Citat från Tredje Testamentet

Martinus skriver följande kristendomen med och utan reinkarnation i Livets bog III, st 870:

"Men om man förnekar reinkarnationen, så är man med om att ännu i denna dag korsfästa världsåterlösaren, med om att förvanska eller söka bortförklara hans sanna, världsfrälsande visdom. Utan utveckling skulle denna visdom vara helt utan värde. Utan att man blir ´född på nytt´ och genom det nya livet kan fortsätta sin utveckling, fortsätta med att göra erfarenheter, skaffa sig mer och mer kunskap och så gottgöra vad man förbrutit, kan man omöjligt få ´skörda´ vad man ´sått´. Att få ´se´ Guds rike och att få komma in i det måste därför också, såsom Jesus framhöll för Nikodemus, vara en absolut omöjlighet utan återfödelse. Att man inte blott och bart av ´nåd´ och genom ´syndernas förlåtelse´ kan bli inlemmad i ´Guds rike´ som en fullkomlig människa, har alltså varit ett uppenbart faktum för världsåterlösaren. I motsatt fall skulle han uteslutande ha ägnat sig åt denna ´syndernas förlåtelse´. Han skulle inte ha haft någon som helst logisk motivering för all den tid, energi och kraft som han offrade på att ge föreskrifter, framställa liknelser och uppsätta ideal för sina lärjungar och alla andra visdomssökande och i sina tal till folket. Ja, vad skulle väl hela denna ansträngning tjäna till, om den bara var ett uppställande av föreskrifter som en jordmänniska överhuvud taget inte kunde efterkomma och om det var ´nåden´ och ´syndernas förlåtelse´ som var det avgörande? - Nej, världsåterlösaren var, som vi här har sett, fullt medveten om att idealen inte kunde uppfyllas i ett enda jordeliv utan att denna uppfyllelse däremot genom flera liv efterhand skulle bli till verklighet för varje enskild individ, såsom en frukt av dess eget begär, dess egen träning, vilja och erfarenhet. Och det är denna varelses möte med den högsta frukten av dess tidigare liv som han uttrycker som ´den förlorade sonens´ hemkomst eller möte med sin Fader. Här är det som Gudasonen har lärt känna sina fel och därigenom kommit till riktig insikt om och inställning till sin Fader och kan se sitt eget liv, sin eviga identitet som son till Gud. Här är det som han blivit materiens och därmed livets och dödens herre. Här ´syndar´ - felar - han inte mera utan handlar fullkomligt, har nått könslig opartiskhet och därmed ´allkärleken´."Gamla, Nya och Tredje testamentet

"Kristendomens världsepok består av tre stora stadier, varav det första består av Gamla testamentet och judendomen och det andra av Nya testamentet och kristendomen ur vilket det materiella tillståndet skulle utvecklas. Det tredje stadiet är Tredje Testamentet eller den andliga vetenskapen, som blir fundamentet för människans vidare utveckling och garantin för att människorna under denna epok kommer att bli ett med Gud." (1) "Men först skall vi igenom en viss katastrof eller ett ´ragnarök´." (2) "För att kunna motta vägledning eller undervisning måste man ha ett visst kvantum självupplevt material, som kan orsaka ett ´varför´ i medvetandet."(3) "´Domedagens´ fundamentala kännetecken är således Kristi ´andra ankomst´." (4)
"Nu äger invigningen rum mitt i ´vardagens pyramid´, och de religiösa lärarna avlöses av den andliga vetenskapen, som är tillgänglig för varje sökande människa." (5) "Framtiden måste vila på vetenskap, vetenskap och åter vetenskap i alla företeelser." (6) "Genom skolor, universitet och läroanstalter kommer världsåterlösningens högsta ideal, föreskrifter och antydningar att bli levande fakta för allmänheten." (7) "Den andliga vetenskapen är inte en andlig vetenskap, om den inte på alla punkter bekräftar Jesu bergspredikan." (8) "Var och en som försöker visa människorna en annan väg, än den absoluta nästakärlekens väg, tillhör de ´falska profeter´som Kristus varnade mänskligheten för." (9) "Vi ser således, att det sista stadiet i den kristna världsepoken, den nya världskulturen, är inbyggd i de tidigare kulturerna." (10)

Mänsklighetens eviga livsbana

"De kosmiska analyserna visar den sökande människan, var hon befinner sig i sin eviga livsbana och varför just där." (11)
"Jordens mänsklighet är således på vandring från mörkret till ljuset, liksom den tidigare kommit från detta ljus och gått ned i mörkret." (12) "De ofärdiga jordmänniskorna är uteslutande på det fysiska planet för att ´lära sig tänka´ eller skapa tankar och därmed ´medvetande´. De kan icke lära sig tänka på de andliga planen." (13) "Djuret är således en sovande varelse, som skall väckas." (14) "..en individs viljeföring kan endast ändras genom erfarenheter." (15) "Ingen kan undgå att göra misstag inom de områden, där kunskap saknas. Och om man ej fick möjlighet att göra misstag, skulle man aldrig kunna tillägna sig vetande." (16) "Krig är en djurisk maktutövning. Den starke kan tvinga den mindre starke, men det är inte fred." (17) "Vad de sår genom segern, skördar de i nederlaget, och nederlagets erfarenheter kommer att medföra en ny skörd." (18)
 "Det är denna kulmination av den dräpande principens tillämpning i form av lemlästning, död och förstörelse vi blir vittnen till som den jordiska människans förmåga att använda atomvapen i sitt mordiska kunnande." (19) "Man förstår inte, att de som dödar med atombomber, själva kommer att dödas av atombomber. Är det inte svärdets princip i en tusen- eller miljonfaldig förstoring, som vi här, i detta monster har framför oss? Tror man, att man kan undgå nästakärlekslagen genom att göra svärdet ännu mera effektivt?" (20) "Liksom det i en vanlig spegel är möjligt för en person att se en fysisk bild av sig själv, är det också möjligt att vederbörande, genom samlad påverkan från naturens sida, dvs omgivning och individer, kommer att möta en mental spegelbild av sig själv." (21) "Beskyddar man andra, blir man själv beskyddad. Är man kall och egoistisk gentemot andra, möter man själv till sist endast egoism och kyla från desamma." (22) "Alla erfarenheter av smärta eller lidande blir på det andliga eller psykiska planet ombildade till en förmåga att i varelsens medvetande skapa, inte bara en rent intelligens- utan även en känslomässig eller själslig  bild i dess innersta ´själv´ av de lidanden den ser att dess nästa mer eller mindre plågas av." (23) "... när man så inte gör annat än gott, kan man ej få mörker tillbaka." (24)

Andlig frihet

"... vägen till utveckling av all intellektualitet och kultur går genom frihet att tänka, frihet att kritisera, dvs påvisa brister och fel, frihet att framlägga idéer och föreställningar som inte exakt passar den auktoriserade horisonten, eller det som är officiellt skick och bruk..." (25) "... när en uppfattning accepteras av många, blir den en kraft, helt oavsett om den är logisk eller ologisk, om den är verklig eller overklig, om den är sann eller osann." (26) "I fråga om fakta måste och skall allt kapitulera." (27) "Ödmjukhet är inte, en på grund av mindervärdeskomplex, orsakad krypande mental hållning visavi nästan utan i stället detsamma, som det rena verkliga och absolut normala erkännandet av sin egen ofullkomlighet och begränsning." (28)

Livskonst, bön och obegränsad kärlek

"Hela vår fysiska organism, från organ till de allra minsta partiklarna, är en organisation av myriader levande individer." (29)
"Många människor är förfärligt vårdslösa mot sin organism och det kommer de att få böta för." (30) "Dessa individer (som organismen är uppbygd av, övers anm) skall nämligen också älskas, i motsatt fall kommer mörkret eller helvetet att bryta ut även här." (31) "Tankekraften skall vara till glädje och skapa livslust." (32) "Genom vårt levnadssätt kan det bli en djup klyfta mellan oss och den gudomliga världsplanen. Detta upplever vi som motgångar och smärta." (33) "Människorna är beskyddade, även om det skenbart under vissa tider, kan vara tämligen besvärligt." (34) "Allt det mörka är inte annat än nödvändiga , fullständigt logiska processer, som måste inträffa samt övervinnas för att få ett medvetande som Gud." (35) "Man skall bara be till Gud, även om man tycker att man inte behöver det." (36) "Den människa som i varje situation kan säga: ´Ske icke min utan din vilja´, får livsmod och förmåga att komma igenom besvärligheter och mörka tillstånd." (37) "Nämnda individer har således insett, att Guds vilja i stället för den egna, aldrig vid något tillfälle är identisk med en slavliknande underkastelse, ett avkall på sitt eget liv, sin egen individualitet." (38) "Kärlek är inte allena smekningar och det är ej kärleksfullt att vara ´tossegod´." (39) "Människorna omges av ett hav med geniala idéer, vilka kommer att stråla in i deras medvetanden efterhand som de kommer på våglängd med universums grundton, vilket innebär, att vara till glädje och välsignelse för allt levande. Detta är uttryckt i det gamla religiösa språket som ´den helige Ande´." (40) "´Konst´ är förmågan att inkarnera ´högintellektualitet´ i materien." (41) "Det är personer hos nämnda Försyn som i speciell grad är konstens osynliga vägledare vilka inspirerar många olika slags konstnärer, oavsett om de utövar målar-, bild- eller tonkonst, musik eller sång." (42) "´Konsten´ är nämligen i sig själv inget mindre än ´kosmiskt liv´." (43) "I samma grad som individen är kärleksfull, börjar naturen att öppna sina källor. Han upptäcker icke blott, att många saker i det dagliga livet formas till hans fördel utan även att han själv har iscensatt dessa saker"..."Han börjar efterhand att fyllas med en känsla av tacksamhet, ett behov att tacka de osynliga krafter som sålunda mer och mer uppenbart är till hans fördel." (44) "Vi ser således att det gäller att öva sig i att se med ´Guds ögon´. Detta leder oundvikligen till att man blir en lysande och värmande sol för omgivningen. Man får inom sig denna väldiga lust ´Jag vill vara till glädje och välsignelse för allt jag kommer i beröring med!´ - När vi får denna vilja, börjar Gud att bli levande i vårt medvetande." (45) "Försynen är överdådigt utrustad med resurser, så att varje människa  kommer att nå fram till denna höga kultur, oavhängigt av de andra." (46)

Ett kön, en religion, en Gud och en mänsklighet

"De jordiska människorna har ett bestämt mål, som deras innersta längtan och vilja önskar nå, det, jag kallar ´den stora födelsen´ eller upplevelsen av ´kosmiskt medvetande´. Det är detsamma som det riktiga människotillståndet till vilket samvetet visar vägen." (47) "De tidigare så kontrasterande personerna, ´han´ och ´hon´ är nu så balanserade, att de ej längre är två kön. Det finns alltså inte längre något ´motsatt kön´ för dessa individer. Alla tillhör nu samma kön. Föremålet för deras kärlek blir därmed detta deras ´eget nya kön´." (48) "Genom kärleken till vår ´nästa´ blir ´Guds avbild´ synlig. Och en ljudlös himmelsk röst vibrerar från denna bild in i vårt inre ´Jag är din eviga Fader, som du i årtusenden har sökt och letat efter, och vars ringa tjänare du bett om att få bli. Vad du gör mot denna nästa, gör du mot mig. Älskar du mig, då skall min Ande lysa och tindra omkring dig till välbehag och glädje för allt som du vidrör.  Vart du går hän över jorden kommer välsignelse, skönhet och glädje att stråla och lysa i dina fotspår´." (49)

Evigheten

"Den skapade strukturen i världsalltet får uteslutande sin rörelse eller funktionskraft från de eviga strukturer, som existerar av egen kraft." (50) "´Evigheten´ är inte något, som är ´utanför´ den levande varelsen, utan är densammes egen djupaste beståndsdel, är den axel, eller det fundament omkring vilken ´tiden´ eller ´livet´ rör sig." (51) "Individen rymmer alltså inom sig lösningen på universums hemligheter." (52) "Den nya forskningsmetoden kommer därför mer och mer att baseras på individens kunskap om sig själv, dess kunskap om sin egen överfysiska natur, ty i denna överfysiska natur finns hela livets mysterium uppenbarat." (53) "Då jaget i alla varelser tillsammans således utgör Guds jag, blir de alltså identiska med Gud, även om varje enskild individ i kraft av sin individuella struktur rätteligen endast kan kallas  en ´Gudason´." (54) "... individen är en bild av själva universum eller världsalltet. Vederbörande är en kopia av Gudomen. Det är en bekräftelse av Bibelns berättelse om Adams identitet dvs människan som ´Guds avbild´." (55)Citaten ovan är hämtade från:

1: Kristendomens världsepok, Kosmos 11/91
2: Den nya kulturen, Kosmos 3/04
3: Livets Bog (i forts LB) III, st 919
4: Dommedag, Artikelsamling 1, st 12.12
5: Jungfrufödelse, Kosmos 4/90
6: Omkring min skabelse af Livets Bog, Artikelsamling 1, 14.4
7: LB III, st 879
8: Kristendomens världsepok, Kosmos 11/91
9: LB VI, st 2009
10: Kristendomens världsepok, Kosmos 11/91
11: Gudomen och livsmodet, Kosmos 9/97
12: Livets väg, kap 2
13: Den intellektualiserede kristendom, sid 236
14: LB I, st 172
15: LB VI, st 2285
16: LB VI, st 2129
17: Världens räddning, Kosmos 12/02
18: Den högste fältherren, Kosmos 5/92
19: Den Eviga Världsbilden (i forts DEV) 11, st 19.14
20: Kosmiskt medvetande: Mental suveränitet, kap 8
21: LB VI, st 2128
22: LB VI, st 2371
23: LB VII, st 2408
24: Den nya kulturen, Kosmos 3/04
25: Vägen till invigning: Gåvokultur, kap 6
26: Bisättning, kap 119
27: Omkring min skabelse af Livets Bog, Artikelsamling 1, st 14.21
28: Vägen till invigning, kap 1
29: Mikrokosmos, Kosmos 11/77
30: Människan och hennes öde, Kosmos 3/92
31: Vem är min nästa, 11/87
32: LB VI, st 2295
33: Samvete, Kosmos 1 och 2/75
34: Den nya kulturen, Kosmos 3/04
35: Den nya kulturen, Kosmos 3/04
36: Vägen till Shangri-La, Kosmos 8/93
37: Gudomen och livsmodet, Kosmos 9/97
38: Omkring min skabelse af Livets Bog, Artikelsamling 1, st 14.19
39: Frihet, frigjordhet och fred, Kosmos 3/93
40: Partiklar, tomrum och tankekraft, Kosmos 1/01
41: LB IV, st 1150
42: DEV III, st 33:74
43: LB V, st 1661
44: Syndernas förlåtelse, 1/03
45: Guds ögon, Kosmos 7/92
46: Kultur, Kosmos 10/81
47: Samvete, Kosmos 1 och 2/75
48: LB IV, st 1560
49: Pinseglans over livet, kap 3
50: DEV I, st 29
51: LB IV, st 1070
52: Bisättning, kap 40
53: Bisättning, kap 38
54: LB VII, st 2475
55: Den mentala treenigheten, Kosmos 3/75

© Copyright til citaten innehas av Martinus Institut.

 

Martinus med Livets Bog 1955

Martinus framför huvudsymbolen nr 11. Året är 1955 och de viktigaste analyserna i Tredje testamentet är skrivna.

(Klicka på fotot för att se större format..)

 Rubrikerna till följande citat från Tredje testamentet är inte författade av Martinus.

 
Vem kan ha glädje av detta?
”... de människor, som kommer att vara mottagliga för den kosmiska logiken, är de människor som livet själv har utbildat. Det är de, som har gått igenom stora svårigheter och har börjat känna, vad det är som absolut inte lönar sig. En ny form av trygghetskänsla kommer också att växa fram i dessa människors sinnen, de kommer inte att vara rädda för döden, då de kommer att inse, att det inte finns någon död, utan endast en förändring från ett tillstånd till ett annat, en förvandling genom reinkarnation eller återfödelse, som i sig själv är en utveckling. Och denna utveckling kommer med tiden att föra människan fram till ett tillstånd, som är den sanna lyckan, eftersom hon kommer att vara förskonad från otrygghet, från sjukdom och besvikelse och från alla former av olyckor, som plågar vår tids människor.”
Från föredraget: "Vejen til den sande lykke"

En nyans i livets undervisning
"Ett enskilt väsens manifestationer, hur strålande och fullkomliga de än må vara, kan sålunda i sig själva aldrig vara mäktiga nog att göra alla övriga former av Försynens eller Allmaktens påverkan på väsendena överflödiga. Vi har därför aldrig sett och skall aldrig någonsin få se att ett s k ”heligt väsen” eller en s k ”helig bok” kan utgöra mera än en enstaka nyans eller en bråkdel i det mäktiga samspel av krafter som varje dag visar sig för oss som ett levande bildgalleri, där världsallt, solar, planeter och väsen med sina skilda skönhetsformer och inspirationsvärden svävar förbi våra – allt efter utvecklingsnivå och uppfattningsförmåga – mer eller mindre förvånade ögon."
Från Livets bog I, st 10

"Var och en bör söka efter det som inspirerar vederbörande.
För varje individ eller för varje sanningssökare gäller det alltså att under sin dagliga vandel eller upplevelse av livet finna de varelser, de uttrycksformer, den lektyr, den sysselsättning eller så mycket eller så litet, som för honom är identiskt med en absolut livgivande eller stimulerande grundval för hans utveckling från okunnighet till vetande, från mörker till ljus, från sorgens och skuggornas mörka riken till kärlekens lysande zoner inför den eviga Gudomen."
Från Livets Bog I, st 16

Vi är alla lärare och elever för varandra
Livets Bogs uppgift är…”att leda sanningssökaren till förståelse av den dagliga livsupplevelsen – med dess tilldragelser, dess behagliga och obehagliga erfarenheter, dess ljusa och mörka scenerier – såsom varande liktydiga med en för honom själv särskilt avpassad och av Försynen utlöst direkt korrespondens.”

”Livets Bog vill sålunda ge den studerande en inblick i hur denna korrespondens eller detta livets direkta tal existerar som tillvarons absolut enda fundamentala religion, då den nämligen endast kan existera med absolut alla som lärare, alla som elever och allt som lärosatser.”
Från Livets Bog I,  st 15

Livet själv är den verkliga religionen
"Då alla levande väsen därmed existerar som födda medlemmar av denna religion, har den inga föregående anmälnings- eller upptagningsceremonier. Och då dess område, från evighet till evighet, omspänner ingenting mindre än själva alltet, har vi här den enda existerande religion, i vilken det i bokstavlig mening endast finns en hjord och en herde."
Från Livets Bog I,  st 15

Tolerans mot allt och alla
”Då Fadern således låtit min självupplevelse, mitt erfarenhetsskapande eller mitt medvetenhetstillstånd bli av en sådan natur, att dess återberättande i form av Livets Bog avslöjar varelsernas identitet som ”söner av Gudomen” samtidigt som det blottar religionernas nära inbördes förhållande till varandra som strålknippen från ett och samma ljushav och därmed ytterligare utgör ett försvar för alla existerande individer har han därigenom på ett underbart sätt gjort Livets Bog till ett redskap för påvisandet och avlägsnandet av den sista resten av det slags okunnighet som skapar intoleransen och dess följeslagare ”lidandet” …Ty okunnighet är den verkliga orsaken till allt det, som världen kallar ”det onda”. Där okunnigheten avlägsnas, upphör det s k ”onda” att existera.”
Från Livets Bog I,  st 19

Med förståelsen av reinkarnationen blir livet rättvist
”Reinkarnationen är det orubbliga fundamentet och garantin för skapandet av den absoluta rättfärdigheten och rättvisan i världen. Utan den funnes det alltså ingen som helst rättvisa. Och utan kännedom om reinkarnationen kan någon lösning av livsmysteriet omöjligt upplevas eller förstås … Men tack vare kännedomen om reinkarnationen kan vi se att individen själv utgör den allra första och absoluta orsaken till sitt eget öde och att lidandena uteslutande uppkommer genom vederbörandes okunnighet om det fullkomliga levnadssättet och det därav följande ödesskapandet.”
Från Livets Bog VII, st 2658, punkt 17


Forskning i det inre
"Emedan forskaren själv är identisk med detta ”levande något”, kommer hans eget liv att vara det objekt som ligger honom närmast eller är mest tillgängligt för denna forskning. Den nya forskningsmetoden blir därför mer och mer baserad på människans kunskap om sig själv, hennes kunskap om sin egen överfysiska natur, ty i denna överfysiska natur ligger hela livets mysterium uppenbarat."
Från Bisättning, st 38

Vanetänkande och visdom
”När människorna har börjat avlägsna sig från mycket av det som är skick och bruk, kommer de lätt att känna, att de står ensamma med sina tankar och önskningar. Men när de lär känna de lagar, som ligger bakom bönens makt, och förstår att använda dem, kommer de att märka att de aldrig är ensamma, utan att det står starka andliga krafter bakom den förvandling av jorden och människorna, som de nu håller på att bli medvetna medarbetare i."
Från ”Frigörelse från flockmedvetandet”, Kosmos nr 6/04


Flockmedvetande och frihet
"Människorna är ännu så rotfästa i djurlivets traditioner, att de tycker om att gå i flock. De går hellre fel väg tillsammans med flocken, än rätt väg ensamma. Men därmed kommer de naturligtvis också att dela flockens öde."

"Andra varelser är inte rädda för flockens 'skärseld'. För dem är sanningens avslöjande och praktisering det absolut enda mentalt bestämmande för deras framträdande, helt oberoende av vilket lidande,  spott och spe och förtal de utsätts för av den ovetande hopen."
 
"I dessa faktas solklara  dagsljus blir den enskilde eller minoriteten till ´den lilla tuvan som välter det stora lasset´, befriar hopen från okunnighetens och suggestionens famntag, och bli alltså med rätta det lilla ´senapskorn´, ur vilket ´himmelriket´ växer fram på jorden."
Från Bisättning,  st 119 och 120


Tillit till livet
”Motsatsen till rädsla kan endast vara det mentala tillstånd, som vi uttrycker med begreppet ”tillit”. Där det uppstår tillit, avlägsnas rädslan. Där rädslan avlägsnas, uppstår fred. Vägen till den verkliga freden, alltså en fred som inte är kamouflerat vapenstillestånd, kan absolut inte byggas upp eller avlägsnas med vapen – utan med tillit."

”Rädslans absolut sanna orsak är andlig eller kosmisk okunnighet. Därför kan rädslan inte bekämpas med våld och makt, men däremot uteslutande med kosmiskt vetande. Bara absolut kosmiskt vetande ger motsvarande orubbliga tillit.”
Från ”Hinsides dødsfrygten”, bok nr 21


Livsmodet
”Vad ska till för att få det riktiga livsmodet och för att bevara det? Man måste lära att älska sin nästa som sig själv. Det ger livsmod och bevarar det. Det tänkande som allra mest underminerar livsmodet är martyrskapet."
Från ”Livsmodet”, Kosmos nr 5/95

”Vi skall således aldrig i något enda fall kunna få se Gudomen utom genom nästan och aldrig uppleva nästan utan att vara ställda inför Gudomen. ”Nästan” är våra egna mikroväsen, ”nästan” är den varelse, i vars organism vi själva upplever dagens ljus, ”nästan” är den som förföljer och hatar oss, såväl som den person som älskar och beundrar oss. ”Nästan” är var och en som kommer inom vårt förnimmelseområdes räckvidd."
Från Livets bog III, st 703

Allkärleken
”Från att ha varit en halvkönsvarelse är hon alltså nu på väg att bli en helkönsvarelse. Såsom vi sedan länge känner till, håller individen alltså på att förvandlas från djur till människa. Ju längre hon hunnit i denna förvandling, desto mera ”mänsklig”, dvs intellektuell och kärleksfull, är hon.”
Från Livets Bog VII, st 2482

De förr så kontrastrika varelserna, ”han” och ”hon”, är nu utjämnade, så att de inte längre utgör två kön. För dessa personer existerar alltså inte längre något ”motsatt kön”. De tillhör alla samma kön. Föremålet för deras kärlek kan därigenom endast bli detta deras ”eget nya kön”.
Från Livets Bog IV, st 1560

Dråpen på djuren
".. även inom kosten finns det områden, där ni ska öva er i kärlek … det finns ett annat och långt skönare levnadssätt än detta att livnära sig på dräpta djurs efterlämnade lik … Den utvecklade människan livnär sig uteslutande på vegetabiliska produkter”
 Från ”Julstjärnan”, Kosmos 12/96

Vi drar själva till oss vårt öde
"Varje människa är som en magnet, som drar till sig de händelser och medväsen, som kan bibringa de erfarenheter och upplevelser som de för tillfället har behov av”.
 Från ”Två livselement”, Kosmos 5/98

”Står man framför en människa, som är obehaglig, kan man tänka på att det är ens egen karma som har fört en i beröring med denna människa. Det är ett prov i tolerans och andlig jämvikt. Men man kan tänka inom sig själv: "Även du är ett gudomligt väsen och för ett gudomligt väsen är det naturligt att visa kärlek.”

"Nu är kärlek inte bara en klapp på kinden. Det handlar om, att göra det, som i den givna situationen är det mest kärleksfulla, utan någon form av vrede, bitterhet, besvikelse eller irritation. Man kan gott vara bestämd utan att vara argsint, och man kan även tillrättavisa en annan människa på ett vänligt och kärleksfullt sätt utan att slå näven i bordet."
Från ”Livsmodet”, Kosmos 5/95

Fundamentet för förmågan till förlåtelse
”När man med sin intelligens försöker förstå, att alla människor står på olika utvecklingssteg, får man efterhand kraft att förlåta allt och alla. Men hur får man kraft att förlåta sin nästa, när han på olika sätt irriterar och fyller ens liv med svårigheter och problem? Genom att med sin intelligens, försöka förstå, att vederbörande för tillfället inte kan vara annorlunda än han är, liksom en tistel eller brännässla inta kan vara annorlunda, än de är. Och genom att inse, att när denna ”fiende”, kommer i vår närhet, så är han kosmiskt sett inte en fiende, som är ute efter vårt liv, utan endast ett redskap, varigenom Gudomen låter oss skörda, det vi en gång sått. Och likaledes att genom sin känsla försöka känna sympati för den människa, som inte vet vad hon gör, och som senare måste skörda, det man själv nu blir utsatt för. Alltså, när ”fienden” i verkligheten inte är orsaken till besvären, och när han på grund av sitt förflutna och med hänsyn till hans framtid, inte kan vara annorlunda, än vad han för tillfället är, finns ju all möjlig grund att följa Kristi bud att förlåta och åter förlåta.”
Från föredrag av Martinus den 16 oktober 1955

Att förlåta är inte att vara dumsnäll
”Den humana egenskapen är ju detsamma som en starkt utvecklad sympati för allt levande. Men en sådan sympati kan vara ologisk lika väl som logisk. En ologisk sympati är vad vi i Livets Bog betecknar som ”dumsnällhet”. Det är dumt att visa sig snäll mot eller gynna eller hjälpa ”svindlare” och ”bedragare” som med kamouflage av nöd, sjukdom eller elände söker utnyttja känslosamma människor och på så vis otillbörligt och under falska förebäranden söker leva högt på deras givmildhet.”
Livets Bog VII, st 2658, punkt 29

Den nuvarande världskulturen är ett krig om pengarna
”Affärslivet visar sig härigenom i själva verket vara en förfinad form av jordmänniskornas kamp om värdena. Det är kriget överfört till ett annat plan, men resultaten är desamma som vid det vanliga kriget, nämligen ruin, fattigdom och förtryck för de besegrade, och rikedom, lyx och makt för segerherrarna.”
Livets Bog I, st 75

”Då tillvaron i sin helhet enligt de kosmiska lagarna endast kan upprätthållas genom att varje värde betalas med ett motsvarande värde, är affärsprincipen i sin djupaste analys av ädel och kosmisk natur. Den blir oädel och samhällsskadlig endast när den urartat på så sätt, att stora grupper av samhällets sunda och livskraftiga individer utestängs från möjligheten att betala värden med värden eller där stora grupper av individer kan ”köpa” sig fria från denna gudomliga princip. Sådana förhållanden kommer alltid att råda där något betalas med ett pris som inte harmonierar med dess verkliga värde.”
Från Livets Bog I, st 76


Ett internationellt fredsrike är under framväxt på jorden
"Under nästa århundrade kommer stormakterna att förlora sin makt, och man kommer att enas om att rätta upp världen genom att skapa en internationell folkrätt, som förbjuder krig. Man kommer att ordna det på så sätt att hela världen kommer under en gemensam ledning, så det inte är någon som härskar över oljan eller andra värden."
Från ”Den nya kulturen” Citatet är från 1900-talet.

”När alla nationer är provinser i en stat, finns det i verkligheten endast ett folk i världen. Men när det endast finns ett folk i världen, finns det ingen att föra krig mot, ingen att sätta tullgränser för, ingen stat att köpa av, ingen stat att sälja till. Ett folk är i princip att likna vid en individ. En individ kan inte ”handla” med sig själv. Pengarna mister grunden för sin existens, blir helt överflödiga.”
Från Bisättning, kap 202
 
"Emedan jordklotet är en enhet, en organism, en kropp, är dess enskilda delar avsedda för samarbete. Världens sanna natur och andliga kurs heter internationell utveckling. Internationalism är det band varmed Gud har sammanfogat världen. Och ´vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt´. Allt som går emot denna utveckling kommer att utlösa krig.”
Från Bisättning, kap 178

Den rådande kulturen är en domedagsperiod
”Vi har sett att mänskligheten mer än någonsin tidigare är inne i en experimentens epok, alltså en epok, där möjligheterna för mental och fysisk utsvävning och urspårning så att säga, på alla livets områden, är så överväldigande att varken världsreligionerna eller tukthus, inspärrning, straff och avrättningar kan göra något åt detta. Utsvävningarna eller urspårningarna har sålunda sin gång och skapar alla de överträdelser av livslagarna som gör upplevelsen av domedagens eller ragnaröks fasor oundvikliga.”
Livets Bog VII, st. 2521

”Det är mänsklighetens nästan totala okunnighet i fråga om den andliga eller psykiska materien som har skapat domedagens fasor…Det är självklart att all skapelse på det fysiska planet måste vara logisk för att kunna uppfylla avsikten med sin tillkomst. I motsatt fall blir den en besvikelse eller mental katastrof för sitt upphov. Det som skall föra mänskligheten ut ur domedagens mörker blir alltså inte den materialistiska vetenskapen, lika litet som det blir den religiösa principen i den föråldrade tolkning som ännu är den gängse. I stället blir det först och främst det hopande av erfarenheter som mänskligheten skaffar sig genom domedagens fasor och svårigheter”.
Från Livets Bog VII, st 2522

”Denna erfarenhetsmassa skapar i människan den humana förmågan, dvs förmågan att inte nännas göra det onda … Det finns så mycket som skenbart är gott men som i verkligheten är ont, medan det också är mycket som skenbart är ont men som i verkligheten är gott. För att helt kunna avgöra, vad som är ont och vad som är gott i den gudomliga världsplanen, måste man känna till denna plans huvudstruktur.”
Från Livets bog VII, st 2523

"Även om personen har börjat bli en human individ, kan vederbörande inte genast med egen hjälp tillägna sig kosmiskt vetande eller upplysningar om hur pass mycket denna hans humana inställning och levnadsart är i verkligt logisk eller vetenskaplig kontakt med livets kosmiska mening. Och det är här som varelserna blir mottagliga för den andliga vetenskapen eller livets kosmiska analyser. "
Från Livets Bog VII, st 2524

"Intet under, att vägen ut från de tunga materiernas zon endast går genom utveckling av nästakärleken. Så länge personen är farlig för sin omgivning, måste den förbli under de tunga materiernas ok. De fasta materierna är livets tvångströja. När väsendet blir osjälviskt, öppnar sig ”tvångströjan”, väsendet blir frigjort, materien lystrar älskvärt och direkt till dess vilja, och det verkliga livet börjar öppna sina portar för den hänförde Gudasonen."
Från Livets Bog II, st 365

”Försynen har gott om metoder för att skydda den som handlar kärleksfullt.”
Från ”Kultur”, Kosmos 10/81

Den nuvarande irreligiositeten
”Men detta är i verkligheten blott en ytlig uppdelning. Ursprungligen är alla människor religiösa, ja, de kan helt enkelt inte leva utan att vara det. När det därför är tal om ”irreligiositet”, betyder detta bara ett sinnestillstånd, då personen har förlorat all tro på den från forntiden härstammande moralen och uppfattningen om en Försyn eller Gudom, eftersom framställningen står i en skriande motsättning till dess nuvarande, vetenskapligt eller intelligensmässigt inriktade uppfattning. Men i samma ögonblick som de religiösa lagarna och överjordiska detaljerna blir till verklig vetenskap och med förståndets hjälp kan utforskas eller kontrolleras, finns det tusentals eller miljontals jordmänniskor som är beredda att lägga sin uppfattning och sitt liv helt och hållet i denna vetenskaps intressesfär. Då kommer deras religiositet åter upp till den synliga, fysiska ytan.”
Från Livets Bog IV, st 1485

Gudomen – en realitet?
”Den verkliga upplevelsen av Gudomen genom kosmiskt medvetande eller invigning kan däremot inte ges till någon varelse, det är något individen själv måste utvecklas fram till och som skall komma en gång, då han är i besittning av den nödvändiga blandningen i medvetandet av känsla, intelligens och intuition. Det är något som kommer med utvecklingen på samma sätt som varelsen en gång fick ögon att se med och öron att höra med. Det kommer förr eller senare till varje jordmänniska, precis som hon en gång utvecklades från mineral till växt och från växt till djur. Nu ska hon förvandlas från djur till riktig människa, vilket vill säga en människa som Guds avbild.”
Från ”Guds sinnen”, föredrag 7 nov 1948

Tredje testamentet
”Vi ser således, att det sista stadiet i den kristna världsepoken, den nya världskulturen redan är inbyggd i de tidigare kulturerna. Kristendomens världsepok består av tre stora stadier, där de första utgörs av Gamla testamentet och judendomen och det andra av Nya Testamentet och kristendomen, där det materiella tillståndet ska utvecklas. Det tredje stadiet är Tredje testamentet eller den andliga vetenskapen, som kommer att skapa underlag för människans vidare utveckling och garantera att människan inom denna epok kommer att bli ett med Gud.”
Från ”Kristendomens världsepok”, Kosmos 11/91

Vad kommer att ske i den nya världsepoken?
"I denna nya epok kommer allt krigande, nöd och elände efterhand att bli avskaffat. Människan kommer att bli som Guds avbild efter hans liknelse. Alla jordens stater kommer att bli förenade i ett rike, och mänskligheten kommer att bli till en hjord med en herde. Mänsklighetens religiositet kommer då inte längre att vara baserad på instinkt eller tro, utan på vetenskap, fakta och verklighet. Alla vågar erkänna Guds liv, som är uppenbarat i allt och alla."
Från ”Tre människotyper i skapelsen av ”Guds bild” på jorden”, Kosmos 1/97

Det högsta uppträdandet
"Kristus sade till sina lärjungar: ”Gån ut i världen och gören alla folk till mina lärjungar, döpande dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn”. Vad är det för ett dop? Det verkliga dopet, det enda som har betydelse är den kärleksfulla växelverkan vi har med vår nästa i vardagen. Att smitta andra med ljusets väsen genom sitt sätt att vara, det är det verkliga dopet. Man kan inte göra om dem, men man kan visa dem ett exempel, som verkar på längre sikt. Och detta ljusets väsen kommer inte från en själv, det kommer från Gud genom nästan. På så sätt är man en varelse, som genom livsmod och kärlek får Gudomen att vara närvarande i sin växelverkan med nästan. Då finns det inget martyrmedvetande, då lyser och strålar freden genom människan, även om hon befinner sig på ett slagfält."
Från ”Livsmodet”, föredrag den 1 aug 1941

Följande fråga ställdes till Martinus:
"Varför har inte "Martinusrörelsen" ett passande namn med vilket den kan kännetecknas liksom de andra andliga rörelserna såsom teosofi, antroposofi, Missionsförbundet,  Jehovas Vittnen etc?"

Martinus svar:
”Då det inte under någon som helst form kring mitt andliga arbete existerar och heller aldrig någonsin kommer att existera förenings-, sekt- eller religionsbildning med uppställda lagar och föreskrifter, med sakrament och dophandlinger etc, kommer det således här inte att vara någon som helst "rörelse" att ge namn.

Att mitt andliga arbete får fler och fler intresserade studiedeltagare och läsare betyder ändå inte, att dessa därvid kan uttryckas som ett organiserat, religiöst samfund. Att man studerar eller läser mina verk betyder lika lite att man därvid bildar menighet, sekt eller kyrka, som när man läser andra författares vetenskapliga verk. Då hela mitt andliga arbete endast går ut på att vara en undervisning eller en manifestation av kunskaper i form av världsbildens analyser och därigenom uppenbara betingelserna för nästakärleken eller den humana livsföring eller levnadsart, som gör människan identisk med världsfreden, kan mitt arbete således med sin intellektuella struktur aldrig någonsin bli en religion baserad på tro. Det kan däremot uteslutande bli en skola, en läroanstalt, en institution för vägledning och utbildning i livsvetenskap, varvid den utvecklade studeranden kan komma i kontakt med sin gudomliga omskapelse från djur till "människan som Guds avbild".

Detta mitt arbete är således för absolut alla sanningssökare, helt oberoende av vilken religion, nation eller ras de än tillhör. Mina analyser är, liksom vilken som helst annan vetenskap, absolut neutrala och opartiska.

Då mitt andliga arbete således är en manifestation av och en vägledning i världsbildens eviga analyser, kan det rätt och slätt bara betecknas som kosmisk vetenskap, som återigen är detsamma som "andlig vetenskap", liksom de studerande av denna andliga vetenskap bara kan uttryckas som "andliga forskare". Att uttrycka mitt andliga arbete och dess intresserade forskare med någon annan beteckning kan bara vara uttryck för ett totalt missförstånd.”
Från "Martinusrörelsen - har den ett namn?", Kosmos 1/1989

© Citaten från Tredje testamentet är skyddade enligt lagen om upphovsrätt. Copyright innehas av Martinus Åndsvidenskabelige Institut i København.