkomliga människor som "Guds avbild". Se symbol 23.

De gröna och gula vågräta linjerna som symboliserar könsförändringens kretslopp visar, att detta kretslopp sträcker sig över två kosmiska spiralkretslopp innan det är fullgjort. Rollerna skiftar, så att den individ som är en honvarelse i det nuvarande djurriket, (det orange trappsteget) blir en hanvarelse i det kommande spiralkretsloppets djurrike, och omvänt.

Trappstegen nedtill symboliserar de sex riken som gås igenom i symbol 13. Med den orange cirkeln över djurriket, det orange trappsteget och de två kryssen i cirkeln, symboliseras två förälskade individer i en parningsakt. Den hormonbaserade enpoliga förälskelsen hör till djurriket. I övriga riken är polerna i balans.

Hela polförvandlingens mekanism regleras av moderenergin i de eviga Gudasönernas övermedvetande och styr livets upplevelse av behag och obehag. De färdiga fullkomliga människorna har allkärleken som livsfundament i alla situationer. Här utlöser varje beröring eller bara närheten av en annan människa behag, vilket, kosmiskt sett, är detsamma som en sexuell reaktion. Den momentana lyckoförnimmelsen i djurets parningsakt, har i Kristusmänniskan blivit till ett permanent, medvetet tillstånd. Denna gudomliga medvetenhet är markerad med den blå cirkeln. Här kulminerar ljuset. Se överst.
 

   symbol_36s.jpg

Det eviga livets struktur
– Symbol 36

 

Övergången från det ena riket till det andra
Inom två lodräta linjer ser vi spiralkretsloppets sex riken markerade med en trappa. I fälten ovanför, markeras den dominerande medvetandeenergin i respektive rike med olika färger: Rött för växtriket (instinkt), orange för djurriket (tyngd), gult för det riktiga människoriket (känsla), grönt för visdomsriket (intelligens), blått för den gudomliga världen (intuition) samt indigo för salighetsriket (minne).

Salighetsriket har fått sitt namn på grund av de rena ljus- och lyckokänslor som återupplevelserna av minnena från den yttre resan genom spiralkretsloppet åstadkommer. Denna fullkomliga lyckovärlds första spår i den fysiska världen ser vi bl a som frostblommor på fönstren.

Med den vita figuren över trappan markeras den del av världsalltet som kan upplevas fysiskt, från den yttre mineraliska delen av salighetsriket till början av människoriket. De andliga världarna kan endast upplevas med intuition och äkta kärleksförmåga.
De vita respektive streckade cirklarna ovanför utvecklingstrappan inom varje rike visar att de här, var och en, består av en uppbyggnads- och en avvecklingsfas. Efter kulminationen i ett tillvaroplan börjar mättnaden av denna zons särart att infinna sig. Övergångsfasen till nästa rike inleds. Denna övergång sker lika långsamt och omärkligt som när en gren växer ut på stammen av ett träd.

Denna smärtfria övergång gäller dock inte övergången från djur- till människoriket. Den sker som en våldsamt dramatisk konfrontation och övergång från mörker till ljus. Den för med sig både smärta och tårar.

Mörkret är symboliserat överst med det stora streckade fältet som kulminerar i djurriket. Endast i detta rike upplevs lidandet realistiskt som smärta. Trianglarna i cirklarna överst symboliserar jagen, de eviga Gudasönerna, som var och en passerar genom de olika rikena. De färgade ringarna symboliserar de högre och högre medvetenhetsenergier som individerna betjänar sig av på sin väg mot ljuskulminationen.
 

 

   symbol_37s.jpg

Den beslöjade och avslöjade eviga sanningen
– Symbol 37

 

 

 

Mayas slöja
Med utvecklingen får de eviga Gudasönerna mer och mer insikt om verkligheten och sanningen. Förklaringarna om livets sanningar anpassas till de olika utvecklingsstegen så att de hela tiden är i kontakt med fattningsförmågan. De får varken verka för naiva eller för fantastiska i förhållande till mottagarens erfarenheter.

Instinktförmågan gör att vi tidigt i vår utveckling anar en högre makt, en gud eller flera gudar bakom skeendet i tillvaron. På grund av analyseringsförmågans (intelligensenergins) späda utveckling skapas gudsföreställningarna i vår egen avbild. Gudarna uppfattas t ex som väldiga krigare. Varje kultur har sina mytologier och gudaläror.

Krigen skapar lidande och på sikt humanitet och därmed också en längtan efter humanare ideal. Först när känslan blivit verkligt human och analyseringsförmågan riktigt välutvecklad och dessa två förmågor på harmoniskt vis kontrollerar varandra, är den evige Gudasonen åter redo att motta den helt obeslöjade sanningen om livet.

Nederst på symbolen ser vi ett vitt fält som växer på höjden. Detta visar att ljuset eller kärleken gradvis utvecklas genom jordeliven. Dödskallen symboliserar stadier när Gudasonen kulminerar i mörkret. Den ljusa stadsbilden symboliserar ljusa, humana ideal. Vi ser att ljuset är beslöjat i den djuriska människans medvetande, men också hur den fullkomliga människan kommer att uppleva detta ljus när "Mayas slöja" har fallit bort. Först med maximal allkärleksförmåga kan Gudasonen på egen hand, utan andras förklaringar, själv uppleva Guds medvetande, som är symboliserat med den vita triangeln och strålarna från denna.
 
   

   symbol_38s.jpg

Människan och animalisk och vegetabilisk föda
– Symbol 38

 

"Detta skolen I hava till föda"...
”Se jag ger eder alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med fröbärande trädfrukt; detta skolen I hava till föda." Så förkunnas i Bibeln, 1:a Mos 1:29. Denna uppmaning har fått ringa efterlevnad. För de flesta är det en tradition att äta animalisk föda. För rovdjuren är det helt naturligt, men inte längre för kulturmänniskan, kosmiskt sett, som har lämnat djurets mest primitiva och robusta utvecklingssteg bakom sig. För hennas förfinade organism blir rovdjursfödan en överbelastning som på sikt leder till sjukdomar.

Men våra matvanor handlar också om respekt för djurens rätt till liv. De hålls i fångenskap, används i forskningens tjänst, plågas och dödas. Det femte budet "Du skall inte dräpa" gäller även djuren. De är också vår nästa som vi skall lära oss älska. Lagen "som du sår skall du skörda" gäller även här. Vi är inte mer skyddade mot olyckor, onaturlig död, naturkatastrofer och liknande än i förhållande till det skydd vi ger livet i vår omgivning och i vår organism.
Att förtära andra levande varelsers organismer, blod, muskler, lever, njurar, hjärta, hjärna och tarmar hör inte framtiden till. Det måste också tilläggas, att alkohol, nikotin, narkotika och andra giftämnen skadar såväl medvetandet som kroppens levande mikroindivider. Här återstår det ännu mycket att lära innan de djuriska beteendemönstren blivit förändrade.

Den idealiska födan på vårt nuvarande utvecklingssteg är växter, rotfrukter, frukter, supplerat med mjölkprodukter i övergångsfasen. Längre fram kommer bara det mogna fruktköttet runt kärnan att gälla som föda. Övergången från animalisk till vegetarisk föda är naturligtvis en individuell process där var och en får erfara och söka sig fram till det optimala valet.

Det nedersta trappsteget symboliserar det renodlade djurriket och rovdjursfödan. Sicksacklinjen visar de grova vibrationerna i köttets mikrovärld. Matsmältningsprocessen frigör de levande mikroindividerna i köttet (röda partiklar). Denna föda innebär en överbelastning och kraftförlust för kulturmänniskans förfinade organism, men också en överträdelse av kärleksbudet.

Nästa trappsteg (gulorange) visar övergångsfasen till det fullkomliga människoriket, med dess blandkost av animalisk och vegetarisk föda. Det tredje steget visar den fullkomliga människofödan. Först består den mest av fruktkött, sedan mer och mer av luftnäring.

Det översta trappsteget symboliserar de andliga rikena, där födan är helt andlig och består av ljusa och lyckoskapande tankar. Cirkeln överst till vänster visar en ofullkomlig människas relation till de olika födogrupperna.
 

 

   symbol_39s.jpg

Jordmänsklighetens medvetandekategorier
– Symbol 39

 

Den goda jorden
På symbolen är mänsklighetens medvetande indelat i två huvudgrupper. De som kan inspireras av den nya världsimpulsen, med dess kosmiska analyser, illustrerat med den översta stjärnan, samt de som fortfarande stimuleras av den gamla världsimpulsen, markerat med den nedersta stjärnan. Det vita fältet symboliserar Guds medvetande eller ande.

Människorna befinner sig på olika utvecklingssteg och har därför inte samma andliga ålder. Deras relationer till Gud är därför olika. En del är lyckliga i sin barnatro och tillfreds med den gamla världsimpulsen och dess traditioner. Andra är otillfredsställda och därför mottagliga för den nya världsimpulsen.

Mottagligheten för den ena eller andra impulsen är inte en fråga om vilja eller inte vilja, kosmiskt sett, utan om de medvetandekrafter som bestäms av det aktuella utvecklingsstadium individen för ögonblicket befinner sig på. Det finns därför ingen grund till intolerans oberoende av vilken uppfattning om livet en individ har. Mentaliteten utvecklas genom olika stadier.
På symbolen är de två huvudgrupperna illustrerade med sex ovala figurer. De beskriver olika grader av balans i gruppernas psyke mellan känsla och intelligens, markerat med gul resp grön figur.

I båda huvudgrupperna finns tre kategorier. Individer med jämvikt mellan känsla och intelligens, individer med känsloövervikt och individer med intelligensövervikt. Dessa i allt sex kategorier blir i Livets Bog ytterligare uppdelade i avdelningar, beroende på hur utvecklad deras intelligens resp humana känsla är. Det följande är en grov skissering av de sex kategorierna som på symbolen är markerade med de sex ovala figurerna. Läs från vänster till höger. Alla stadierna i mentalitetens förvandling leder till samma mål, kosmiskt medvetande. De är därför i samma grad lika nödvändiga.

Huvudgrupp A - Individer, vars religiösa liv endast kan påverkas av den nya världsimpulsen:

1. Jämbördig känsla och intelligens. Den stora födelsens förgård. De längst framskridna och andligt utvecklade individerna som gått igenom det mesta av lidandekarman och har en utvecklad human logik.
2. Känsloövervikt. Från ädla forskare, konstnärer och reformatorer till sekteriska fanatiker. Från ringa till mycket sviktande sinne för logik.
3. Intelligensövervikt. Andliga forskare, politiker, vetenskapsmän och affärsmänniskor med varierande empatiförmåga, alltifrån betydande till obetydlig.

Huvudgrupp B - Individer, som ännu inspireras av den gamla världsimpulsen:

4. Jämbördig känsla och intelligens. Den gamla världsimpulsens ädla troende har varit goda exempel och initiativtagare till många av världens humana institutioner, t ex Röda Korset.
5. Känsloövervikten yttrar sig här som helig vrede, inkvisition, fanatism mm.
6. Intelligensövervikt och primitiv känsla. Individer med rymligt samvete. Yngre själar.
 

  symbol_40s.jpg 

Korsets tecken
– Symbol 40

 

 

 

Kunskap från ovan och nedan
Världsalltet kan betraktas från två fundamentalt olika synvinklar. Från nedan och från ovan.

Den naturvetenskapliga utgångspunkten beskriver världen sett från nedan, alltså ytterst genom de fysiska sinnena. Den andligtvetenskapliga betraktar världen från ovan, utifrån det icke-skapade jagets, eviga och oändliga utsiktspunkt. Denna iakttagelsemetod symboliseras med korsets lodräta linje. Den fysiska vetenskapens kunskapsområde symboliseras med den vågräta linjen. Båda kunskapsformerna är lika nödvändiga, men för olika syften när det gäller förverkligandet av det kommande fullkomliga människoriket.

Den ena kunskapskällan ger oss vetande om naturens fysiska krafter, men vet intet om det evigt levande. Den andra ger oss kunskap om vår innersta natur, så vi med denna hjälp kan få makt över vårt djuriska inre med syftet att vi också skall kunna kontrollera dessa krafter, så allt vi gör kommer till användning i det godas tjänst och blir till glädje och till välsignelse för allt och alla.

Kristi kärleksexempel och död på korset har gjort korset till ljusets och det godas eviga symbol.

   symbol_41s.jpg

Stjärnsymbolen
– Symbol 41

 

 

 

 

Allkärlekens symbol
Symbolen uttrycker Guds organism och medvetande dvs världsalltet i sin helhet.

Triangeln förklarar världsalltets grundanalys som en treenig princip: jaget, skaparförmågan och organismen, med beteckningarna X1, X2 och X3.

Solen som omger triangeln visar, att livet i sin högsta analys är absolut fullkomligt. De korsformade strålarna symboliserar allkärleken. Det är i detta mentala tillstånd vi blir ett med Gud.
 

   symbol_42s.jpg

Flaggans struktur
– Symbol 42

 

Freden
Flaggan symboliserar världsalltet. Den är den helige Andes symbol. Den är avsedd att vaja i en atmosfär av förlåtelse, tolerans och kärlek.

Triangeln i mitten uttrycker det gudomliga något, X1, som upplever livet i alla varelser, den gudomliga skaparförmågan, X2 samt det skapade, X3.

Triangeln kan också ses som X1. Den violetta färgen runt omkring som moderenergin eller den gudomliga skaparförmågan, X2 samt de färgade fälten, de sex grundenergierna med tillhörande tillvaroplan som X3.
 

  symbol_43s.jpg 

Symbol över Livets Bog
– Symbol 43

 

"Han skall förhärliga mig"
Det belysta området visar hur mycket av det samlade verket som var färdigt 1932, när Livets Bog 1 först publicerades. Det skulle komma ytterligare 6 delar...

Verket är indelat i fem avsnitt, förord, inledning huvudavsnitt och efterskrift. Triangeln till vänster, som är placerad i förordet, symboliserar författarens kosmiska invigning. Det förklaras här att allt han skriver bygger på självupplevda fakta.

Triangeln placerad sist i det sista avsnittet, symboliserar att den evige Gudasonen är ett med Gud. Det heter ju: "Gudasonen ett med Fadern". Efterskriften är en tack för det gyllene elddop Martinus upplevde, som beskrivs i inledningen, och som gav honom kosmiskt medvetande.

Noteras kan att denna efterskrift var det allra första han skrev efter invigningen.

Den röda tråden i verket är den evige Gudasonens förening och ett-blivande med Gud. Båda har samma kosmiska analys, nämligen evigheten och oändligheten.

Martinus mission var att uppenbara Gud för mänskligheten och att rättfärdiggöra Jesu mission.
 

   symbol_44s.jpg

Lagen för tillvaron - älska varandra
– Symbol 44

 

”Jag skall lägga min lag i deras bröst och skriva den i deras hjärtan”
Denna teckning är inte, som de symboler vi hittills sett, en kosmisk symbol. Den har tagits med i symbolbok 4, som till skillnad från symbolböckerna 1-3 inte är publicerad av Martinus själv. Den fjärde delen blev redigerad och utgiven, efter Martinus bortgång, baserad på efterlämnade manuskript.

Teckningen visar Kristusmedvetandets soluppgång över jordens kontinenter. Ett mentalt tillstånd där människorna utvecklats till att älska varandra oavsett kön, vilket är representerat av tre olika parförhållanden.

Den röda tråden i Tredje testamentet är kärleken till Gud och allt levande, såväl i mikro- som i mellan- och makrokosmos.

Med Tredje testamentet har mänskligheten fått den av Jesus utlovade, framtida förklaringen av kärleksbudskapet: "Älska din nästa".

       

  
© Martinus kosmiska symboler är skyddade enligt lagen om upphovsrätt. Copyright innehas av Martinus Åndsvidenskabelige Institut i København.


Pin it